Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2015)

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium vil gi rett til tittelen Master i spesialpedagogikk.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten:

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har inngående kunnskap om fagområdet vitenskapelige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i spesialpedagogikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortkolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å stukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset, forskning- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagets uttrykksområder
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, med både spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 07:34:30