Aktuelle saker

Publisert 27. sep. 2021 12:47

Det er tittelen på en ny forskningsartikkel der det kommer frem at allmennleger nøler med å bruke kommunal akuttavdeling (KAD) som et alternativ til å legge inn pasienter på sykehus, av frykt for at forverring ikke fanges opp.

Publisert 21. sep. 2021 13:29

I en nylig publisert studie har forskere ved Høgskolen i Østfold gjennomført fokusgruppeintervjuer med totalt 34 veiledere i kommune og på sykehus. Funnene viser at veiledning oppleves som utfordrende på grunn av kompleksiteten i praksisfeltet.

Publisert 30. juni 2021 08:45

Høgskolen i Østfold har mottatt i alt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt som har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI) som kan avlaste lærere og støtte elever i læringsprosess ved å analysere tekster og gi ulike typer automatiske tilbakemeldinger. 

Publisert 7. juni 2021 14:14

PODKAST: Frankrike har i flere år vært hjemsøkt av en spesifikk type kriminalitet: partnerdrap. Mer enn 100 kvinner drepes hvert år i Frankrike av sin partner eller tidligere partner. Hva gjør franske myndigheter for å forhindre disse drapene? Og hvor utbredt er partnerdrap i andre land i Europa?

Publisert 14. des. 2020 11:51

Det er faktisk noe personer som skal jobb med å forsvare og sikre organisasjoner mot nettangrep må prøve å forstå. Det trengs med andre ord mer enn kompetanse på programmering for å avsløre såkalte hackere. Høgskolen i Østfold med fler har nå fått gjennomslag for et stort EØS prosjekt som skal sikre denne kompetansen hos nettsikkerhetspersonell. 

Publisert 1. okt. 2020 12:54

Samarbeidet mellom sykepleiere og leger innenfor sikker farmasøytisk omsorg har forbedringspotensial, og mellom sykepleiere og farmasøyter er samarbeidet ganske dårlig. En fersk internasjonal studie viser at det er stor enighet blant disse yrkesgruppene om at dette bør endres.

Publisert 21. mai 2020 10:19

Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

Publisert 8. apr. 2020 10:47

En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser.