Det digitale samfunn: En game changer for Høgskolen i Østfold

Det digitale samfunn er Høgskolen i Østfolds største forskningssatsing noensinne. Nå inviteres private og offentlige aktører til å komme på banen med samarbeidsprosjekter som kan bidra til en god, digital omstilling av regionen og samfunnet. 

bildet viser leder for Det Digitale Samfunn Henrik Skaug Sætra, forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og HiØs rektor Lars-Petter Jelsness samme på scene under konferansen.

Leder for Det digitale samfunn Henrik Skaug Sætra (f.v.), forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen og HiØs rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen gledet seg stort over å endelig kunne samle interne og eksterne ressurser på digital kompetanse under konferansen The Digital Society Gathering på Litteraturhuset i Fredrikstad. Nå håper de deling av kunnskap og ideer skal resultere i gode forsknings- og samarbeidsprosjekter knyttet til det som er høgskolens største satsingsområde noensinne. (Ann-Kristin Johansen/HiØ)

- Good morning Fredrikstad, are you ready to meet the digital society?

Slik lød det da Høgskolen i Østfold åpnet sin første fysiske samling nyttet til satsingsområdet Det digitale samfunn (The Digital Society TDS red.anm.).

HiØ har en visjon om å tilby og utvikle forskningsbasert kunnskap med samfunnet - for framtida. Og det var nettopp i tråd med denne og regjeringens mål om en bærekraftig digital transformasjon i "Norge mot 2025", at HiØ lanserte Det digitale samfunn som et tverrfaglig og bredt sammensatt satsingsområde i 2018. Satsingen har ambisiøse mål for forskning på digitaliseringsprosesser i ulike sektorer av samfunnet, og utvikling av digitale løsninger i tett samarbeid med private og offentlige aktører.

"Her er er det rom for å gjøre utrolig mye interessant - for mange."
Henrik Sætra, leder for Det digitale samfunn ved Høgskolen i Østfold 

 

Parallellt med etableringen av forskningsprosjekter knyttet til satsingen har HiØ søkt om akkreditering av ph.d. utdanningen Digitalisering og samfunn. Søknaden om doktorgradsutdanningen ble sendt over til NOKUT i oktober i fjor og en avgjørelse på denne er forventet innen utgangen av dette året. 

Så hva er Det digitale samfunn per i dag?
- Det har sitt utspring og henger veldig tett sammen med doktorgraden. Men det er også mye mer. Det er en løst definert satsing på tematikk knyttet til forskningen vi har i forskjellige profesjoner og fagmiljøer knyttet mot hvordan dette her sammen med det digitale samfunn som er et veldig stort tema. Det digitale samfunn er en forskningsatsing som gjør at vi skal bygge miljøer, bygge kontakter og prosjekter som innebærer at vi hever lista litt på hva vi får til her på høgskolen i Østfold på forskningssiden.

Det forteller Henrik Skaug Sætra som i april i år overtok ansvaret for den digitale satsingen ved HiØ. Hans oppgave er blant annet å finne retningen for satsningsområdet og etablere en god struktur for å få fart på initiativet.

Med dagens konferanse The Digital Society (TDS) Gathering på Litteraturhuset håpet han å samle alle med interesse for feltet. 
 


"Vi er interessert i å samarbeide, vi samarbeider allerede med veldig mange store aktører og vi har lyst til å samarbeide med flere."
Henrik Sætra

 

"Dette er en dag du ikke vil gå glipp av om du forsker på – eller har lyst til å forske på – temaer som har relevans for det digitale samfunn!" het det i invitasjonen til arrangementet som også ble streamet.
Sendingen er i sin helhet tilgjengelig her. 

- Formålet med The Digital Society Gathering er å vise hva som skjer, hva slags kompetanse vi har og hva folk får til på forskjellige avdelinger, for vi snakker litt for lite med hverandre på tvers av institutter og fakulteter, fastslår Sætra.

Før han fortsetter:
- Det handler om at vi må vise hva som går an og hva som ligger av kompetanse, interesser og utrolig spennende prosjekter rundt omkring og samtidig si fra at her er det helt åpent.

Og hva ønsker du at Det digitale samfunn skal bli på sikt?

- Jeg ønsker at Høgskolen iØstfold skal være kjent for å ha X-tilnæring til digitaliseringen i samfunn og at vi er best på dette. Og at det som kan vokse frem etter hver at er at vi får en type spesialisering og en profil som blir veldig tydelig.

Forventer resultater  

Nesten 100 deltakere var påmeldt til TDS Gathering, blant dem Dieter Hirdes som er forskningsleder ved Smart Innovation Norway. Han har klare forventninger til høgskolens digitale satsing.

- Vi har en forventning om at den strategien skal gjennomsyre høgskolen og føre til resultater. En høgskole er jo profesjonsorientert og har styrke ved å ha en forankring i markedene som kommuner, bedrifter, sier han.

Dieter Hirdes som er forskningsleder ved Smart Innovation Norway forventer økt samarbeid med HiØ som et resultat av satsingen på Det Digitale Samfunn. (Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Hvilke muligheter representerer satsingen for dere som samarbeidspartner?
- Vi er veldig interessert i et samarbeid med høgskolen på konkrete prosjekter innenfor de områdene som vi jobber på og det har vi så langt dessverre ikke lykkes så veldig godt med. Men jeg synes potensialet er større med satsingen på det digitale samfunn. Vi har 19 pågående EU-prosjekter som vi jobber med og noen av de burde høgskolen vært med på så det er i hvert fall det som er målsetningen vår fremover.

