Oppbygging og gjennomføring (2021–2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Hvert emne går over ett semester og har avsluttende eksamen. I begge emnene står teorier om andrespråk og flerspråklighet sentralt.

I det første emnet tar vi for oss grunnleggende temaer i andrespråkspedagogikk, for så å utvide og foreta en videre fordypning av temaene i emne 2. Nærmere presisering av temaene blir gitt i de enkelte emnebeskrivelsene.

I høstsemesteret er hovedfokus på følgende temaer:

- Flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå
- Teorier om andrespråksutvikling og mellomspråk
- Karakteristiske trekk ved innlærerspråk
- Læreplaner og styringsdokumenter i et flerkulturelt og flerspråklig perspektiv
- Språkbruksmønstre, språkvalg og språkskifte i flerspråklige miljø

I vårsemesteret er hovedfokus på følgende temaer:

- Utvikling og stimulering av ordforråd i en andrespråkskontekst
- Lesing og skriving på andrespråket og teorier om literacy i et flerspråklig og flerkulturelt perspektiv
- Kartlegging og vurdering av språkferdigheter på andrespråket
- To- og flerspråklig adferd: etnolekter, kodeveksling, translanguaging
- Språktypologi og norsk språkstruktur i et sammenliknende perspektiv
- Sosialisering og identitet i en flerspråklig kontekst

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Ingen. 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert som samlinger med tre fysiske samlinger à to dager i hvert semester. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer. Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i plenum, studentpresentasjoner, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier og refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis. Selvstudium utgjør en vesentlig del av studiet. HiØ benytter per i dag Canvas som sitt digitale læringsrom, og løpende informasjon om studiet vil bli lagt ut der.

Undervisningsspråk er norsk, svensk eller dansk. Pensumlitteraturen er på skandinaviske språk og engelsk.


Arbeidskrav og vurderingsformer

Det er knyttet arbeidskrav til studiet som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Studenten får veiledning og tilbakemelding knyttet til arbeidskrav.

Det benyttes både skriftlige og muntlige vurderingsformer i studiet. Se emneplaner for nærmere beskrivelser av arbeidskrav og eksamen.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen som gis er i overensstemmelse med anerkjent, forskningsbasert kunnskap fra relevante forskningsfelt, og de som underviser er aktive forskere innen andrespråks- og flerspråklighetsfeltet. I tillegg vil undervisningen også innebære en trening i å forholde seg kritisk, undersøkende og analytisk til temaene som tas opp og måten de presenteres på. Studentene vil få trening i forsknings- og utviklingsarbeid, både metodisk og analytisk, gjennom arbeidskravene der studentene skal gjennomføre mindre undersøkelser på egen arbeidsplass.

Internasjonalisering

Studiet er et ledd i internasjonalisering av den norske skolen. Kunnskap om andrespråksutvikling og flerspråklighet vil øke forståelsen for de utfordringer vi møter i en verden med økt mobilitet og internasjonalisering.

Studiet ivaretar det internasjonale perspektivet ved å inkludere internasjonal litteratur samt fagpersoner med erfaring og kontaktnett fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. Internasjonal litteratur og internasjonale erfaringer er med på å styrke studiets innhold og bidrar til økt forståelse og perspektiv for og i faget.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre egne deltakerundersøkelser.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:14:13