English version of this page

Språk i opplæringen

Språksatsingen ved Høgskolen i Østfold – Språk i opplæringen – springer ut av mål og veivalg som er nedfelt i høyskolens strategiske plan for perioden 2019-2022.

Ifølge den strategiske planen skal HiØ etablere et forskningsprogram innen språk, ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen og ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet.

For å nå disse målene er satsingen delt inn i tre ulike arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1 – Språkutdanning på tvers av språk (STAS). Gjennom STAS ønsker HiØ å styrke undervisningspraksisen i språkutdanningene gjennom å løfte frem likheter mellom språkfagene, utvikle gode tverrspråklige utdanningsprosjekter og skape inkluderende møteplasser der kunnskap kan deles. Arbeidspakken ledes av førsteamanuensisene Karine Stjernholm og Kristin Føsker Hagemann.

  • Arbeidspakke 2 – ELLA-programmet. ELLA ( The Education, Literature and Language Program) er satsingens forskningsdel og ledes av professor Ida Larsson. En vitenskapelig ledergruppe støtter henne i arbeidet. Arbeidspakken er delt inn i tre temaområder: 1) Språkkompetanser, 2) Språkkulturer og 3) Litteratur i kontekst.

  • Arbeidspakke 3 – Nasjonal tilbyder av fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) i grunnskolelærerutdanningen. Arbeidspakken fokuserer på å videreutvikle språkfagenes integrasjon i grunnskolelærerutdanningen, utføre nødvendig arbeid i tilknytning til akkreditering av fransk og spansk som masterfordypninger i GLU 5–10 (2. syklus), avklare opptaksreglement samt lage en markedsføringsplan. Førstelektor og studieleder Berit Grønn leder arbeidet i denne pakken.

Satsingens arbeidspakker er organisert ved Fakultet for lærerutdanninger og språk. Den involverer således alle fagmiljøer ved høyskolen som jobber med språkrelaterte spørsmål innenfor forskning og utdanning. Våre to masterutdanninger innen språk – fremmedspråk i skolen og norsk i skolen – som begge er integrerte masterfag i vår femårige lærerutdanning, legger noe av grunnlaget for satsingen. Andre masterprogrammer som omfatter språk, kan også knyttes til satsingen. Når det gjelder forskningsdelen (ELLA), knyttes de relevante forskningsgruppene ved fakultetet til forskningsarbeidet gjennom kontinuerlig dialog, informasjonsutveksling og prosjekter.

En felles styringsgruppe koordinerer satsinga i sin helhet.

Publisert 8. mars 2021 08:52 - Sist endret 21. des. 2021 09:55