English version of this page

sideelementer

Sideelementer

Mellomtittel

 • Teksten her blir stil-satt som H2 ved visning av svarskjema og  i e-postkvittering med HTML

Tekst

 • Brukes til beskrivende statisk tekst for eksempel ved behov for lengre forklaringer enn det som passer som overskrift

Bilde

 • Element for visning av bilde i skjema. Bildet kan vises via registrert ekstern web-adresse (URL), eller lastes opp i Nettskjema.
 • Opplastede bilder kan være på format JPG, PNG, SVG eller GIF, og de kan ikke være større enn 100Kb 
   

Sideskift

 • Kan brukes til å bryte skjema opp i flere sider. Under svaring vil respondenten se relevante knapper for å gå til "Neste" og "Forrige" side nederst på skjemasiden.
 • Forhåndsvisning av skjemaet viser sideskift  som en stiplet linje

Spørsmål

Med tekstsvar

 • Brukes til vanlige fritekstspørsmål

Med radioknapper

 • Brukes der du kun vil gi respondenten muligheten til å velge mellom svarverdier du selv angir, og det kun skal avgis ett valg fra settet med svaralternativer. 
 • Et eksempel kan være svaralternativene: Ja / Nei / Vet ikke

Med avkrysningsbokser

 • Dette er et lukket spørsmål som brukes der du har ett endelig sett av svaralternativer - men respondenten skal kunne avgi mer enn ett valg. Det er ved velg i visningsinnstillingen mulig å styre om visning av svaralternativene skal være som en vertikal liste eller vises fortløpende på en horisontalt på linje
 • Det maksimale antallet svarverdier som kan markeres samtidig velges ved nedtrekksmeny under listen med svaralternativene. 
  • Verdier som kan velges er fra 2 til en mindre enn antall svaralternativer.

Med nedtrekksliste

 • Er en variant av spørsmål med radioknapper. Du kan velge kun ett svar og svaralternativene presenters i en nedtrekksliste ved svaring.
 • Dette er en kompakt presentasjon når du for eksempel har svært mange valg du skal presentere. 

Matrisespørsmål

 • Matrisespørsmål er en effektivisering av de to lukkede spørsmålstypene der en har mange spørsmål med samme svaralternativsett som det passer å samle i en samlet tabell. For matrisen oppretter du kun svaralternativene en gang og angir deretter spørsmålene.  Resultatet vises i en tabellform der spørsmålene listes fortløpende nedover og svaralternative vises som kolloneoverskrift. Ny visning av tabelloverskriften for hver 15 spørsmål ved lange matriser.

Med radioknapper

 • Svar markeres via valg i radioknapper (Maks 1 svar).

Med avkrysningbokser

 • Svar markeres i avkrysningsbokser (0/1 <=> alle kan markeres).

Spesialfelter

Person-Id

 • Informasjon registrert i denne felttypen vises ikke ved sending av e-postkvittering eller svarkopi til redaktør
 • Brukes for registering av pesonnummer
 • Kun siffer kan brukes ved utfylling.
 • Feltet har to oppsettvalg:
  • Norsk fødselsnummer (11 siffer). Ved svaring verifiseres at det er gyldig formelt fødselsnummer
  • Bare tall (vilkårlig antall siffer): ved svaring kontrolleres at det kun inneholder siffer uten  skilletegn.
   (Kan dermed benyttes for annen sensitiv informasjon med bare tall uten separator)

Fullt navn

 • Registrering av fullt navn eller framvising av innhentet navn (fra Feide eller UiO katalog-tjenester)

Brukernavn

 • Registrering eller framvising av innhentet brukernavn (fra Feide eller UiO katalog-tjenester)

E-postadresse

 • Brukes når du har behov for å innhente respondentens e-postadresse. Svaret brukes av tjenesten til setting av mottakeradresse når det er innstilt for sending av kvittering. (Fjerner spørsmål  om e-postadresse ved levering når skjemaet lagrer personinformasjon).
 • Dette elementet legges automatisk inn i skjemaet når du oppretter et nytt skjema av type "påmeldingsskjema"
 • Svar til spørsmålet synliggjøres sammen med svarid og leveringstidspunkt i oversikt over leverte svar (under fanen Se resultater)

Vedlegg

 • Vedleggfeltet brukes for innsamling av fil-vedlegg til skjemainnsendingen. Størrelsen er  satt til maksimum 30mb per fil.
 • Vilkårlig mange vedleggsfelter kan brukes i skjemaet, men kun en fil kan lastes opp per spørsmål.
 • Filtypen for vedlegg kontrolleres mot liste gitt av postmaster ved UiO over filtyper som aksepteres i e-post.

Dato

 • Brukes der du vil sikre at du får datoer på enhetlig format, som er kontrollert mot gyldig kalender ved innsending.
 • Ved svaring kan man velge dato fra "popup" kalender eller skrive dato direkte.
 • Fformatet i feltyet ved svaring velges i nedtrekksmeny nederst i elementet. Du kan velge format som
  • "Dato" (dd.mm.yyyy) 
  • "Klokkeslett" (tt:mm) 
  • "Dato og klokkeslett"

Tall

 • Feltet kontrolleres mot angitte verdier for minimums- og maksimumsverdi ved svaring. 
 • Minimums verdi (og eventuelt maksimum) kan ha negtive fortegn slik at intervallet omfatter negative tall
 • Tall kan spesifiseres med kontroll av at svarverdi oppfyller angitt krav til presisjon mhp desimalverdier.
 • Det kan spesifiseres svaret kan inneholde
  • Ubegrenset antall desimaler
  • Ingen desimaler (kun heltall)
  • 1, 2, eller 3 desimaler konkret
 • Ved svaring står respondenten fritt til å angi desimaler med enten komma eller desimalpunktum, men svarsettet vil inneholde desimaltall som kun benytter komma som separator.
Publisert 8. okt. 2019 15:49 - Sist endret 30. juni 2020 11:00