Oppbygging og gjennomføring (2020–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging
Utdanningen består av to tverrfaglig emner:

 • Ledelse av læreprosesser (30 studiepoeng), 1. og 2. semester
  Emnet handler om ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv.

 • Skolen i samfunnet (30 studiepoeng), 3. og 4. semester
  Emnet handler om ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.

Begge emnene består av yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og pedagogisk praksis. Praksis er i tillegg definert i egne emnebeskrivelser (0 studiepoeng).

 • Praksis:
  Praksisopplæringen består av 50 dager i videregående opplæring i et yrkesfaglig utdanningsprogram og 10 dager i ungdomsskole. Se omtale av praksis lenger bak.

Innhold
Innholdet i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag handler om:

 • Ledelse av læringsprosesser i skole og bedrift/offentlig virksomhet

 • Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk

 • Samhandling og kommunikasjon

 • Livsmestring og helse

 • Utvikling og analyse av yrkeskompetanse innen eget utdanningsprogram

 • Endring og utvikling

 • Skolens rolle i samfunnet

 • Yrkesopplæring i tråd med samfunnsmandatet og samfunnets behov for yrkeskompetanse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • Yrkesetikk

 • Mangfold i skolen og yrkesopplæringen

 • Yrkesfaglig bredde og dybde

 • HMS i yrkesutøvelsen og yrkesopplæringen

Høgskolen i Østfold tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag innen alle yrkesfaglige programområder i videregående opplæring.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i praktisk-pedagogisk utdanning levere politiattest. https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/

Tuberkulinkontroll

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll kap 3. https://lovdata.no/forskrift/2009-02-13-205

Rammeplan

Rammer for studiet er gitt i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

I tillegg er det vedtatt nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (UHR, 22. mars 2018). https://www.uhr.no/_f/p1/i6c34f03d-e46c-4ce8-8c90-9c47b488bbc1/nasjonale-retningslinjer-for-praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-trinn-8-13_ferdig.pdf

Studiet reguleres også av:

Les mer om skikkethetsvurdering under pkt. Vurdering og på våre nettsider: https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à fire dager pr. semester. Praksisopplæringen, totalt 60 dager, kommer i tillegg.

Undervisnings- og læringsformer
Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser individuelt og i samarbeid med medstudenter. Innhold og arbeidsmetoder krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet studentgruppen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene.

Studentene vil også samarbeide i basisgrupper og digitalt mellom samlingene.
Arbeidsomfang/forventet studieinnsats for studenten er minimum 1500 timer totalt i studiet. Dette inkluderer undervisning, selvstudier og samarbeid mellom samlinger, praksis, eksamensforberedelse og vurdering.

Innholdet i studiet tar utgangspunkt i yrkesfaglærerens arbeidsoppgaver i samarbeid med elever, kollegaer og lokalsamfunnet. Deler av litteraturen er valgfri med utgangspunkt i studentens yrkeskompetanse.

Læringsformene vil basere seg på variasjon i arbeidsmåter og med stor grad av medvirkning og deltakelse fra studentenes side. Arbeid med digitale kilder og bruk av digitale verktøy vil også bli vektlagt. Læringsarbeidet har bl.a. fokus på relasjonsbygging i klasserommet/verkstedet/bedrift/virksomhet og til foresatte og andre samarbeidsparter.

Tilbakemelding underveis
Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene gis formativ vurdering underveis i hvert emne. Studentene får veiledning og tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksis. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte vurderingsformer og få veiledning og støtte i sin egen læring. Tilbakemelding kan gis både skriftlig og muntlig.

Skikkethetsvurdering
Høgskolen i Østfold har ansvar for å vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for læreryrket. Les mer om skikkethet https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Arbeidskrav og eksamen
Vurderingsordningene er tilpasset læringsutbyttet i studiet. Alle arbeidskrav i emnene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. I tillegg må praksis være bestått, se den enkelte emnebeskrivelse. 

Hvert studiepoenggivende emne avsluttes med eksamen.  I løpet av studiet møter studenten både individuell eksamen og gruppeeksamen, muntlig og skriftlige vurderingsordninger.

 • Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Eksamen vurderes med karakterregel A-F.

 • Praksisperiodene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingene bygger på
- de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå
- de generelle mål som er gitt i rammeplan for utdanningen
- læringsutbyttene i studieplanen og emnebeskrivelser

Se emnebeskrivelsene for detaljer om vurdering.

Plagiatkontroll
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Vitnemål
På vitnemålet vil det fremgå karakter for de to emnene LPY10017 Ledelse av læreprosesser og LPY20017 Skolen i samfunnet, samt karakter for praksisperiodene. I tillegg vil det fremgå hvilket yrkesfaglige program studenten har hatt pedagogisk praksis innenfor.

Praksis

Studenten skal ha totalt 60 dagers veiledet praksisopplæring, jf. rammeplan for studiet. Praksisopplæringen er organisert i to perioder på 25 dager hver i 1. og 4. semester. I tillegg kommer en praksisperiode som gjennomføres på ungdomstrinnet, fortrinnsvis i 9.-10. trinn. Denne perioden er på 10 dager totalt, og gjennomføres normalt i to bolker på 5 dager hver i 2. og 3. semester. Normal praksisprogresjon kan fremstilles slik:

1. semester: 25 dager
2. semester: 5 dager
3. semester: 5 dager
4. semester: 25 dager

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, og inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over begge studieårene. Det skal være progresjon i praksisopplæringen som inngår i begge emnene.

Praksisopplæringen omfatter de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede tid, 100 %.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med undervisning ved studiestedet. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i undervisningen på studiestedet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene ved studiestedet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen.

Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god kompetanse i profesjonsfaget. Studentene skal prøve ut og bearbeide egne relevante erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttet for studiet.

Pedagogisk praksis og ungdomsskolepraksis i studiet er organisert i tre formelle perioder. Hver periode vurderes etter vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått.

All praksis må være gjennomført og bestått før studenten får fremstille seg til eksamen i tilhørende emne. Hvis en student ikke består en praksisperiode gis det mulighet for å ta praksisperioden en gang til, jf. gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i sitt programområde, kan søke om å få gjennomføre første praksisperiode på egen arbeidsplass. Praksisperiode 2 skal gjennomføres på en annen videregående skole.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet er forskningsbasert og dreier seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene kan inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning.

Et FoU-arbeid gjennomføres i løpet av studiet. Studentene skal i 4. semester gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt, som har et omfang på tilsvarende 10 studiepoeng.

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning som primært skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Studiet omfatter også diskusjoner av skolesystemer i andre land, perspektiver på internasjonal yrkesutdanning og arbeidsmarked. Vi forbereder studenten på møte med det flerkulturelle klasserommet og yrkesfagelevenes fremtidige arbeidsplass. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.

 • Tillitsvalgt student har en muntlig evaluering med samlet studentgruppe, og referat skrives og leveres programansvarlig (hvert semester).

 • Programansvarlig skriver en rapport basert på evalueringen fra studentene, rapporten sendes studieleder.

 • Rapport fra programansvarlig presenteres for studentgruppen med påfølgende samtale om hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studiemodell

Høst 2020

Undervisningspraksis, 60 dager

Vår 2021

Undervisningspraksis, 60 dager

Høst 2021

Vår 2022

Undervisningspraksis, 60 dager

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:51:56