Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 studiepoeng) retter seg mot ansatte yrkesfaglærere som underviser/ønsker å undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært og er utformet i tråd med Læreplanverket (KD 2006), Meld.St. 28. Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021. Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring- og kompetanse i yrkesfag og fokuserer på en helhetsorientert yrkesfaglig opplæring med yrkesretting og relevans, innovativ bruk av IKT og yrkesdidaktisk refleksjon.

Studiet gir kunnskap om yrkene i eget utdanningsprogram, samt kompetanse i læreplananalyse og analyse av fellestrekk mellom yrkene i utdanningsprogrammet og om yrkenes særpreg. Studiet innbefatter også analyse av dagsaktuell kompetanse i studentens opprinnelige yrkesbakgrunn. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.