Hva lærer du? (2019–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom / Master in advanced Nursing in Chronic Illness.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsemessige utfordringer knyttet til å være kronisk syk med spesiell innsikt i de mest vanlig forekommende kroniske sykdommene

 • har avansert kunnskap om hvordan kronisk somatisk sykdom påvirker pasientens behov for sykepleie og hvordan imøtekomme dette

 • har inngående kunnskap om egnede vitenskapelige tilnærminger til kunnskapsutvikling for personer med kronisk sykdom

 • kan analysere problemstillinger hos kronisk syke, faglig, organisatorisk og samfunnsmessig, på bakgrunn av sykepleiens tradisjoner og kompetanse

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere og håndtere komplekse pasientsituasjoner og problemstillinger på bakgrunn av en kritisk vurdering av informasjon og med begrunnede faglige resonnementer

 • anvende teoretisk begrunnede helsefremmende og forebyggende tiltak for å fremme mestring og helserelatert livskvalitet

 • anvende relevante tilnærmingsmåter for å støtte pasientens medvirkning forenkle samordning av tiltak og tilrettelegging for samhandlingsprosesser ovenfor personer med sammensatte behov for tjenester

 • anvende relevant vitenskapelig metodikk for å forbedre tjenestene til personer med kronisk sykdom

 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med etablerte metodiske tilnærminger og gjeldende forskningsetiske prinsipper

 • anvende kunnskap til innovative løsninger og forbedringer i helsetjenestetilbudet for personer med kronisk sykdom

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • analysere etiske dilemma i kliniske situasjoner og forskning

 • håndtere situasjoner som stiller store krav til selvstendighet ved å anvende spesialiserte og forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter

 • initiere og delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid

 • formidle faglige problemstillinger knyttet til mennesker med kronisk sykdom og delta i debatter med faglige argumenter

 • medvirke til forbedrede og innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for personer med kronisk sykdom

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 03:18:41