Om studiet

Denne masteren har fokus på å gi deg avansert vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse til å ivareta en spesialisert klinisk sykepleierfunksjon, og evne til kunnskapsbasert praksis.

Det er totalt fire studieretninger knyttet til studieprogrammet Masterstudium i klinisk sykepleie, hvorav Masterstudium klinisk sykepleie - operasjonssykepleie utgjør én av disse. De øvrige tre er avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie og intensivsykepleie.

Med fullført videreutdanning i operasjonssykepleie etter rammeplan fastsatt desember 2005, kan du søke deg inn på Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing. 

Etter fullført og bestått masterstudium vil du ha spesialkompetanse til å håndtere avansert og høyteknologisk behandling og du vil være utdannet til å kunne ivareta operasjonssykepleierens viktige funksjon ovenfor pasienter som skal til et kirurgisk inngrep, enten planlagt eller akutt.

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i operasjonssykepleie, og kvalifiserer til arbeid som operasjonssykepleier.

Innhold i studiet

Gjennom studiet lærer du å analysere og kritisk vurdere eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til kunnskapsbasert sykepleiepraksis. Det legges vekt på at du etter endt utdanning har kompetanse til å utføre forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper.  

Masterstudiet vil gi deg gode ferdigheter til å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innen kirurgi, avansert kirurgisk behandling og operasjonssykepleie. Du vil etter endt studie være utdannet til å arbeide selvstendig i utførelsen av operasjonssykepleie og/eller i samarbeid med kirurg.

Gjennom masterstudiet vil du også lære deg å anvende anerkjente pedagogiske prinsipper til å veilede og undervise personell i komplekse pasientsituasjoner, og til å veilede studenter under utdanning.

Operasjonssykepleiere har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til spesielt sårbare pasientgrupper, inkludert barn, kritisk syke og skadde.

Studiemiljø

Høgskolen har et veletablert forskningsmiljø, med både klinisk erfaring og forskningsaktivitet innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Undervisningen inneholder studentaktive og digitale læringsformer. Gjennom studiet får du øve på ferdigheter og samhandling i høgskolens SimFredrikstad, hvor vi kan tilby en autentisk læringsarena med et levende miljø der målet er å lære av og med hverandre. Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon om læringsaktiviteter og praksisstudier.

Publisert 14. okt. 2021 10:43 - Sist endret 16. feb. 2022 09:41