Hva lærer du? (2022–2024)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i klinisk sykepleie / Master in Clinical Nursing.

Studieretning: Operasjonssykepleie / Operating room nursing

Studiets læringsutbytte

Læringsutbytter er beskrevet for hver enkelt studieretning. Sluttkompetanse for operasjonssykepleie fremgår her. For øvrige studieretninger vises det til egne studieplaner. Læringsutbytter som er felles for alle studieretninger er merket med *.

Operasjonssykepleierutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i forskriften for utdanning på både 120 studiepoeng og 90 studiepoeng, under følgende kompetanseområder:

-Operasjonssykepleie som fag og profesjon

-Klinisk operasjonssykepleie; vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

-Teknologi og digital kompetanse

-Faglig ledelse og samhandling

-Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

-Vitenskapsteori, forskning og kunnskapsbasert praksis

-Forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

 

Operasjonssykepleie - Kunnskap:

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonssykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • har inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering, rammer og relevant lovverk

 • har avansert kunnskap om operasjonssykepleiernes funksjons- og ansvarsområder

 • har avansert kunnskap om personsentrert operasjonssykepleie

 • har inngående kunnskap om operasjonspasientens og pårørendes behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt perspektiv

 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, stressreaksjoner, mestringsstrategier og hvordan arbeidsbelastninger kan forebygges og reduseres

 • har inngående kunnskap om organsystemers anatomi, fysiologi og patofysiologi

 • har avansert kunnskap om mikrobiologi og smittevern

 • har inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for operasjonssykepleie

 • har avansert kunnskap om kirurgisk leiring og hypotermi

 • har inngående kunnskap om kirurgi og kirurgiske undersøkelser, herunder pre- og postoperativ sykepleie

 • har inngående kunnskap om traumatologi og traumebehandling

 • har avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, bruksområder og sterilforsyningskjeden

 • har inngående kunnskap om operasjonssykepleierens rolle ved beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, pandemi, terror og i krigs- og katastrofeområder

 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og tilpasset informasjon til pasienter i alle aldre og deres pårørende

 • har avansert kunnskap om operasjonsavdelingens oppbygning, utforming og funksjoner.

 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og informasjonssikkerhet knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen

 • har inngående kunnskap om relevant teknologi som brukes til behandling, undersøkelse og overvåkning av operasjonspasienten

 • har inngående kunnskap om ledelse, organisering og endringsprosesser av tverrprofesjonelle tjenester som er relevant for operasjonssykepleie

 • har inngående kunnskap om ikke-tekniske ferdigheter; situasjonsforståelse, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamarbeid

 • har inngående kunnskap om kommunikasjonsverktøy og hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonell samhandling

 • har inngående kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter

 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetskultur for å forbedre og kontrollere operasjonssykepleien

 • har avansert kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og undersøkelse perioperativt

 • har inngående kunnskap om ressursbruk, prioriteringer og bærekraft i operasjonsavdelingen

 • har inngående kunnskap om viktigheten av språk- og kulturkompetanse, for å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, i utøvelsen av operasjonssykepleie.

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, ulike trinn i forskningsprosessen og forskningsetikk som er relevant for operasjonssykepleie

 • har inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsarbeid innen operasjonssykepleie.

 • har avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver, forskningsmetoder, forskningsprosessen, vitenskapelig arbeid, kvalitetsarbeid og forskningsetikk, herunder personvernreguleringer og krav til innsamling og håndtering av sensitive data, som er relevant for operasjonssykepleie

 • har spesialisert innsikt i de valgte metodiske tilnærmingene i det aktuelle forsknings- eller kvalitetsarbeidet

 • har avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av operasjonssykepleie.

 • har avansert kunnskap og spesialisert innsikt i et avgrenset område relevant for utøvelse av operasjonssykepleie

 • *har avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling av akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • *har avansert kunnskap om pasientsikkerhet, faglig ledelse og veiledning i arbeid med tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser

 • *har inngående kunnskap om pasientens sykdomsprosesser, reaksjoner og behov i et alders-, kjønns-, sosialt- og flerkulturelt og samisk perspektiv

 • *har inngående kunnskap om etikk, lover og forskrifter som regulerer bruk av teknologi, for å kunne bruke utstyret på en sikker og forsvarlig måte og forebygge pasientskade og/eller funksjonstap

 • *har inngående kunnskap om hva som kjennetegner helhetlige pasientforløp og risikofylte overganger

 • *har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering, implementering av ny kunnskap og endringsprosesser

 • *har inngående kunnskap om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk

 • *kan analysere faglige, pedagogiske, organisatoriske, og samfunnsmessige problemstillinger innenfor helsetjenesten

 • *kan analysere faglige problemstillinger knyttet til helseteknologiske løsninger

 

Operasjonssykepleie - Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bruke personsentrert operasjonssykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser

 • kan bruke profesjonskunnskap i utøvelsen av den koordinerende og sterilt utøvende rolle

 • kan analysere, vurdere og håndtere etiske dilemma relatert til operasjonssykepleie

 • kan analysere det perioperative pasientforløpet og sikre kontinuitet i operasjonssykepleie

 • kan bruke relevant kunnskap for klinisk beslutningstaking og handling relatert til symptomer og kliniske tegn hos operasjonspasienten

 • kan analysere, gjennomføre og lede relevant smittevernsarbeid i det kirurgiske teamet

 • har avanserte ferdigheter i aseptisk arbeidsmetode

 • kan analysere og vurdere risikofaktorer i gjennomføring av kirurgisk leiring

 • kan analysere og vurdere risikofaktorer for å forebygge utilsiktet hypotermi

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter om kirurgiske instrumenter og sterilforsyningskjeden

 • kan analysere, vurdere og gjennomføre operasjonssykepleie både i sterilt utøvende og koordinerende funksjon for å sikre et effektivt og trygt pasientforløp

 • kan bruke relevante dokumentasjonsverktøy ved dokumentasjon av operasjonssykepleie

 • kan bruke relevante metoder i kommunikasjon, samhandling og veiledning til pasienter og pårørende i komplekse situasjoner, samt analysere målgruppens helsekompetanse for å fremme brukermedvirkning og tilpassede tjenester

 • kan bruke metoder for å sikre korrekt utstyrsplassering på operasjonsstua

 • kan anvende digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi på individ- og systemnivå

 • kan selvstendig administrere og bruke relevant teknologi, inkludert medisinsk-teknisk utstyr.

