Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2017–2020)

Informasjon om studiet

Studiet gir unike utviklingsmuligheter gjennom å fremme skaperglede og handlingskraft. Studenten tilføres lidenskap og vinnerinstinkt som vil være til stor nytte i arbeidslivet.

Studiet er næringslivsrettet og fungerer ypperlig for de som raskt ønsker å komme i posisjon for å ta ansvar enten i en krevende jobb, eller i egen bedrift. Både næringsliv og offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av produkter og tjenester, og dermed økt verdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse er å utdanne yrkesutøvere som behersker innovasjon og prosjektledelse, og dermed kan bidra til økt verdiskaping i nye og eksisterende virksomheter.

Høgskolen samarbeider med Østfoldforskning AS. Studiet gjennomføres i tett samarbeid med næringslivet i regionen, nasjonalt og internasjonalt, både ved bruk av gjesteforelesere fra næringslivet og gjennomføring av studentprosjekter i aktuelle bedrifter.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 • bred kunnskap om utvikling, innovasjon og verdiskaping i eksisterende og etablerte virksomheter
 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer
 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk

Ferdigheter:

Kandidaten har

 • ferdighetene til å drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling
 • ferdighetene til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • er resultatorientert og selvstendig
 • takler utfordring og press
 • har grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • har innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

1. studieår: grunnleggende innovasjons- og prosjektemner, matematikk-/statistikkemne og tverrfaglig prosjekt som arbeidsform
2. studieår: videre fordyping i innovasjons- og prosjektemner, i tillegg til risikoanalyse og koordinert undervisning i emnene studentbedrift og økonomi
3. studieår: spesialisering i tjenesteutvikling, fordyping i anvendt prosjektutvikling, innføring i markedsføring og bacheloroppgave. Femte semester er tilrettelagt for internasjonal utveksling.

Undervisningen i innovasjons- og prosjektfagene er knyttet tett opp til forskermiljøene i regionen gjennom lærernes forskningsprosjekter. Forskere utenfor høgskolen bidrar i undervisningen, og studenter knyttes i noen grad til forskning gjennom sine prosjektarbeid.

Organisering og læringsformer

I studiet benyttes i stor grad prosjektbasert undervisning med veiledning og seminar hvor studentene presenterer eget arbeid. Samarbeid med næringslivet i regionen er sentralt i undervisningen.

Studieprogrammet er i stadig utvikling og speiler på mange måter samfunnsutviklingen. Gjennom undervisningsopplegget tilegner studentene seg en utpreget løsningsorientert holdning. Store deler av undervisningen er teamarbeid med krav om aktiv deltakelse, nærmere beskrevet i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Mange av oppgavene studenten gjennomfører i studiet er utfordrende og teambaserte, og kan gjennomføres både i inn- og utland. Studenten skal innta ulike roller og får innføring i hvordan man jobber effektivt i team.

Det forventes en arbeidsinnsats på minimum 40 timer pr uke, inkludert timeplanlagt undervisning.

Videokonferanse eller lignende benyttes ved behov.

Forelesninger og andre aktiviteter knyttet til undervisningen kan gjennomføres på engelsk.

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentens informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om biblioteksundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Det forventes at studenten har grunnleggende kompetanse i bruk av data. HIØ benytter elektronisk læringsplattform, og det forventes at studenten selv tar ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til undervisningsmateriell og informasjon som legges på nettet. Studiet gir grunnleggende innføring i bruk av aktuelle prosjektstyringsverktøy. Det kan bli krevet at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, og er beskrevet nærmere i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Arbeidskrav som ikke er utført eller innlevert til frist gitt i undervisningsplan, eller etter avtale med faglærer, vil ikke bli godkjent.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Avdeling for ingeniørfag har følgende definerte satsningsområder for forskning og utvikling (FoU):

 • Energi og miljø
 • Materialteknologi
 • Innovasjonsprosesser

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets bacheloroppgave (20 studiepoeng) i 6. semester.

Internasjonalisering

Studentene kan velge å ta bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. Utvekslingen bør ha en varighet på minimum 3 måneder.

Høgskolen i Østfold har følgende aktuelle samarbeidspartnere:

 • Frankrike: L'universtitè d'Orleans - IUT de I'Indre
 • Spania: La Universidad de Castilla-la Mancha
 • Italia: Istituto di Radioastronomia, Bologna
 • USA: University of North Dakota
 • Kina: Shijiazhuang University of Economics
 • Australie: Queensland University of Technology (QUT)

Mer informasjon finnes her: http://www.hiof.no/nor/avdeling-for-ingeniorfag/internasjonalisering?lang=nor

Noen av emnene i studiet undervises på engelsk. Se nærmere informasjon under emnebeskrivelsene. Disse emnene er tilbud for internasjonale studenter gjennom studentutveksling.

Avdelingens internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no)  kan kontaktes for nærmere informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tildelt en kontaktperson ved studieprogrammet som gir faglig veiledning og følger studieprogresjonen til studenten gjennom regelmessige samtaler.

Vurdering

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må arbeidskravene i emnet være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet og studenten blir vurdert både individuelt og i gruppe. Eksamensformen varierer og skal være egnet til å måle forventet læringsutbytte for studenten. Det gis en samlet karakter i det enkelte emnet.

I emner med deleksamen må begge deleksamener være bestått for få vurdert emnet bestått. Ved "ikke bestått" en deleksamen kan denne tas opp igjen. Dersom en student ønsker å forbedre karakter må begge deleksamenene gjennomføres på nytt.

Plagiatkontroll/fusk:
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Se det enkelte emnet for detaljert informasjon om vurdering.

I hovedsak benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, hvor A er beste karakter og F "ikke bestått".

I enkelte emner kan karakteren Bestått/Ikke bestått benyttes, dette vil i tilfelle fremgå av emnebeskrivelsene.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før undervisningsstart. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Studenten kan etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Bachelorgraden kan danne basis for videre masterstudier, som for eksempel Master i Entreprenørskap og innovasjon ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NTNUs Entreprenørskole, The Master of Science in Innovation and Entrepreneurship ved Norwegian Business School (BI), eller ved andre universiteter i inn- eller i utland.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 11.06.2013.

Studieplanen er revidert

Studieleder Annette Veberg Dahl 08.04.2017

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2017-2020 (dvs. studenter som starter sommer/høst 2017). Det tas forbehold om ev. endringer før 1. juni 2017.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studiemodell

Høst 2017

Vår 2018

Høst 2018

Vår 2019

IPL Valgemner vår 2019 - høst 2019

Høst 2019

Vår 2020

Obl. emner, innovasjon og prosjektledelse

IPL Valgemner vår 2019 - høst 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 03:06:29