English version of this page

Ber om prosjektbeskrivelser for stipendiatstillinger

Høgskoleledelsen ber forskningsmiljøene ved HiØ om å utarbeide prosjektbeskrivelser som kan danne grunnlag for stipendiatløp.

Bilde av forskningsdirektør og prorektor

Forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

UTLYSNING: Prosjektbeskrivelser for stipendiatstillinger relevant for ph.d.-satsingen «Det digitale samfunn»  

Høgskolestyret har vedtatt å arbeide for en etablering av en ph.d.-utdanning ved HIØ innen temaområdet «Det digitale samfunn». I den forbindelse skal det utlyses stipendiatstillinger knyttet til relevante prosjekter som kan styrke de vitenskapelige koblingene, relevant forskningsproduksjon og HIØs veilederkompetanse på dette feltet. Vi ber forskningsmiljøene ved HiØ om å utarbeide prosjektbeskrivelser som kan danne grunnlag for stipendiatløp.

Beskrivelse av ph.d.-fagområdet: 

Ph.d.-programmet «Det digitale samfunn» skal være relativt bredt, tverrfaglig, samfunnsrelevant og fremtidsrettet. Temaområdet «Det digitale samfunn» kan innbefatte både prosjekt som vil påvirke måten digitale verktøy og teknologi blir tatt i bruk i ulike profesjoner og i samfunnet generelt, men også prosjekt som analyserer konsekvensene av den teknologidrevne kunnskapsutviklingen samfunnet opplever gjennom digitalisering. Temaområdet vil dermed kunne inkludere teknologiutviklende prosjekter, intervensjonsstudier, så vel som prosjekter som analyserer innføringen av digital teknologi. En kritisk analytisk tilnærming til den digitale utviklingen både i hverdags- og arbeidsliv vil være sentral. Problemstillingene kan f.eks. ta utgangspunkt i digitalisering knyttet til helse- og velferdstjenester, skole og læring, industri, infrastruktur, innovasjonsprosesser, offentlig forvaltning, økonomi- og forretningsmodeller eller baseres på utvikling og testing av nye/innovative løsninger for samfunnet. Dette vil være med å forme utviklingen av ph.d. programmet.

Kunnskapen skal komme samfunnet til nytte i pågående og fremtidige digitaliseringsprosesser. 

Kriterier for prosjektbeskrivelsene: 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag, samt hvilke kunnskapsmangler det foreslåtte ph.d.-prosjektet søker å besvare.
 • beskrivelse av prosjektets relevans for i) fagområdet «Det digitale samfunn»,ii) samfunnet generelt/sluttbruker og  iii) høgskolens fagportefølje på lavere og høyere grad 
 • klar(e) problemstilling(er).
 • tydelig beskrivelse av tiltenkt materiale og metode. På hvilket grunnlag og hvordan skal forskningsspørsmålene besvares og hvordan er valgt metode egnet til å gjøre dette?
 • beskrivelse av involvert fagmiljø, herunder interne, nasjonale og internasjonale samarbeid og vitenskapelige koblinger, samt hvordan disse konkret skal bidra i prosjektet.
 • beskrivelse av fagmiljøets gjennomføringsevne. Hva gjør at nettopp denne gruppen vil lykkes?
 • beskrivelse av involvering av eventuelle eksterne aktører fra eksempelvis næringsliv, skole, barnehage, sykehus, brukerorganisasjoner, andre UH-institusjoner, offentlig forvaltning o.l.
 • beskrivelse av hvor ph.d.-kandidaten tenkes oppmeldt til ph.d.-program, samt eventuelle veiledere. Det er ønskelig at man synliggjør hvordan veilederkompetansen til navngitte fagpersoner ved HIØ vil bli hevet. 
 • beskrivelse av prosjektets eventuelle forskningsetiske aspekter
 • budsjett og plan for framdrift  
 • plan for formidling av forskningsresultater (vitenskapelig og populærvitenskapelig)

Vurdering av prosjektforslag:

Innsendte prosjektbeskrivelser vil gjennomgå intern og ekstern vurdering, der vitenskapelig originalitet, relevans og metodologisk kvalitet særlig vektlegges. I tillegg vurderes: prosjektskissens kvalitet, fagmiljøets robusthet/gjennomføringsevne. Prosjektleders og eventuelle veilederes publikasjonshistorikk vurderes også (se mal for prosjektbeskrivelse og vedlegg). Basert på disse vurderingene vil strategiske midler til ansettelse av stipendiat eventuelt tildeles. Antall stipendiatstillinger som vil bli stilt til rådighet avhenger av kvaliteten på mottatte prosjektbeskrivelser.

Prosjektskissens omfang og format:

Se egen detaljert mal for prosjektbeskrivelsen.

Se også engelsk oversettelse av malen for prosjektbeskrivelse (English version) (PDF)

Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Eventuelle spørsmål

Kontakt forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen (trine.e.christoffersen@hiof.no).

Innsending av prosjektbeskrivelse:

Prosjektbeskrivelsen sendes til: prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (lars.p.jelsness-jorgensen@hiof.no) med kopi til forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen (trine.e.christoffersen@hiof.no). Sammen med prosjektbeskrivelsen og nødvendige vedlegg (som angitt i mal for prosjektbeskrivelsen) vedlegges også formell prosjektgodkjenning fra dekan.

Frist: 1. November, 2018.

Publisert 4. sep. 2018 10:21 - Sist endret 10. nov. 2021 15:44