English version of this page

Didaktikk i matematikk, naturfag og teknologi (DiMaNaTe)

Denne forskningsgruppen har sitt utspring i matematikk- og naturfagsmiljøet ved Fakultet for lærerutdanninger og språk og forsker på didaktikk i realfag i lærerutdanningen. 

Om oss

Vi er en gruppe ansatte fra matematikk og naturfag som har som mål å utvikle forskning med en tydelig profil rettet mot didaktikk i realfag i lærerutdanningen. Ved HiØ er matematikk et masterfag som mange studenter velger. Studenter har og muligheter til å knytte naturfag inn i sine masteroppgaver. Det er vesentlig at vi gjennom forsknings- og utviklingsarbeid bidrar til å utvikle et kompetent veiledningskorps for disse studentene.

Medlemmene i DiMaNaTe har kommet inn i gruppen med ulike forskningsprofiler. Vi har grupper av medlemmer med kompetanse i programmering i realfagene, matematikk og språk, og innen demokrati og realfag (bl.a. kritisk matematikkdidaktikk). I tillegg arbeider flere enkeltmedlemmer med utviklingsprosjekt knyttet til grunnutdanning og masterutdanning som også har potensiale til å bli utviklet til nye forskningsprosjekt. På lenger sikt ønsker vi også å knytte masterstudenter til forskningsgruppen. 

Eksterne samarbeidspartnere

Prosjekt sammen med Høgskolen på Vestlandet, representert ved Tamsin Meaney

Aktiviteter høsten 2021

  • Deltar på Diku-søknad om syklus II knyttet til profesjonsfaglige samtaler.
  • Presentasjoner med påfølgende diskusjoner. Målet er å støtte medlemmenes framdrift i arbeid med publisering og eventuelle presentasjoner på konferanser (nasjonale og internasjonale), og få kjennskap til andre medlemmers prosjekter og bli inspirert av hverandre. 
    • Høstens innlegg er knyttet til IKT og algebraisk tenkning som er et fokusområde for store deler av medlemmene.
  • Arbeide med dokumentanalyse knyttet til begrepet «kritisk» og hvordan dette blir brukt i læreplanen i matematikk og naturfag. Målet er å skrive en artikkel sammen. 
  • Etablere et felles utgangspunkt for mulige forskningsprosjekt der matematikk og naturfag er fokusfag. Vi har invitert førsteamanuensis i naturfag, Idar Mestad fra HVL, som vil presentere det tverrfaglige argument-prosjektet han er en del av. 

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiEd
Publisert 12. okt. 2021 12:52 - Sist endret 6. jan. 2022 19:17