På spørsmål om hvor digitalt er samfunnet vårt egentlig er og hvor potensialet ligger svarer Hirdes:

- Jeg synes samfunnet er veldig digitalt. Men når det gjelder å digitalisere menneskelig kontakt så er jo det vanskelig, på skoler, i sykehus. Man må kanskje bruke digitale verktøy, men det er verktøy og må ikke overskygge den menneskelige kontakten.

Jobber innenfor fire, digitale hovedområder

Frem til Sætra overtok ledertrøya for Det digitale samfunn var det forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen som ledet et strategiske arbeidet. Hun legger ikke skjul på at det å finne retningen på arbeidet var en krevende prosess. 

- Vi har hatt lange diskusjoner og utfordringer, men i løpet av de siste årene har vi kommet til enighet, forteller hun. 

Etter mye arbeid resulterte satsingen i følgende, fire hovedområder:

Hvert område koordineres av to professorer ved Høgskolen i Østfold.

- Det er viktig for oss at DigiEd, DigiTech, DigiHealth og DigiWork er integrerte. De skal ikke være siloer, understreket forskningsdirektøren for deltakerne på TDS Gathering.

Hun sier interessen for samarbeid knyttet til satsingen nå er økende og at nettverket av forskere som er med stadig vokser.

bildet av alle stipendiatene samlet på scenen
En rekke av stipendiatene tilknyttet Det Digitale Samfunn ble presentert på scenen og fikk anledning til å fortelle mer om egen forskning. 

Den digitale satsingen til høgskolen inkluderer i dag forskere fra alle HiØ sine fakulteter i tillegg til regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Mer enn 30 doktorgradsstipendiater er også tilknyttet satsingen gjennom ulike prosjekter. Se full oversikt her. 

Samarbeider om en digital omstilling av samfunnet

Blant deltakerne på dagskonferansen var også Petter Kvalvik fra Institutt for energiteknikk (IFE). Han mener samarbeidet med høgskolen gir en gevinst på flere områder. 

- Det viktigste for oss er at vi får til økt forsknings- og innovasjonssamarbeid sammen med høgskolen. Og det andre er selvfølgelig produktet at dette, det er studenter, forskere som kan starte på IFE andre bedrifter i regionen som har behov for den typen kompetanse, sier han. 

IFE og HiØ har allerede vært samarbeidspartnere i en årrekke. Det digitale samfunn mener han knytter de to aktørene enda tettere sammen.  

Bilde av Petter Kvalvik fra Institutt for energiteknikk
Petter Kvalvik fra Institutt for energiteknikk mener det er nødvendig å samarbeide for å løfte blikket og finne løsninger på hvordan man ska få til den digitale omstillingen av samfunnet. (Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

-  Vi har samarbeidet med høgskolen gjennom mange år med både å tilby forelesere og ha masterstudenter hos oss. Men den kanskje største samarbeidsplattformen vi har akkurat nå er My Digital City. Denne har flere aktører enn høgskolen og IFE, men det er kanskje den plattformen vi kan få til mye sammen på som passer veldig godt inn i det digitale samfunn, forteller Kvalvik. 

My Digital City er en felles satsning mellom Institutt for Energiteknikk (IFE), Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, Halden kommune, eSmart Systems og Halden Næringsutvikling. 

- Det handler om den digitale omstillingen av samfunnet og hvordan man jobber tverrfaglig med å få til denne omstillingen. Der står innbyggere veldig sentralt fordi det skal være deres behov vi dekker så det handler om livskvalitet og det handler også om bærekraft som en del av dette. Det vi må passe på er å sikre er at den digitale teknologien veves inn i omgivelsene og ikke blir noe som tar over for menneskene. Det skal være en ressurs, understreker Kvalvik. 

Hvor langt på vei er vi egentlig som et digitalt samfunn?
- Jeg tror potensialet er enormt og grunn til at jeg kan si det er at EU har i Horisont Europa (EUs program for støtte til forskning og innovasjon red.anm.) etablert fem viktige oppdrag, det de kaller missions. Ett av de heter climate-neutral and smart cities så det betyr at man ser at hvis vi skal få til klimanøytralitet i byene så må vi legge inn en massiv innsats og den er veldig tverrfaglig og inkluderer innbyggerne, sier han.

Vil og skal utvikle regionen

I kjølvannet av TDS Gathering håper Sætra at flere har fått øynene opp for hvilke samarbeidsmuligheter som ligger i HiØs digitale satsing. Om noen sitter på gode ideer til eller konkrete prosjekter som kan utvikles i samarbeid med høgskolens forskere vil han gjerne at de tar kontakt. 

Bildet viser artist i hvit kostyme som stor for underholdningsbidraget på konferansen.
Skuespillere fra Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold sto for underholdningsbidraget som treffende nok problematiserte bruk av roboter og Artifical Intelligence. (Foto: Ann-Kistin Johansen/HiØ)

Så ditt hovedbudskap er?
- Å få ut til alle rundt oss at vi er interessert i å samarbeide, vi samarbeider allerede med veldig mange store aktører og vi har lyst til å samarbeide med flere. Høgskolen i Østfold har et klart mandat i regionen, vi skal utvikle den. Da kan vi sikre at vår region blir en spydspiss inn mot det digitale samfunn og det må vi gjøre sammen med det offentlige og det private. Nettopp derfor er det viktig å få ut hva vi driver med, vise at vi er en aktør som driver med dette, som kan det og som satser stort på det.

Les også andre relevante forskningssaker knyttet til satsingsområdet:

Den første roboten til Fredrikstad i oktober
Ligger svaret på hvordan cyberangrep kan forhindres i hjernene våre?
Uten skjermtid lærer ikke barn å ferdes trygt på nett
Øvrige saker publiser for Det Digitale Samfunn

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 17. juni 2022 19:55 - Sist endret 17. juni 2022 23:53