English version of this page

AKS - den akutt, kritisk syke pasienten

Forskningsgruppen har som mål å initiere, gjennomføre og formidle klinisk forskning med fokus på ivaretagelse og behandling av akutt, kritisk skadde pasienter, samt operasjonspasienter- pasienter under medisinsk og kirurgisk behandling og omsorg.

Foto: Morten Bakkerud

Gruppens formål

 • styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv
 • øke andelen av HIØs forskere som innehar kombinasjonsstillinger (her er allerede Brita Fosser Olsen, Ann-Chatrin Leonardsen og Thor-David Halstensen eksempler på medlemmer med kombinasjonsstillinger i høgskolen og i sykehuset)
 • bygge en sterk og tydelig forskningsprofil i tråd med høgskolens PhD satsning «Det digitale samfunn»
 • styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert veiledning og diskusjon

Forskningsgruppen AKS vil bidra til økt forskningsaktivitet og publisering utgående fra høgskolens videreutdanninger innen anestesi-, akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie samt paramedisin (AAIO), i samarbeid med tilhørende avdelinger, noe som per januar 2019 har vært begrenset. Forskningsgruppen samler gjennom ulike prosjekter forskere på ulike nivåer, fra studenter ved videreutdanningene, klinikere uten formell forskerkompetanse, høgskole- og førstelektorer, til forskere med doktorgrad. Prosjekter utgående fra forskningsgruppen vil ha som målsetning å engasjere stipendiater med ekstern økonomisk støtte, slik at forskerne også får veilederkompetanse. I tråd med høgskolens ph.d. satsning «Det digitale samfunn» vil fremtidig forskning i gruppen ha økt fokus på digitalisering i forbindelse med ivaretagelsen av den akutt, kritisk syke pasienten.

Faglig grunnlag

Høgskolen i Østfold har drevet videreutdanning innen anestesi-, akutt-, intensiv og operasjonssykepleie, samt paramedisin i flere tiår. Høgskolen var en pioner både i opprettelsen av videreutdanning i akuttsykepleie og studium i paramedisin. Forskningsgruppen består av aktive forskere og medlemmer som har faglig troverdighet blant fagfeller, både med utgangspunkt i sin forskning, men også i roller som redaktører av fagbøker (anestesi og intensiv; Leonardsen og Gulbrandsen), forfattere av bokkapitler
(Nystrøm, Fosser Olsen, Bekkhus, Halstensen, Gulbrandsen, Leonardsen), og som redaktør i et nasjonalt, vitenskapelig nivå 1 tidsskrift (InspirA-Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing, Leonardsen). Videre har flere av gruppens medlemmer deltatt i nasjonalt fagutviklingsarbeid via ulike læringsnettverk.  Forskningsgruppens medlemmer har også etablert samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer i blant annet Sverige, Danmark, Nederland og USA. 

Samfunnet og helsevesenet har behov for spesialister med kunnskap og forståelse for pasienter som trenger akutt behandling for sykdommer eller skader, og som har kompetanse i nye behandlingsmetoder som den medisinske, tekniske og digitale utviklingen har båret frem.

Akuttsykepleiere har kompetanse til å arbeide med akutt og kritisk syke, ved akuttmottak, Akuttmedisinske Kommunikasjonssentraler (AMK), legevakt, ambulansetjeneste, og hos humanitære organisasjoner i katastrofe- og krigsrammede områder. 

Anestesisykepleiere har kompetanse i bruk av bedøvelse i forbindelse med kirurgiske operasjoner, livredning både i og utenfor sykehus, samt deltagelse i team som ivaretar den akutt og kritisk syke pasienten. 

Intensivsykepleiere har kompetanse i å utøve avansert spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, samt ferdigheter til å handle raskt og riktig ut fra en faglig vurdering av pasientens situasjon.

Operasjonssykepleiere har kompetanse knyttet til den avanserte og høyteknologiske behandlingen som gis ved ulike operasjons- og kirurgiske enheter. 

Betegnelsen paramedisinere brukes om ambulanse- og redningspersonell som er spesialtrenet til avansert, livreddende førstehjelp utenfor sykehus. 

Akutt-, anestesi- , intensiv- og operasjonssykepleiere jobber i spesialiserte, høy-teknologiske miljøer. Forskning knyttet til innovasjoner og digitale løsninger i forbindelse med utøvelse av spesialsykepleie og ivaretagelse av den akutt, kritisk syke pasienten er en naturlig del av utviklingen av fagene. Forskergruppens medlemmer har gjennomført og gjennomfører flere aktuelle prosjekter i forbindelse med høgskolens ph.d. satsning «Det digitale samfunn», som blant annet «Anesthesia personnels experiences with digital anesthesia information management systems-AIMS» eller «Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte (i forbindelse med traume, hjertesvikt og dyp venetrombose)»

Foto: David Leonardsen


Aktiviteter

Forskergruppen «Den akutt, kritisk syke pasienten- AKS» planlegger, gjennomfører og formidler forskning knyttet til de beskrevne temaområdene. Forskningsprosjektene er samarbeid på tvers av høgskole og spesialisthelsetjeneste, og i noen tilfeller også primærhelsetjeneste. AKS har mange pågående prosjekter, samt flere planlagte prosjekter. 

Etter hvert som resultater fremkommer vil det arrangeres fagdager og konferanser for presentasjon av funn. Resultater vil også fremlegges for kollegaer både på høgskolen i på sykehuset.

Nasjonale samarbeidspartnere og nettverk

 • HLR koordinator Forum og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)
 • og regionalt simuleringsnettverk
 • Diakonale Høgskole
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
 • Met
 • Universitetssykehus: prehospital forskningsgruppe
 • i Sør-Øst Norge (USN)
 • HLR-koordinatorforum
 • koordinatorforum
 • Symptom Management Network
 • Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere
 • Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere
 • Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av akuttsykepleiere
 • Anestesisykepleiernes landsgruppe av norsk sykepleierforbund

Internasjonale samarbeidspartnere og nettverk

 • ProACT nettverk internasjonalt (Sverige & Norge)
 • COSTA: forskningsnettverk bestående av hjertestansforskere fra Norge, Sverige, Danmark og Nederland
 • EfCCNa: European Federation of Critical Care Nurses Associations
 • IFNA: International Federation of Nurse Anesthetists
 • Prehosp, Högskolen i Boräs (Halstensen, Samuelsen, jfr tabell 1 og prosjektinformasjo

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth
Publisert 29. mai 2019 15:07 - Sist endret 15. feb. 2022 13:56