Oppbygging og gjennomføring (2020–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består i perioden 2020-2024 av følgende emner:

 • Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren (15 stp)

 • Vitenskapsteori og metode (15 stp)

 • Mangfold i yrkesfaglig praksis (15 stp)

 • Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling: individ og organisasjon i psykososialt arbeid (15 stp)

 • Ett emne innen yrkesrettet fordypning (15 stp)
       - Rusproblematikk
       - Arbeid med barn og unge
       - Psykisk helsearbeid

 • Masteroppgave (45 stp)

Alle emner er obligatoriske, avhengig av valgt yrkesrettet fordypning. Det er mulig å søke om innpassing av enkeltemner eller deler av enkeltemner på grunnlag av tidligere utdanning på tilsvarende nivå.

Studenten må ha bestått alle foregående emner før masteroppgaven kan leveres til vurdering. Se også emnebeskrivelser for mer informasjon om forkunnskapskrav til enkelte emner.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis levere politiattest. https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studentene samles til felles undervisning fire til fem ganger á to til tre dager pr. semester. Det er noe variasjon mellom emnene. Observasjonspraksis kommer i tillegg, se pkt. Praksis.

Studentene skal utvikle en handlingsberedskap som integrerer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studiet er lagt opp med et helt spekter av ulike arbeidsformer, som forelesninger, selvstudier, kasusarbeid, gruppearbeid og prosjektarbeid. I flere emner skal studentene blant annet gjennomføre prosjektperioder der erfaringer fra praksis og teori knyttes sammen.

Høgskolen tar i bruk studentaktive metoder, som blant annet innebærer individuelt arbeid hvor studentene selv søker i litteraturen mens de jobber med utgangspunkt i faglige problemstillinger. Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av undervisnings- og læringsformer.

Akademisk skriving
Studentene vil få god kjennskap til krav til akademisk skriving gjennom emnet Vitenskapsteori og metode og Masteroppgaven.

Bruk av bibliotek
Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av litteratur som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene bruker biblioteket aktivt. Biblioteket gjennomfører egen undervisning for studentene i studiets første del. Målet med bibliotekundervisningen er at studentene skal få informasjonskompetanse. Studenten skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer, og lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT
Høgskolen kan kreve at studenten disponerer egen datamaskin. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via læringsplattform.

Egenaktivitet
Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i grupper med studiene mellom samlingene. Gjennom studiearbeidet forventes det at studentene utvikler sine studie- og læringsstrategier slik at de i økende grad kan ta ansvar for læring. Gjennom veiledning, individuelt og i gruppe, skal utdanningen støtte studentene i dette. Det gis veiledning individuelt og i gruppe i forbindelse med utarbeidelse av masteroppgaven.

Arbeidskrav og eksamen
Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; både muntlig og skriftlig vurdering, i gruppe og individuelt. Vurderingsordningene er tilpasset læringsutbyttet i studiet.

Arbeidskrav kan være prøve, innleveringsarbeid, prosjektarbeid, deltakelse eller andre obligatoriske krav/aktiviteter som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter. Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Det kan gis skriftlig eller muntlig tilbakemelding fra fagansatte, gjennom veiledning i gruppe og individuelt, medstudentvurdering eller muntlig tilbakemelding i seminar. Det tilbys også veiledning i forbindelse med hjemmeoppgaver/semesteroppgaver.

Hvert emne har en avsluttende eksamen som vurderes ut fra karakterskalaen A-F og Bestått / Ikke bestått. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Plagiatkontroll/fusk
Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Praksis

Studentene skal som en del av studiet gjennomføre praksisstudier i til sammen 8 uker ved egnet praksissted. Praksisstedet skal forhåndsgodkjennes av høgskolen. Praksisstudiene er fordelt som følger:

 • 3. semester: 2 uker

 • 4. semester: 2 uker

 • 5. semester: 4 uker

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon om praksis.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Ved avdelingen gjennomføres det en rekke forsknings- og utviklingsarbeider (FoU) innen forståelsesrammen psykososialt arbeid i helse- og sosialfagene knyttet til de aktuelle fagområdene. FoU-arbeidet underbygger undervisningen og formidles til studentene. Studentene vil også bli invitert til å arbeide med delprosjekter innenfor FoU som lærerne er engasjert i. I masterutdanningen skal studentene gjennomføre et selvstendig FoU-arbeid som synliggjøres i masteroppgaven.

Internasjonalisering

Deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger, og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser for detaljer.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:12:57