Oppbygging og gjennomføring (2021–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Studiets to faglige hovedområder er kommunikasjon og samfunnsfag. Innenfor kommunikasjon fokuseres det på retorikk, visuell- og strategisk kommunikasjon, medier og digital kompetanse i tradisjonelle og nye medier herunder produksjon og analyse av video, podkast og innlegg til sosiale medier. Innenfor samfunnsfag fokuseres det på kulturforståelse og statsvitenskap rettet inn mot medier/kommunikasjon.

 • Obligatoriske emner utgjør 140 studiepoeng.

 • Valgfrie emner utgjør 40 studiepoeng innenfor studiets hovedområder. 
  I 4. semester avlegges 30 studiepoeng med valgfrie emner ved et av høgskolens partneruniversiteter i et engelskspråklig land. Se pkt. Studentutveksling for mer informasjon. 

 • I 5. semester velger studentene ett valgemne på 10 sp.
  Valgemner kan også søkes innpasset fra andre institusjoner etter forhåndsgodkjenning.

 • Bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt utgjør 30 studiepoeng, og er lagt til 6. semester.

Valgfritt emne i 3. studieår
De valgfrie emnene som tilbys ved HiØ (pr. 2021) er Muntlig tysk og tysk fonetikk, Spansk og latinamerikansk kultur, Fransk muntlig forståelse og produksjon, International marketing, Teknologi og samfunn, Webutvikling, Digital markedsføring og Kommunikasjonsdesign. 

Fremmedspråket som kan velges er fransk, spansk eller tysk. Undervisningen i fremmedspråket bygger på forkunnskaper tilsvarende nivå 2/nivå 1 (tidligere B-/C-språk) fra videregående skole.
Undervisningen i fremmedspråk er nettbasert.

Det tas forbehold om endringer i valgfagsporteføljen.

Progresjon

 • Det anbefales at emnene tas i oppsatt rekkefølge fordi emnene bygger på hverandre.

 • For å kunne tas opp ved utenlandsk partnerinstitusjon i studiets 4. semester må minst 60 studiepoeng i utdanningen være bestått med tilfredsstillende karakter.

 • Studiet avsluttes med en bacheloroppgave (30 studiepoeng). Før studenten kan starte på bacheloroppgaven må obligatoriske emner i 5. semester være bestått (Kunsten å overbevise, Demokrati og kommunikasjon). Se emnebeskrivelse for mer informasjon.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsspråk:

De enkelte emnene undervises på forskjellige språk: norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentaktivitet:

Studiet er interaktivt med stor studentaktivitet og bruk av grupper, oppgaver, muntlige presentasjoner, prosjekter og arbeidspraksis. I flere av prosjektene deltar undervisere/forskere og studenter på lik linje. I disse prosjektene bidrar undervisere/forskere og studenter like mye til innhenting av kunnskap og utprøving av nye ideer. Og fordi det stilles krav til at kommunikatører har god kjennskap til samfunnet rundt seg - politikk, næringsliv med mer - forventes det at studentene følger godt med i mediebildet.

Behandling av personopplysninger:

I løpet av studiet vil både studentene og høgskolen benytte digitale publiseringsplattformer for å oppnå læringsutbyttet etter studieplanen. Det innebærer at Høgskolen i Østfold kan behandle studentenes personopplysninger som ledd i publiseringen. Den nærmere begrunnelsen for behandlingen finner du i Personvernerklæringen for BIK [https://www.hiof.no/studier/programmer/bik-bachelorstudium-i-internasjonal-kommunikasjon/personvernerklering.html)

Nettbasert undervisning og veiledning:

Valgemnene i språk tilbys som fleksibel læring (nettbasert). Emner som er veiledet, dvs. uten timeplanlagt undervisning, kan også tilbys som fleksible emner, dvs. veiledning via nett e.l. Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Akademisk skriving og bibliotek:

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det blir også undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finnes under den aktuelle emnebeskrivelsen for Tekst og retorikk.

Studentene får systematisk opplæring og trening i akademisk skriving. Denne opplæringen er en del av emnene Tekst og retorikk og Professional Communication i første semester, Media Studies i andre semester og Corporate Communication i tredje semester, foruten i emnet Kunsten å overbevise i 5. semester.

Likestillings- og mangfoldsperspektiv:

Både ved utvalg av pensumlitteratur og ved bruk av case og eksempler søker vi å ivareta likestillingsaspektet på beste måte. I alle emnene blir det lagt vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Arbeidskrav og vurderingsformer

I emnebeskrivelsene er det presisert hvilke arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, og hvilken vurderingsform som benyttes i de enkelte emnene.

Det gis tilbakemelding på arbeidskrav. Dette sikrer at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt kontinuerlig opp i løpet av studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet: skriftlig eksamen, muntlig eksamen, produksjon av video og podkast, prosjektrapport og mappevurdering. Eksamensbesvarelser vurderes etter karakterskala med fem trinn fra A til F. Ved obligatorisk utenlandsopphold gis karakter fra den aktuelle partnerinstitusjonen.

Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre eksamensbesvarelser og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Praksis

I vårsemesteret tredje studieår (6. semester) gjennomfører studentene praksis eller bedriftsprosjekt i en bedrift eller organisasjon.

Praksis har en varighet på ca. 3 mndr. tilsvarende 100 % stilling. Se emnebeskrivelsen Bacheloroppgave med arbeidspraksis eller bedriftsprosjekt for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert og nært knyttet til relevante organisasjoner/bedrifter i privat og offentlig sektor gjennom arbeidspraksis, og bidrar til å gi studentene oppdatert og bred kunnskap.

Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse, blir øvd i kritisk tenkning og skal selv skrive et større faglig arbeid (bacheloroppgave) i nær tilknytning til arbeidslivet.

Internasjonalisering

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold ved et partneruniversitet i et engelskspråklig land.

Internasjonale studenter
Alle emner som undervises på engelsk/fremmedspråk er åpne for internasjonale studenter. Normalt vil ca. 50 % av studentgruppen være internasjonale studenter.
Store deler av pensumlitteraturen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:09:52