Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Studiested er hos oppdragsgiver, Folkeuniversitetet (FU) Sør-Øst.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Alf Rolin, studieleder, Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE.

Studiet skal gi en innføring i sentrale pedagogiske begreper innenfor ulike felt i faget pedagogikk. Pedagogikk er et flervitenskapelig fag bestående av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Det er en grunnutdanning og kan inngå i en bachelorgrad. Målgruppen er personer som ønsker grunnleggende innsikt i pedagogisk teori og tenkning, og som eventuelt ønsker videre studier innen det pedagogiske feltet.

Arbeidsomfang: ca. 800 timer.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Ingen.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten har grunnleggende kunnskap

- om klasseledelse og varierte arbeidsmåter og vurderingsformer i skolen
- om læring og læreprosesser
- om sammenhenger mellom lærerens ledelse av læringsarbeid, utvikling av et godt læringsmiljø og et inkluderende læringsfellesskap
- om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer som ligger i realiseringen av intensjonene i dem
- om profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer som regulerer undervisning og læring i skole
- om tilpasset opplæring og spesialundervisning
- om interkulturell kommunikasjon
- om pedagogisk idehistorie
- om skolen som organisasjon

FERDIGHETER

Studenten

- kan planlegge, lede, variere og vurdere læringsarbeid
- kan forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
- kan legge til rette for læring og vurdering for læring i et elevfellesskap
- kan identifisere etiske dilemma i undervisning, reflektere og begrunne valg.
- kan forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning
- kan forklare kommunikative utfordringer i en flerkulturell sammenheng
- kan koble pedagogiske ideer til den pedagogiske idehistorien
- kan forstå skolen som organisasjon

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

- kan legge til rette for gjensidig ansvar og utholdenhet i læringsarbeidet
- kan forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis
 

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenking:

Grunnleggende pedagogikk:

 • Teorier om læring og læringspsykologi
 • Teorier om sosialisering
 • Utviklingspsykologi
 • Teorier om motivasjon
 • Samspill og kommunikasjonsteori

Pedagogiske institusjoners oppgave og funksjon:

 • Pedagogisk filosofi og etikk
 • Den felleskulturelle skolen
 • Organisasjonsforståelse

Grunnleggende didaktikk:

 • Læreplananalyse
 • Planlegging og tilrettelegging for undervisning og læring
 • Undervisnings-/opplæringsmetoder
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet går over to semestre og er organisert med fire helgesamlinger pr. semester. Samlingene vil hovedsaklig være forelesninger. Vi anbefaler studentene å organisere seg i kollokviegrupper der problemstillinger fra pensum skal drøftes.

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.


Arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave med konkret problemstilling knyttet til læringsteori eller sosialiseringsteori

 • Individuell fagtekst med didaktisk tema

 • Deltakelse i undervisningen med minst 80 %

Faglærer gir nærmere retningslinjer for oppgavene og det vil bli gitt tilbakemelding på arbeidskrav av faglærer i løpet av studiet.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Studentene får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav.


Eksamen:
Individuell skriftlig eksamen, 6 timer
Eksamen avholdes i vårsemesterets eksamensperiode.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Karakterskala A-F.
Intern og ekstern sensor.


Plagiatkontroll
:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Ingen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen i studiet vil være forskningsbasert, og gi oppdatert kunnskap innen fagområdet. I løpet av studiet gjennomfører studenten arbeidskrav og veiledning, og tilegner seg på den måten innsikt i faglitteratur, teori, metode, akademisk skriving og kildebruk.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver på faget vil bli ivaretatt gjennom faglitteraturen.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem. Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.06.2018

Bergkastet, I.; Dahl, L. og Hansen, K. A. (2009). Elvenes læringsmiljø - lærerens muligheter: en praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (191 s.)

 

Dypedahl, M.; Myklevold, G. A.; Sørmo, D.; Jensen, M. S. og Bøhn, H. (2016). Livet som lærer. Oslo: Gyldendal akademisk. (203 s.)

 

Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (570 s.)

 

Imsen, Gunn (2014): Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5.utg. Oslo: Universitetsforlaget AS. (528 s.)

 

Ohnstad, Frøydis O. (2015): Profesjonsetikk i skolen. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. (156 s.)

 

Røys H.; Gjøsund P. og Huseby R. (2007): Didaktikk i skolen. N. W. Damm & Sønn. (200 s.)

 

Solerød, Erling (2012): Pedagogiske grunntanker. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget AS: (250 s.)

Jobb og videre studier

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og/eller Konsekvenspedagogikk 1.

Studiet gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Eystein Arntsen, 11.05.13

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 05.03.2018

Studieplanen gjelder for

Høsten 2018.

Studiemodell

Emner, Pedagogikk - grunnleggende enhet

Studiepoeng: 30

Høst 2018–Vår 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 16:47:34