Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

 • har kunnskaper og forståelse for samisk kultur

 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og
  utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 03:15:20