Oppbygging og gjennomføring (2020–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Masterstudiet er et deltidsstudium over fire år. Studiet består av fire obligatoriske emner, hvert på 30 studiepoeng. Samtlige emner går over to semestre.

I de to første studieårene gis det en grunnleggende oversikt om sentrale temaer innen organisasjon og ledelse. Tredje studieår består av temaer knyttet til organisasjons- og lederutvikling. Dette året starter studentene opp arbeidet med masteravhandlingen, noe som innebærer at mye av undervisningen også består av forskningsdesign og metode. Fjerde studieår vies i sin helhet til arbeidet med masteravhandlingen.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Mastergradstudiet har en tverrfaglig karakter. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. Studentene kommer til studiet med forskjellige erfaringer både av teoretisk art og yrkesmessig karakter. De har derfor mulighet til å lære mye av hverandres ulike bakgrunn og erfaring. Studiet legger opp til en arbeidsform der forskjellene i bakgrunn og erfaring utnyttes aktivt i studieopplegget som en ressurs.

Kunnskap om vitenskapsteoretiske emner og samfunnsvitenskapelige metoder er integrert i studiet gjennom de ulike samlingene på hvert emne. Kunnskap om dette skjer også i forbindelse med veiledning av hjemmeoppgaver, prosjektskisser og masteravhandling. Omfanget i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode i løpet av studiet er på omkring 30 studiepoeng.

Arbeidet med masteravhandlingen er integrert i hele studieløpet ved at studentene arbeider fortløpende med teori, litteraturgjennomganger (review), problemstilling, metodevalg og forskningsdesign (se nærmere omtale i de enkelte emnebeskrivelsene).

Masterstudentene får opplæring og øving i akademisk skriving samt kritisk kildesøk og -bruk integrert i undervisningen. Skriveopplæringen gis underveis, i forbindelse med arbeidskrav og øvrig avhandlingsarbeid.

Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av et år, og har en arbeidsinnsats som et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år. Dette masterstudiet er lagt til rette for deltidsstudenter, som tar til sammen 30 studiepoeng per år, med en tilsvarende arbeidsinnsats på 840 timer per år. Av denne arbeidsinnsatsen utgjør de åtte samlingene hvert av de tre første årene 168 timer.

Arbeidskrav
Det kan være arbeidskrav knyttet til det enkelte emne. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Veiledning og eksamen
Det gis løpende tilbakemeldinger til studentene gjennom individuell veiledning, dialogene i samlingene, og gjennom kollokviegrupper.

Vurderingsformene varierer fra emne til emne. Nærmere opplysninger finnes i de enkelte emnebeskrivelser. Det benyttes det nasjonale karaktersystemet med bokstavkarakterer og en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes også karakterene Bestått/Ikke bestått.

Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig sektor. Studentene skal få innsikt i utviklingstrekk i fagområdet, kildekritisk kompetanse og øvelse i å tenke kritisk. Studentene skal gjennom hele studiet få utvikle sine teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i bruk av samfunnsvitenskapelig metode.

Internasjonalisering

Studiets innhold, arbeidsformer og pensum bygger både på nasjonal og internasjonal forskning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studiemodell

Høst 2020

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2021

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2021

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2022

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2022

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2023

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Høst 2023

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Vår 2024

Obl. emner i masterstudiet Organisasjon og ledelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 03:57:15