Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Nettbasert studium med tre samlinger pr. semester på studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) (2015–2016)

Informasjon om studiet

Engelsk for lærere 2 er utformet i tråd med Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene og Kunnskapsløftet.

Studiet er delt inn i to profiler, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, og studentene må velge å følge én av disse gjennom studiet.

Studiet inkluderer de fire fagovergripende hovedområdene som er presisert i rammeplanen: grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelt perspektiv og kunnskap om og erfaring med varierte arbeidsmåter.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskap om

  • engelsk språk, litteratur og engelskspråklige kulturer
  • språklæringsteorier, engelsk didaktikk og om gjeldende planverk for skolen
  • faktorer som bidrar til godt læringsarbeid i engelsk på barnetrinnet 
  • grunnleggende ferdigheter, vurdering og tilpasset undervisning

FERDIGHETER:
Kandidaten kan

  • legge til rette for et godt læringsmiljø og gi god, variert og differensiert undervisning i engelsk i grunnskolen i tråd med til enhver tid gjeldende planer og lovverk
  • bidra til, selvstendig og i et fagfellesskap, videreutvikling av gode læringsstrategier og god undervisningspraksis

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten

  • har utviklet etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle og kritiske perspektiver på lærerprofesjonens samfunnsrolle.

Opptak

Bestått grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng, og inkludert eller i tillegg Engelsk 1, eller tilsvarende utdanning på minimum 30 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng.
I tråd med valgt profilering velger man

                                   enten:
-SFEL112013 Kulturstudier for lærere 2 1-7 (høst 2015) og
-SFEL112113 Grammatikk og fonetikk for lærere 1-7 (vår 2016)

                                    eller:
-SFEL512213 Kulturstudier for lærere 2 5-10 (høst 2015) og
-SFEL512313 Grammatikk og fonetikk for lærere 5-10 (vår 2016)

Emnene består av både teoretiske, praktiske og fagdidaktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i arbeid med engelsk i grunnskolen. 
Grammatikk og fonetikk for lærere 1-7 og 5-10 innebærer videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter som studenten har tilegnet seg i emnet SFEL10112 Språk og kommunikasjon for lærere i studiet Engelsk for lærere 1.

Organisering og læringsformer

Bruk av læringsplattform er sentralt i studiet. Studiet er organisert i nettbaserte forelesninger, gruppeundervisning i form av nettmøter, praktiske oppgaver som løses med nettbaserte verktøy, i tillegg til selvstudium.

  • Det tilbys tre samlinger på campus pr semester, hver samling går over to dager.
  • Nettundervisningen foregår stort sett på kveldstid. 

Deltakelse i undervisning er ikke obligatorisk, men studentene oppfordres sterkt til å følge denne.

Muntlig ferdighetstrening skjer gjennom nettmøter og ulike arbeidskrav. Det er lagt opp til undervisningsformer som skal ivareta god kontakt både mellom student og lærer og studentene i mellom. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i diskusjoner og gruppearbeider.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteketsundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

Praksis

Det er ikke praksis i dette studiet.
Det er lagt opp til at man enten har en lærerutdannelse fra før eller vil ha praksis i forbindelse med en PPU-utdannelse

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert og gi oppdatert og bred kunnskap. 
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Høgskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med University of York i England, hvor det er mulig å ta 30 studiepoeng i engelsk som et skolerelevant fag innenfor grunnskolelærerutdanningen. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til koordinator for Engelsk i grunnskolelærerutdanningen eller Internasjonalt kontor.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

            - HiØs studiekvalitetsutvalg gjenomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2)

            - Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig nivå, teoretisk forståelse og didaktiske ferdigheter.
Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, mappeinnleveringer og veiledning.

Vurdering

Det er arbeidskrav knyttet til studiet som må være innlevert til avtalte frister og godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen (se den enkelte emnebeskrivelse).

Vurdering gis i form av individuell skriftlig eksamen (se den enkelte emnebeskrivelse).

Karakterer gis på en skala fra A-F, der A er beste karakter, E er dårligste bestått karakter og F er ikke bestått.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

30 studiepoeng i engelsk og en lærerutdanning gir formell undervisningskompetanse på barnetrinnet.

Sammen med Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng), eller tilsvarende utdanning, kvalifiserer studiet også til undervisning på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.

For mer informasjon, se forskrift til opplæringslova, § 14.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Stein Haugom Olsen 24.04.2013

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus 03.03.2015

Studieplanen gjelder for

2015-2016

Studiemodell

Høst 2015

Engelsk for lærere 2

Engelsk for lærere 2, obligatoriske emner, profilering 1-7

Engelsk for lærere 2, obl emner, profilering 5-10

Vår 2016

Engelsk for lærere 2, obligatoriske emner, profilering 1-7

Engelsk for lærere 2, obl emner, profilering 5-10

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 03:53:49