Våre FoU-satsinger

Våre forskere, med røtter i faglige solide profesjoner – som 50 år med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold – vil i tiden fremover samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene. I tiden framover skal høgskolen arbeide mot etablering av et ph.d.-program for fagområdet "Det digitale samfunn".

Etablering av ph.d.-program for fagområdet "Det digitale samfunn"

Ph.d.-programmet «Det digitale samfunn» skal være relativt bredt, tverrfaglig, samfunnsrelevant og fremtidsrettet. Temaområdet «Det digitale samfunn» kan innbefatte både prosjekt som vil påvirke måten digitale verktøy og teknologi blir tatt i bruk i ulike profesjoner og i samfunnet generelt, men også prosjekt som analyserer konsekvensene av den teknologidrevne kunnskapsutviklingen samfunnet opplever gjennom digitalisering. Temaområdet vil dermed kunne inkludere teknologiutviklende prosjekter, intervensjonsstudier, så vel som prosjekter som analyserer innføringen av digital teknologi.

Tidligere satsingsområder (2015–2018/19)

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordringer og økonomisk utvikling har vært diskutert som aktuelle forskningstema fram til høgskolestyret tok en enstemmig beslutning i desember 2014. Følgende tre fagområder skulle HiØ jobbe videre med:

Satsingsområdene Arbeidslivs- profesjons- og tjenesteforskning og Teknologi - Energi - samfunn hadde finansiering fra 2015 til 2018. En skole for kunnskapssamfunnet varer fram til august 2019. Les mer om de forskjellige prosjektene på de respektive sidene.

Hvordan ble områdene valgt?

Som et ledd i høgskolens planprosess og utvikling av strategisk plan for 2015–2018, vedtok høgskolestyret at det skulle være tre utvalgte institusjonelle satsingsområder i forhold til forskning og utvikling. Satsingsområdene skulle bygges rundt fagmiljø som

  • har tung kompetanse innen det området det skal satses på.
  • består av ansatte som er FoU/KU-aktive.
  • har faglig troverdighet blant fagfeller innen det satsingsområdet de definerer.
  • har et nasjonalt og internasjonalt nettverk som de kan benytte seg av i sin FoU/KU-aktivitet.

På bakgrunn av disse kriteriene, og etter innspill fra enhetene, ble de tre nevnte satsingsområdene valgt.

Publisert 4. apr. 2018 14:48 - Sist endret 8. aug. 2019 14:58