Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire obligatoriske emner, hver med et omfang på 15 studiepoeng:

Musikk 101: Utøve, lage, lytte og reflektere
Musikk 102: Utøve, formidle, komponere og forstå
Musikk 201: Undervise, utøve, forske og reflektere
Musikk 202: Utøve, undervise, komponere og formidle

Fagdidaktikk knyttes til temaene i samtlige emner. Sentrale områder som grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiver, og vurdering står sentralt i emnene. I emne 201 skal studentene jobbe med en fordypningsoppgave i musikkvitenskapelige temaer.

Emnene i studiet bygger på hverandre, og emner i 1. studieår må være bestått før studentene kan starte på andre studieår.

Se studiemodell under, og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Anbefalte forkunnskaper og ferdigheter
- Sang: synge rent, ha en funksjonell sangstemme
- Mestre enkelt besifringsspill i minst ett akkompagneringsinstrument (f.eks. piano eller gitar)
- Grunnleggende musikkteori. Notasjon/notekunnskap.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år.

Emnene er praktisk-teoretiske. Arbeidsformene er forelesninger, gruppebasert arbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er obligatorisk og bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Biblioteket skal bidra til studentens informasjonskompetanse, dvs. evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

IKT vil bli brukt som en integrert del av studiet både som kommunikasjonsmiddel og som innholdsmessig og utøvende ressurs. Høgskolen krever at studenten har egen bærbar datamaskin.

I ett av emnene er det lagt opp til studietur til Ole Bull Akademiet på Voss, med kurs i norsk folkemusikk som innebærer noen kostnader for studentene. Dette er lagt inn som et arbeidskrav, men det vil alltid være et kostnadsfritt alternativ. Alternativet vil være fullgodt med læringsmålene knyttet til aktiviteten slik at studenten vil oppnå forventet læringsutbytte. Se nærmere informasjon i emnebeskrivelse for MUS201

Vurderingsformer
Det vil bli gitt tilbakemeldinger på studentens progresjon og arbeid underveis i hvert semester.

Det er knyttet arbeidskrav til emnene. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Studiet har både skriftlig, muntlig og praktisk eksamensform, og det benyttes interne og eksterne sensorer. Man benytter en gradert karakterskala fra A-F.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Det blir vektlagt kunstnerisk utviklingsarbeid i form av konserter og prosjektarbeid med fokus på musikkformidling.

I studiets 3. semester skal studentene arbeide med en egen fordypningsoppgave i musikkvitenskapelige temaer.

Internasjonalisering

Studiet gir grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikk fra ulike sjangrer og om musikk fra andre kulturer. Studiet ivaretar det internasjonale perspektivet ved å bruke representativ musikk fra ulike kulturer som bidrar til bedre refleksjon over musikkens rolle i det flerkulturelle samfunnet med særlig vekt på samspillet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjoner fra ulike kulturer.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og evalueringer av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 03:11:43