 • kan koordinere og samhandle tverrprofesjonelt i behandlingen av operasjonspasienten i pasientforløpet

 • kan analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og prioritere tiltak for å optimalisere kvalitet i pasientforløpet og drift av operasjonsavdelingen

 • kan bruke pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise studenter og kollegaer i faglige og etiske utfordringer.

 • kan analysere risikofaktorer hos operasjonspasienten og kirurgisk inngrep/undersøkelse for å forebygge komplikasjoner og uønskede hendelser

 • kan bruke relevante metoder for pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid

 • kan analysere og forholde seg kritisk til tjenesteutvikling, nytenkning og innovasjon

 • kan analysere og vurdere tilgjengelige ressurser og bærekraft i prioritering, koordinering, administrering, iverksetting og evaluering av operasjonssykepleie

 • kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teori og ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen operasjonssykepleie

 • kan bruke metoder for å planlegge et avgrenset forsknings- eller kvalitetsarbeid ved bruk av relevante teorier og metoder i tråd med forskningsetiske normer

 • kan identifisere faglige problemstillinger og avklare behov for forskning og kvalitetsarbeid

 • kan analysere og anvende teori og metoder til å formulere og strukturere faglige og teoretiske problemstillinger innen operasjonssykepleie

 • kan analysere og forholde seg kritisk til forsknings-, bruker- og erfaringskunnskap for å medvirke til utvikling av tjenesten

 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset operasjonssykepleiefaglig forsknings- eller kvalitetsarbeid under veiledning og i tråd med forskningsetiske prinsipper

 • *kan analysere og forholde seg kritisk til teknologiens muligheter og begrensninger

 • *kan gjennom kommunikasjon og samhandling identifisere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer

 • *kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset helsetjenesterelatert forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper under veiledning

 • *kan gjennomføre utviklings- og forbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- og forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap

 • *kan bruke anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning

  

Operasjonssykepleie - Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • kan anvende kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av operasjonssykepleie

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å utøve personsentrert operasjonssykepleie

 • kan analysere og drøfte etiske dilemmaer, og kommunisere disse i faglige diskusjoner.

 • kan analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner i samsvar med helselovgivning og profesjonsetikk

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i operasjonssykepleie for å utføre kliniske vurderinger, beslutninger og handlinger i samarbeid med egen og andre faggrupper

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere akutte situasjoner på en sikker og trygg måte i samarbeid med andre profesjoner og tjenester

 • kan innhente og tilpasse spesialisert kunnskap fra relevante fagområder og anvende kunnskapen i utøvelsen av operasjonssykepleie

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til å dokumentere, formidle, og evaluere informasjon om operasjonspasienten.

 • kan bidra til faglig forsvarlig implementering og bruk av digitale verktøy og medisinsk utstyr

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i bruk og utvikling av teknologi innen operasjonssykepleie.

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og å arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og vite når disse bør involveres

 • kan analysere og ta ansvar i samhandling som kan påvirke pasientforløpet og iverksette tiltak som stimulerer til samhandling

 • kan analysere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor operasjonssykepleie til helsepersonell og allmennheten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i ledelse, både i den sterilt utøvende og koordinerende funksjonen

 • kan bidra til tjenesteforbedring, god pasientsikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø for å ivareta pasient, pårørende og kollegaer

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientsikkerheten i risikofylte overganger i det perioperative forløpet

 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i klinisk praksis

 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbasert praksis for å kunne medvirke til utvikling av tjenesten

 • kan formidle og kommunisere om forskningsbasert kunnskap i møte med pasient, pårørende, helsepersonell og allmennheten.

 • kan anvende og formidle forsknings- eller kvalitetsarbeid for å bidra til utvikling av operasjonssykepleiefaget og helsetjenesten

 • kan analysere, konkludere og formidle faglige problemstillinger innenfor operasjonssykepleie

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innen operasjonssykepleie

 • *kan analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis

 • *kan anvende pedagogiske og fagdidaktiske metoder for å informere, undervise og veilede pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell tilpasset deres kompetanse

 • *kan anvende kommunikasjon og samhandling for å støtte pasienten i å ta velinformerte beslutninger for å fremme mestring, funksjon og livskvalitet, og for å sikre at pasienter, brukere og pårørendes medbestemmelse og autonomi ivaretas

 • *kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og arbeide effektivt i team, ha god forståelse for grensene for egen kompetanse og innsikt i andre profesjoners kompetanse og når disse bør involveres

 • *kan kommunisere og samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen for å sikre effektive og gode pasientforløp

 • *kan innhente, vurdere og anvende kunnskap for å utvikle egen kompetanse og dermed bidra til høy kvalitet på eget klinisk arbeid

 • *kan initiere og delta aktivt i forsknings-, pasientsikkerhets- og utviklingsarbeid og medvirke til innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

 • *kan kritisk vurdere og bidra til nytenkning om hensiktsmessigheten og anvendelsen av digitale og teknologiske løsninger i helsetjenesten

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:11:09