Programmet tar ikke opp nye studenter

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Se emnebeskrivelser.
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
Udirs søkerportal 1. februar/ HiØ 1. mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir- 1.mars/ HiØ- 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i videregående skole eller ved voksenopplæringen? Ønsker du å styrke din faglige kompetanse for arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål?

Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13 trinn gir grunnleggende kunnskap om to- og flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet skal utvikle en forståelse for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer, og hvordan man i det ordinære klasserom, i alle fag, bedre kan legge til rette for undervisningsformer som reflekterer det språklige og kulturelle mangfold som i stadig sterkere grad preger alle deler av samfunnslivet.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune,som et regionalt tilbud innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. 

Søkere som er godkjent av skoleeier og innvilget støtte til regionalt videreutdanningstilbud av Udir., vil bli kontaktet av Høgskolen i Østfold med informasjon om opptaksprosessen i mai. Søker må deretter søke om opptak til studieplass ved HiØ, innen gjeldende søknadsfrist. Det er HiØ som foretar det endelige opptaket. Opptakskrav må være oppfylt for å bli tatt opp som student. 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Ragnar Arntzen