Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiested er hos oppdragsgiver, Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE.

Studiet skal gi en innføring i sentrale pedagogiske begreper innenfor ulike felt i faget pedagogikk. Pedagogikk er et flervitenskapelig fag bestående av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Det er en grunnutdanning og kan inngå i en bachelorgrad. Målgruppen er personer som ønsker grunnleggende innsikt i pedagogisk teori og tenkning, og som eventuelt ønsker videre studier innen det pedagogiske feltet.

Arbeidsomfang: ca. 800 timer.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten har grunnleggende kunnskap

- om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen
- om læring og læreprosesser
- om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap
- om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer som ligger i realiseringen av intensjonene i dem
- om profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer som regulerer undervisning og læring i skole
- om tilpasset opplæring og spesialundervisning
- om interkulturell kommunikasjon
- om pedagogisk idehistorie
- om skolen som organisasjon

FERDIGHETER

Studenten

- kan planlegge, lede, variere og vurdere læringsarbeid
- kan forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
- kan legge til rette for læring og vurdering for læring i et elevfellesskap
- kan identifisere etiske dilemma i undervisning, reflektere og begrunne valg.
- kan forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning
- kan forklare kommunikative utfordringer i en flerkulturell sammenheng
- kan koble pedagogiske ideer til den pedagogiske idehistorien
- kan forstå skolen som organisasjon

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- kan legge til rette for gjensidig ansvar og utholdenhet i læringsarbeidet
- kan forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis
 

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenking:

Grunnleggende pedagogikk:

 • Teorier om læring og læringspsykologi
 • Teorier om sosialisering
 • Utviklingspsykologi
 • Teorier om motivasjon
 • Samspill og kommunikasjonsteori

Pedagogiske institusjoners oppgave og funksjon:

 • Pedagogisk filosofi og etikk
 • Den felleskulturelle skolen
 • Organisasjonsforståelse

Grunnleggende didaktikk:

 • Læreplananalyse
 • Planlegging og tilrettelegging for undervisning og læring
 • Undervisnings-/opplæringsmetoder
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er organisert med fire helgesamlinger pr. semester. Samlingene vil hovedsaklig være forelesninger. Vi anbefaler studentene å organisere seg i kollokviegrupper der problemstillinger fra pensum skal drøftes.

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.


Arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave med konkret problemstilling knyttet til læringsteori eller sosialiseringsteori

 • Individuell fagtekst med didaktisk tema

 • Deltakelse i undervisningen med minst 80 %

Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgavene og det vil bli gitt tilbakemelding på arbeidskrav av faglærer i løpet av studiet.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.


Eksamen:
Individuell skriftlig eksamen, 6 timer
Eksamen avholdes i vårsemesterets eksamensperiode.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Karakterskala A-F.
Intern og ekstern sensor.


Plagiatkontroll
:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet. I løpet av studiet gjennomfører studenten arbeidskrav og veiledning, og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil bli ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2018

Bergkastet, I.; Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elvenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (191 s.)

 

Dypedahl, M.; Myklevold, G. A.; Sørmo, D.; Jensen, M. S. og Bøhn, H. (2016). Livet som lærer. Oslo: Gyldendal akademisk. (203 s.)

 

Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (570 s.)

 

Imsen, Gunn (2014): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5.utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (528 s.)

 

Ohnstad, Frøydis O. (2015): Profesjonsetikk i skolen. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. (156 s.)

 

Røys H.; Gjøsund P. og Huseby R. (2007): Didaktikk i skolen. N. W. Damm & Sønn. (200 s.)

 

Solerød, Erling (2012): Pedagogiske grunntanker. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS: (250 s.)

Jobb og videre studier

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og/eller Konsekvenspedagogikk 1.

Studiet gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntsen, 11.05.13

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 05.03.2018

Studieplanen gjelder for

Høsten 2018.

Studiemodell

Høst 2018

Emner, Pedagogikk - grunnleggende enhet

Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:03:39