Oppbygging og gjennomføring (2022–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp som et integrert studium hvor emnene til sammen utgjør 60 studiepoeng:

 • Pedagogikk (omfang tilsvarende 30 studiepoeng)

 • Fagdidaktikk i omfang tilsammen 30 studiepoeng, fordelt på fagdidaktikk 1 (omfang tilsvarende 15 studiepoeng) i første halvdel av studiet og fagdidaktikk 2 (omfang tilsvarende 15 studiepoeng) i andre halvdel av studiet.

 • Praksisopplæring i omfang minst 60 dager.

Studiet belyser spenningene og kompleksiteten i forholdene mellom teori og praksis, pedagogikk og fagdidaktikk, ulike undervisningsfag og læring i skole og bedrift.

Emnet Pedagogikk går over begge semester, og gis som komponent for henholdsvis heltids- og deltidsstudenter.

Fagdidaktiske studietilbud

Høgskolen vedtar hvert studieår tilbudet som vil bli gitt innen fagdidaktikk. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet, og annonseres på høgskolens nettsider og i studieplanen. For heltidskullet 2021-2022 tilbyr HiØ følgende portefølje av fagdidaktiske emner:

 • Drama/teater

 • Engelsk

 • Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)

 • Kroppsøving/idrett

 • Kunst & håndverk

 • Matematikk

 • Musikk

 • Naturfag

 • Norsk

 • RLE

 • Samfunnsvitenskap

 • Økonomi

Det forutsettes tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for igangsetting av de ulike didaktikkemnene.

Fagdidaktikkemner er organisert som fellesundervisning for heltids- og deltidsstudenter, med samlinger tre ganger per semester. Kandidatene har til vanlig didaktikk i to fag. For heltidsutdanningen undervises fagdidaktikk 1 i 1. semester (høst) med avsluttende arbeidskrav til jul, og fagdidaktikk 2 i 2. semester (vår) med avsluttende arbeidskrav i april/mai. For kandidater med kun ett skolefag i sin utdanning, vil det gis undervisning både i fagdidaktikk 1 og 2, men innen samme fag.

Fagdidaktikk 1 knyttes til første praksisperiode og didaktikk 2 til andre praksisperiode. Så langt det er mulig skal kandidatene som har to fag i fagdidaktikk undervise i begge fag i begge praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for emnet pedagogikk og de ulike fagdidaktiske emner. Alle emner avsluttes med arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Praksisopplæring inngår i emnene og kandidatene skal totalt ha 60 dagers praksis. Praksisopplæringen skal være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen.

Kompetanseområder for studiet
Lærerrollen forutsetter solid kompetanse på flere områder. Rammeplanene og retningslinjene tar utgangspunkt i og forholder seg til disse kompetanseområdene:

 • Faglig og tverrfaglig kompetanse og kvalitet

 • Skolen i samfunnet, bærekraft, helse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap

 • Kritisk tenkning og etisk bevissthet

 • Pedagogikk og fagdidaktikk

 • Ledelse av læringsprosesser

 • Samhandling og kommunikasjon

 • Endring og utvikling

Se for øvrig læringsutbyttebeskrivelsene for studiet.

Planene for studiet legges opp med et progresjonskrav: Første del av studiet legger vekt på lærerrollen i klasserommet/undervisningen i forhold til fagundervisning og klasseledelse, mens andre del av studiet i større grad vektlegger tilpasset opplæring sosialt og faglig, et selvstendig opplæringsansvar, og kandidaten som aktør i skoleutvikling.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold reguleres blant annet av:

 

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle kandidater i praktisk-pedagogisk utdanning levere politiattest. https://hiof.no/studier/praksis/politiattest/

Skikkethetsvurdering

Studiet er omfattet av skikkethetsbestemmelser: https://www.hiof.no/studier/skikkethet/
Se mer informasjon under pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Heltidsstudiet er organisert med undervisning i samlinger på campus og digital undervisning, samt med praksisperioder på praksisskoler.

 • Noe undervisning vil være felles med PPU deltid og PPU for yrkesfag.

 • Praksisperiodene er på sammenhengende 6 uker (høst) og 6 uker (vår).

 • I tillegg kommer 6 samlinger á to dager i fagdidaktikk samordnet med deltidsstudiet. 

