TOOL-kit

Tolke og operasjonalisere læreplanverket: kunnskap, innovasjon og teknologi (TOOL-kit)

TOOL-kit er Fremmedspråksenterets egen forskningsgruppe. Gruppen forsker på implementeringen av styringsdokumenter (læreplanverket og rammeplan) i utdanningen når det gjelder språkfag, primært engelsk- og fremmedspråkfaget. 

Om gruppen

Forskningsgruppen TOOL-kit ble etablert i 2020 som en faglig arena for ansatte innen språk ved hele høgskolen. Gruppens hovedmål tar utgangspunkt i Fremmedspråksenterets mandat fra Kunnskapsdepartementet, samt Høgskolen i Østfolds satsingsområde «Språk i opplæringen». Vårt overordnete mål er å gi skoler og barnehager økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere læreplanverket og rammeplanen når det gjelder engelsk- og fremmedspråkfagene. Gjennom vår virksomhet ønsker vi også å bidra som rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innen engelsk og fremmedspråk. 

I TOOL-kit forsker vi på ulike aspekter ved læreplanverket og rammeplanen og implementeringen av disse. Vi interesserer oss bl.a. for hvordan ulike deler av læreplanen operasjonaliseres i språkklasserommet – med eller uten hjelp av digital teknologi –, hvordan lærere oppfatter og tolker aspekter ved planen, samt språklæreres profesjonelle utvikling. 

Gruppen er åpen for alle ansatte innen språk ved Høgskolen i Østfold som deler interesse for forskningsfeltet. I TOOL-kit er vi opptatt av flerspråklighet og samarbeid på tvers av språkfag, og ansatte fra norskfaget med interesse for denne tematikken er derfor også velkommen i gruppen. TOOL-kit kan også ved behov knytte til seg assosierte medlemmer fra nasjonale utdanningsmyndigheter, f.eks. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Kontaktinformasjon

Deltakere

Publisert 25. jan. 2021 09:18 - Sist endret 24. sep. 2021 10:27