Om studiet

Denne masteren har fokus på å gi deg avansert vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse til å ivareta en spesialisert klinisk sykepleierfunksjon, og evne til kunnskapsbasert praksis. 

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Masterstudium i klinisk sykepleie- intensivsykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er avansert klinisk allmennsykepleieanestesisykepleie og operasjonssykepleie.

Med fullført videreutdanning i intensivsykepleie etter rammeplan fastsatt desember 2005, kan du søke deg inn på Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing

Etter endt studium vil du være utdannet til å kunne gi selvstendig intensivpleie til akutt kritisk syke pasienter i et høyteknologisk miljø. Pasientens tilstand er ofte livstruende, kompleks og kan endre seg raskt. Som intensivsykepleier har du et selvstendig ansvar for intensivsykepleien til pasienten, og skal ivareta dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Samtidig forventes det gode samarbeidsevner av intensivsykepleier, idet man ofte jobber i tverrfaglige team rundt pasienten.

Innhold i studiet

Gjennom studiet lærer du å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innen intensivmedisin. Etter endt utdanning vil du både ha kompetanse til å arbeide selvstendig i utførelsen av intensivsykepleie og/eller i samarbeid med ansvarlig lege. Videre gir studiet deg grunnlag til økte kunnskaper innen kommunikasjon og samarbeid med flerfaglige- og tverrfaglige team i pasientbehandlingen.

Masterstudiet vil gi deg inngående kunnskap om intensivsykepleie til spesielt sårbare pasientgrupper, inkludert nyfødte, barn, kritisk syke og skadde pasienter samt pasienter i palliativ fase eller ved avsluttende behandling.

Gjennom masterstudiet vil du også lære deg å anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner. I tillegg får du veiledningskompetanse til å veilede studenter som er i praksis.

Studiemiljø

Høgskolen har et veletablert forskningsmiljø, med både klinisk erfaring og forskningsaktivitet innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Undervisningen inneholder studentaktive og digitale læringsformer. Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk læringsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon om læringsaktiviteter og praksisstudier.

Publisert 14. okt. 2021 10:41 - Sist endret 20. des. 2021 09:56