 • Fagdidaktikk 1 leses i første semester, og fagdidaktikk 2 i andre semester, parallelt med henholdsvis første og andre praksisperiode.

Kandidater med to fag vil bli informert om hvilket av deres fag som vil utgjøre henholdsvis fagdidaktikk 1 og fagdidaktikk 2.

Eksamensperiodene og praksisperioder kommer i tillegg til ordinær undervisning/samlinger. Det forventes at studentene gjennomfører praksisperiodene som en tilsvarende fulltidsansatt lærer i disse periodene.

Læringsformer; helhet og sammenheng
Retningslinjene for Praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det er en felles slutteksamen i pedagogikk og fagdidaktikk. I tillegg settes det av noen dager til felles profesjonsundervisning i samarbeid mellom fagdidaktikk- og pedagogikklærerne. Tema og innhold for profesjonsdagene, vil fremkomme av semesterplanen som blir tilgjengelig ved studiestart.

Undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk inngår i hele studieforløpet. Arbeidsformene legges opp slik at kandidatene:

 • arbeider med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver

 • regelmessig fører logg i praksisopplæringen

 • nyttiggjør seg oppgitte kilder og vurderer kildene kritisk og selvstendig

 • deltar i evaluering av utdanningen - framfører og formidler stoff for hverandre

 • arbeider variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurderer bruk av læremidlene kritisk

 • integrerer IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.

Studentsamarbeid

 • Studentsamarbeid er en viktig del av studiet. Kandidatene kan organiseres i grupper i pedagogikk- og fagdidaktikkundervisningen.

Opplæring i læringsplattform og IKT som grunnleggende ferdighet

 • I studiet brukes læringsplattform til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet. Det gis opplæring i starten av studiet.

 • Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter. Dette krever at lærerutdanningen aktivt bruker IKT i sin undervisning og i studentenes arbeid. Kommunikasjon mellom lærere og kandidater og mellom kandidater vil i stor grad foregå gjennom læringsplattformen. Enkelte emner kan også operere med spesifikke krav til bruk av IKT.

 • Kandidaten skal også i de enkelte emner gjøres kjent med hvordan de kan arbeide med de øvrige grunnleggende ferdigheter.

Ansvar og plikter
Den enkelte kandidat er ansvarlig for å sette seg inn i studiets og skoleverkets planer og lovverk. Kandidatene skal til enhver tid holde seg orientert om studiet ved hjelp av læringsplattformen. Det forventes at kandidatene setter seg inn i den oppgitte og aktuelle litteratur/kilder og arbeide med pålagte arbeidsoppgaver.

Bruk av bibliotek
Biblioteket skal bidra til kandidatenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får kandidatene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekpersonalet gir nødvendig opplæring i dette.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til Praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidskravene beskrives under det enkelte emne. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen de til enhver tid gitte tidsfrister og før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk undervisning
Undervisningen for kandidatene på PPU er obligatorisk og det føres fravær. Kandidaten kan ha inntil 20 % fravær. Fraværet regnes for hvert enkelt emne.

Veiledning
Kandidaten er ansvarlig for å søke veiledning. Kandidaten får tildelt veileder i tilknytning til obligatoriske oppgaver og utviklingsoppgave.

Tilbakemelding underveis
Vurderingsformene er lagt opp slik at kandidatene gis vurdering underveis og i hvert emne. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte dokumentasjons- og vurderingsformer og få veiledning og støtte i læringen.

Kandidatene får tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksisopplæring. Tilbakemelding gis skriftlig og muntlig.

Skikkethetsvurdering
Høgskolen har ansvar for å vurdere om den enkelte kandidat er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av kandidatens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en kandidat er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes. Departementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at kandidaten er vurdert som skikket for læreryrket.

Les mer om skikkethet https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

 

Vurdering

Vurdering av praksisopplæringen
Praksisopplæringen vurderes etter henholdsvis første og andre praksisperiode med bestått/ikke bestått. Praksisskolene (praksislærer og hovedkontakt) er ansvarlig for karaktersettingen. Faglærere fra høgskolen veileder dette arbeidet.

For at kandidaten skal kunne fremstille seg til eksamen må han/hun ha fått godkjent alle arbeidskrav og bestått praksisopplæring. Se også pkt. Praksis for mer informasjon.

