Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieveileder: Natalie Tvete Isaksson

Telefon: +47 696 08 143

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Programkoordinator June Merete Solberg Tolsby og studieleder Annette Veberg Dahl.

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2018–2021)

Informasjon om studiet

Studiet gir unike utviklingsmuligheter gjennom å fremme skaperglede og handlingskraft. Studenten tilføres lidenskap og vinnerinstinkt som vil være til stor nytte i arbeidslivet.

Studiet er næringslivsrettet og fungerer ypperlig for de som raskt ønsker å komme i posisjon for å ta ansvar enten i en krevende jobb, eller i egen bedrift. Både næringsliv og offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av produkter og tjenester, og dermed økt verdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse er å utdanne yrkesutøvere som behersker innovasjon og prosjektledelse, og dermed kan bidra til økt verdiskaping i nye og eksisterende virksomheter.

Høgskolen samarbeider med Østfoldforskning AS. Studiet gjennomføres i tett samarbeid med næringslivet i regionen, nasjonalt og internasjonalt, både ved bruk av gjesteforelesere fra næringslivet og gjennomføring av studentprosjekter i aktuelle bedrifter.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:

 

Kandidaten har

 • bred kunnskap om utvikling, innovasjon og verdiskaping i eksisterende og etablerte virksomheter

 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer

 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet

 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk

 

Ferdigheter:

 

Kandidaten har

 • ferdighetene til å drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling

 • ferdighetene til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon

 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

 

Generell kompetanse:

 

Kandidaten

 • er resultatorientert og selvstendig

 • takler utfordring og press

 • har grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode

 • har innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

1. studieår: grunnleggende innovasjons- og prosjektemner, matematikk-/statistikkemne og tverrfaglig prosjekt som arbeidsform

2. studieår: videre fordyping i innovasjons- og prosjektemner, i tillegg til risikoanalyse og koordinert undervisning i emnene studentbedrift og økonomi

3. studieår: spesialisering i tjenesteutvikling, fordyping i anvendt prosjektutvikling, innføring i markedsføring og bacheloroppgave. Femte semester er tilrettelagt for internasjonal utveksling.

Undervisningen i innovasjons- og prosjektfagene er knyttet tett opp til forskermiljøene i regionen gjennom lærernes forskningsprosjekter. Forskere utenfor høgskolen bidrar i undervisningen, og studenter knyttes i noen grad til forskning gjennom sine prosjektarbeid.

 

 

 

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningsformene som benyttes i studiet omfatter praktisk arbeid i prosjekter, seminarer, bedriftsbesøk og forelesninger.

Læringsformen er prosjekt- og problembasert pedagogikk hvor målet er å gjenspeile koblingen mellom teori og praksis.

Vurderingsformene omfatter muntlig eksaminasjon, skriftlige prøver og innlevering av skriftlig dokumentasjon på utført prosjektarbeid.

Praksis

Ingen

Forsknings- og utviklingsarbeid

Avdeling for ingeniørfag har følgende definerte satsningsområder for forskning og utvikling (FoU):

 • Energi og miljø
 • Materialteknologi
 • Innovasjonsprosesser

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets bacheloroppgave (20 studiepoeng) i 6. semester.

Internasjonalisering

Noen av emnene i studiet undervises på engelsk. Se nærmere informasjon under emnebeskrivelsene. Disse emnene er tilbud for internasjonale studenter gjennom studentutveksling.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering

 • Avdeling for ingeniørfag har etablert faste evalueringsrutiner på emnenivå hvor de ulike emnene evalueres gjennom kontinuerlig tilbakemelding fra studenter via emneevalueringer. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon

 • Studieprogrammet gjennomfører løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før undervisningsstart. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Studenten kan velge å gjennomføre deler av studiet (5. semester) ved et samarbeidende lærested i utlandet. Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunktet for utreise. Emner som gjennomføres ved et utenlandsk lærested må forhåndsgodkjennes av egen institusjon før utreise. 

Høgskolen i Østfold har flere aktuelle samarbeidspartnere og mer informasjon finnes her: https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/internasjonalt-kontor/studier-i-utlandet

Det er også mulig å gjennomføre bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. 

Avdelingens internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no), kan kontaktes for nærmere informasjon.

Jobb og videre studier

Yrkesmuligheter

Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Studenten kan etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Videre utdanning

Bachelorgraden kan danne basis for masterstudier blant annet innenfor innovasjon, entreprenørskap, markedsføring, eiendomsutvikling, organisasjon og ledelse.

Eksempler på mulige masterstudier er:

 • Master i Entreprenørskap og innovasjon, NMBU

 • NTNUs Entreprenørskole

 • Master in Entreprenuership and Innovation, BI

 • Master i organisasjon, arbeid og ledelse, UiO

 • Master i Eiendomsutvikling, NMBU

 • Master in engineering/Industrial management, South Dakota School of Mines and Technology

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 11.06.2013.

Studieplanen er revidert

Studieleder Annette Veberg Dahl 09.02.2018

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018-2021 (dvs. studenter som starter sommer/høst 2018).

Studiemodell

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

IPL Valgemner vår 2020 - høst 2020

Høst 2020

Vår 2021

Obl. emner, innovasjon og prosjektledelse

IPL Valgemner vår 2020 - høst 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:05:46