Studentrådene og parlamentet

Studentparlamentet i Østfold er et samlebegrep som omfatter parlamentet, studentrådene, de klassetillitsvalgte og studentrepresentanter i styrer og utvalg ved Høgskolen i Østfold.

Se her for oversikt over studentrådene

Det øverste studentorganet i studentdemokratiet er studentparlamentet. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved høgskolen etter Universitet- og Høgskoleloven kapittel 4.

Studentdemokratiet kan sammenlignes med en pyramide. Nederst finner du studentmassen. I praksis representeres studentene av de klassetillitsvalgte, som har ansvar for å kommunisere med studentene på studentdemokratiets vegne. Deretter følger studentrådet, og øverst Studentparlamentet. Det er viktig at hvert ledd av studentdemokratiet fungerer som det skal. Studentdemokratiets hovedfokus for riktig saksbehandling er at hver sak skal løses på lavest mulige nivå.

Programtillitsvalgte

Hver klasse/kull ved HiØ skal velge en klassetillitsvalgt blant studentene. Klassetillitsvalgt skal fungere som bindeledd mellom studentrådet og studentene, og kan snakke på vegne av sin klasse/kull i aktuelle saker. Å gi informasjon til klassen er også en av oppgavene som klassetillitsvalgt har. Den klassetillitsvalgte har en viktig funksjon i studentdemokratiet, og er det nærmeste bindeleddet til studentmassen.

Studentrådene

Studentrådet er øverste studentorgan på avdelingsnivå, og er en viktig del av studentdemokratiet. Studentrådene jobber opp mot avdelingsledelsen, avdelingsstyret, andre studentråd og Studentparlamentet. Studentrådene er direkte representert i Studentparlamentet ved studentrådsleder. Studentrådet fungerer også som valgforsamling ved valg av studentrepresentanter til avdelingsstyret og andre verv på avdelingsnivå. Studentrådene er studentenes viktigste bindeledd på den enkelte avdeling, til den studentpolitiske delen av studentorganisasjonen. Dersom studentene ønsker noe endret, er misfornøyd med hvordan man blir behandlet av skolesystemet eller liknende, er studentrådene de som bør bli kontaktet i første omgang.

Hvis problemet ikke blir løst på avdelingsnivå vil saken bli tatt opp og behandlet av Studentparlamentet. Husk at ingen sak er for liten og ingen for stor. Studentrådets oppgaver er å snakke på vegne av alle studentene på avdelingen, og uten engasjementet i studentrådene vil studenter miste en hel sentral del av sin mulighet til å påvirke.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er høgskolens øverste studentorgan. Studentparlamentet skal fremme studentenes synspunkter og ivareta studentenes interesser på faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle områder ved Høgskolen i Østfold.

Dette organet arbeider først og fremst opp mot høgskolens ledelse; styrer, råd og utvalg, og skal høres i alle saker som angår studentene på dette nivået. Et styre bestående av studentleder, nestledere og styremedlemmer fungerer politisk og organisatorisk mellom møtene på vegne av Studentparlamentet. Studentleder er øverste studenttillitsvalgte og har et 100 % frikjøpt verv. Studentparlamentet er også engasjert på nasjonalt nivå, hvor man blant annet samarbeider med andre studentparlament, og er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO).

Studentparlamentet og studentråd er hjemlet av lov om Universiteter og Høgskoler. Hver avdeling ved Høgskolen i Østfold skal ha 2 representanter i Studentparlamentet. I tillegg får hver avdeling ytterligere en representant pr. 1000 student. Akademi for Scenekunst har også en plass i parlamentet. Parlamentet og studentråd velges gjennom urnevalg hvert år. Som medlem av Studentparlamentet representerer du derfor alle studentene ved hele høgskolen, og det er viktig at man tenker helhetlig når saker skal behandles. Studentparlamentet fungerer også som valgforsamling til ulike typer studentverv på høgskolenivå, som f. eks høgskolestyret, klagenemnda og styret i studentsamskipnaden. I tillegg har Studentparlamentet egne arbeidsgrupper som blir satt ned til spesielle formål.

Det vil også bli stilt krav til deg som parlamentsrepresentant, både i forhold til å stille opp på møtene samt å være forberedt i sakene. Studentparlamentet i Østfold møtes minst 1 gang i måneden. I tillegg til månedlige møter, arrangerer Studentparlamentet avsparkskonferanse for nyvalgte studentråd, samt fellesseminaret som er obligatorisk for alle tillitsvalgte.

Fadderordningen er underlagt Studentparlamentet. Hvert år settes det ned et styre som skal styre fadderordningen for hele høgskolen.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 28. mai 2018 11:57