Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd

Studieplan for Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) (2011–2012)

Informasjon om studiet

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter, og får store følger for den som rammes. Vold i nære relasjoner aksepteres ikke, og skal forebygges og bekjempes. Samtidig ser man at kunnskapen om vold i nære relasjoner i for eksempel helse- og sosialsektoren ofte er utilstrekkelig. Flere undersøkelser slår fast at de som kommer i kontakt med dette ikke ser, eller vegrer seg, for å bli involvert i slike saker. Det forventes imidlertid fra flere hold i samfunnet at de som kommer i kontakt med mistanke om vold eller overgrep i familier, bidrar til å bringe dette inn for de instanser som skal håndtere dette, enten det er barnevernet eller en rettslig arena.

Det er derfor viktig å øke den teoretiske og praktiske kompetansen rundt tiltak rettet mot vold i nære relasjoner på individ, gruppe, og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. For mange fagfolk ligger imidlertid utdanningen tilbake i tid og stadig flere opplever et behov for en faglig oppdatering på området.

Videreutdanningen vold i nære relasjoner, imøtekommer behovet for faglig oppdatering, og bidrar til en kompetanseøkning som viser seg å være stadig mer relevant for de som arbeider med barn og unge. I tillegg til undervisning i form av forelesninger vil studentene arbeide mye i grupper med casemetodikk og gjennomgå ferdighetstrening med instruktører.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

*kan analysere og kritisk drøfte vold i nære relasjoner ut i fra ulike perspektiver og på individ, gruppe og samfunnsnivå.

*har avansert kunnskap om hvordan ulike psykososiale tilnærminger kan belyse maktforholdene som ligger bak vold i nære relasjoner.

*har avansert kunnskap om hvordan kunnskapsbasert praksis kan forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten:

*har avanserte ferdigheter i litteratursøking for å finne relevant og holdbar kunnskap av betydning for oppgaver gitt i løpet av studiet.

*kan analysere og kritisk vurdere ulike måter vold i nære relasjoner blir fremstilt på i media, faglitteratur, fagartikler og forskning.

*mestrer samarbeid om vold i nære relasjoner på tvers av fag- og profesjonsgrenser

Generell kompetanse

Kandidaten:

*har avansert kunnskap om og kan kritisk drøfte faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet vold i nære relasjoner.

*kan begrunne sine standpunkter på en avansert måte ut fra faglige og etiske hensyn og er kritisk reflektert til sin egen yrkesutøvelse.

Opptak

 Bestått bachelorgrad og to års relevant praksis etter endt utdanning.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Det første emnet vil omhandle ny teori og forskning knyttet til temaet vold i nære relasjoner og legges til studiets første semester. Hovedfokus vil være en presentasjon av ulike perspektiver på vold. Det andre emnet vil omfatte tiltak rettet mot vold i nære relasjoner på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og omfatte både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Emnet gjennomføres i studiets andre semester.

Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Mange av studentene vil allerede ha en profesjonsutdanning, mens andre arbeider direkte i feltet med problematikken uten en teoretisk utdanning. Teorien som studentene skal gjennomgå i det første emnet skal anvendes på praksisfeltet i det andre emnet. Anvendelse av teori i praksis vil være kjernen i studiet.

Organisering og læringsformer

Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og gruppearbeid. I emnet HSVOL10211 vil det bli arrangert en obligatorisk studietur til Krise- og incestsenteret i Fredrikstad. Her vil det bli gitt en omvisning og en orientering om tjenestetilbudet. Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av arbeids- og undervisningsformer.

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

 Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Internasjonalisering

Møte med andre kulturer i arbeid med vold er et tema i studiet. I tillegg vil det være noe internasjonal litteratur i pensum.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Tilbakemelding underveis

Studentene får muntlig tilbakemelding fra fagansatte på innleverte arbeider, veiledning i gruppe og individuelt samt medstudentvurdering.

Vurdering

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; både muntlig og skriftlig vurdering, i gruppe og individuelt. I studiet benyttes både karakterskalaen A - F og Bestått/Ikke bestått. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon

Jobb og videre studier

Studiet gir kompetanse for alle som kommer i kontakt med vold i nære relasjoner innen ulike deler i helse- og sosialsektoren. Det kan også være relevant for andre som kommer i kontakt med seksuelt misbrukte barn som for eksempel lærere, barnehageansatte, politi, advokater eller jurister.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten 23.03.2011

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2011 - 2012

Studiemodell

Obl. emner, Vold i nære relasjoner

Studiepoeng: 30

Høst 2011

Vår 2012

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 22:37:04