Status prosjektbeskrivelser og strategisk finansierte stipendiatløp

Tidlig i september ble det etterlyst prosjektbeskrivelser for stipendiatløp relevant for ph.d.-satsingen.  Det ble mottatt hele 23 søknader innen fristen 1. november 2018 hvorpå fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen skrev «Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav» i rektoratets blogg.

Kilde: Colourbox

Utlysningen var rettet mot alle fagavdelingene og det ble mottatt mellom 3 og 6 prosjektbeskrivelser fra hver avdeling fordelt slik grafikken under viser.

Fordeling av prosjektbeskrivelser fra hver avdeling.

Basert på faglig innretning for prosjektbeskrivelsene har fire eksterne evalueringskomiteer blitt oppnevnt av høgskolens ledelse. Hver komité består av to professorer med relevant faglig bakgrunn. I tillegg har disse professorene bred erfaring med problemstillinger relevant for «Det digitale samfunn».  Komiteene arbeider etter gitte føringer og skal levere evalueringene i løpet av januar.  

Gjennomgang av de eksterne komitévurderingene antas ferdig medio februar. Basert på dette og overordnede strategiske vurderinger vil aktuelle stipendmottakere informeres . Alle søkere får tilbakemelding på innsendte søknader, faglig - så vel som om søknaden får midler eller ikke i denne omgang. Antatt tilbakemelding til søkerne ultimo februar.

 

Publisert 14. jan. 2019 07:18 - Sist endret 10. nov. 2021 15:44