Vurdering av undervisningens komponenter pedagogikk og fagdidaktikk
Vurderingen skal inkludere alle undervisningskomponentene/emnene pedagogikk, fagdidaktikk 1 og fagdidaktikk 2, og altså inngå i en helhetlig sammenheng. For å kunne fremstille seg til slutteksamen, må kandidaten ha fått godkjent alle arbeidskrav knyttet til sine fagdidaktiske emner. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Det settes opp tidsfrister for ulike arbeidskrav.

Eksamen
Sluttvurderingen består av to deleksamener: Individuelt utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) og muntlig eksamen. Før kandidaten kan fremstille seg til eksamen må også alle arbeidskrav være godkjent. Sluttvurderingen er knyttet opp mot alle komponentene i studiet og har et omfang på 60 studiepoeng. Sluttvurderingen vurderes med karakterregel A-F.

Avsluttende vurdering bygger på de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå og læringsutbyttebeskrivelsene for studiet.

Plagiatkontroll
Utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Vitnemål
Det føres to karakterer på vitnemålet:

1. Felles karakter for pedagogikk og fagdidaktikk (bokstavkarakter)

2. Karakter for praksisopplæringen (Bestått)

I tillegg føres fagdidaktisk spesialisering opp på vitnemålet, angitt som godkjent.

Praksis

Kandidatene skal totalt ha 60 dager veiledet praksisopplæring, jf. forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. https://lovdata.no/forskrift/2015-12-21-1771

 • Praksisopplæringen er vanligvis organisert i to perioder, hver på 6 uker. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer i fradrag.

 • Heltidsstudentene har én praksisperiode i høstsemesteret og én i vårsemesteret.

 • I begge praksisperioder skal studentene ha 8-12 timer undervisning pr. uke. I tillegg kommer tid til veiledning m.m. Praksisperioden er som en fulltids lærers arbeidsdag.

 • Det er utarbeidet egen plan for praksisopplæringen, se egen emnebeskrivelse.

 • Det er praksisskolen som vurderer kandidaten i praksis, med bistand fra faglærere fra Høgskolen i Østfold, som følger opp kandidaten i praksisperiodene gjennom kontakt med kandidat og praksislærer.

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. I siste semester skal kandidatene ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.
Kandidatene skal ha praksiserfaringer fra både grunnskole og videregående opplæring, men opplæringen kan ha hovedtyngde i ett av skoleslagene.

Praksisopplæringen er vanligvis individuell, men kan også organiseres i par eller i grupper på inntil tre. Det må imidlertid sikres et individuelt minimumstimetall hvor den enkelte kandidat er ansvarlig for gjennomføringen. Ved organisering i par eller grupper, øker veiledningstimetallet.

Praksisopplæringen knyttes til de undervisningsfag som kandidaten har i didaktikk i studiet. Så langt det er mulig skal studentene som har to fag i fagdidaktikk undervise i begge fag i begge praksisperiodene. 

Praksisopplæringen må være bestått før kandidatene kan framstille seg til eksamen. Det er bare adgang til å ta hver praksisperiode om igjen en gang ved ikke bestått praksisperiode. Får kandidaten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes.

Praksisskolen er, i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med praksisplan og retningslinjer for praksis. Fagdidaktikklærere og pedagogikklærere ved studiet har et felles ansvar for å holde kontakt med kandidatene mens de gjennomfører praksisopplæringen og rapportere hvordan den fungerer. Høgskolens fagpersonale organiseres med ansvar for bestemte kandidater for hver periode. Praksisskolene har ansvar for å vurdere kandidaten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden. Høgskolens faglærere er veiledere i denne prosessen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Kandidatene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning. Kandidatene skal også gjennomføre et eget utviklingsprosjekt i løpet av studiet (se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer).

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning og skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Det er likevel naturlig at studiet også omfatter diskusjoner av skolesystemer i andre land og internasjonale perspektiv på utdanning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av kandidatenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

Fastsatt evaluering av studiet finner sted elektronisk etter første halvdel av studiet og på slutten av studiet. Ellers føres en løpende dialog mellom tillitsvalgte og fagansvarlige.
Det forutsettes også at det enkelte emne i studiet blir evaluert i tråd med høgskolens kvalitetssystem for utdanning.

https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 03:12:32