Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
15. mars
Ordinær søknadsfrist:
15. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig?

Mange barn og unge blir utsatt for psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, gir inngående kunnskap om psykososiale vansker, psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne. Studiet øker din kompetanse slik at du bedre kan sette inn tiltak som fremmer barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. Studiet er tverrfaglig og tverretatlig hvilket er med på å gi bred kompetanse og utvikle evne til kommunikasjon.

Utdanningen inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Studiet er et frikjøpt studium på oppdrag av Helsedirektoratet, og studenter betaler kun semesteravgift, se Faktaboks.

Målgruppe for studiet er personer som arbeider med barn og unge i skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester, NAV, barnevernet, politietaten, kultur- og fritidstilbud eller lignende.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap.6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i studiet Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

 

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Avdeling for helse og velferd, programansvarlig Heidi Aarum Hansen og fagansvarlig Petter A. Arvesen