Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk. Se emnebeskrivelser.
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag (2022–2025)

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i arbeids- og velferdsfag, og tittelen velferdsviter.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om ulike velferdsmodeller og hovedinnholdet i velferdspolitikken
 • Har bred kunnskap om arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv
 • Har bred kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i arbeidslivet
 • Har bred kunnskap om etikk og kommunikasjon
 • Har kunnskap om juridisk metode og relevant lovverk innen arbeids- og velferdsforvaltningen

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i profesjonsutøvelsen
 • Kan identifisere og reflektere over utfordringer knyttet til integrering og arbeidsinkludering
 • Kan vurdere og anvende kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med mennesker i endringsprosesser
 • Kan lede og bli ledet av andre, uavhengig av egen og andres erfaringer, livssituasjon og faglig bakgrunn
 • Kan identifisere sammenhenger mellom organisasjon og ledelse, samt hvordan digital interaksjon påvirker samhandling
 • Kan anvende kompetanse om innovasjon og samhandling i møte med både arbeidsgivere, brukere, frivillige og kunder
 • Kan finne fram til og anvende relevant forskning om pedagogiske, sosiologiske og sosialpsykologiske utfordringer, og andre velferdsvitenskapelige temaer
 • Kan planlegge og gjennomføre et akademisk arbeid i samsvar med vitenskapelige retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har god innsikt i forskning som omhandler ulike måter å forstå og forklare menneskers atferd, emosjoner og motivasjon
 • Har god innsikt i forskning som omhandler utfordringer i arbeidslivet og betydningen av sosial inkludering
 • Viser evne og vilje til kritisk tenkning rundt egen rolle og funksjon i et arbeidsmiljø, ta ansvar for å utveksle erfaringer med andre innenfor fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan vurdere forskning kritisk og ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger
 • Kan formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag reguleres av til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, og som student plikter du å gjøre deg kjent med disse:

Lov om universiteter og høyskoler av 2005 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15  

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-08-229  

Politiattest

Det stilles krav om innlevering av politiattest fra studenter som underveis i studiet velger eller blir pålagt oppgaver eller prosjekter hvor de kommer i kontakt med mindreårige. Nærmere presisering vil bli gitt. Les mer om politiattest: https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/  

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging:

Utdanningen består av 11 obligatoriske emner. Se studiemodell.

Det er ikke veiledet praksis i studiet, men stor grad av arbeidsrelevante og praksisnære læringsaktiviteter. Se emnebeskrivelser.

I fjerde semester gjennomføres 15 studiepoeng (10+5) sammen med andre bachelorutdanninger innenfor helse- og sosialfag og for internasjonale studenter: 

 • Emnet "Digitalisation and interdisciplinary collaboration in health and welfare services" er på 10 studiepoeng. Det etterfølges av obligatorisk fordypningsemne på 5 studiepoeng, hvor det kan velges mellom ulike varianter. Undervisningsspråket er engelsk.

Progresjon:

Emnene skal tas i oppsatt rekkefølge, slik at emner i første semester tas før emner i andre semester osv. Se de ulike emnebeskrivelsene.

Innhold:

Gjennom utdanningen skal studentene opparbeide seg en teoretisk og praktisk forståelse av arbeids- og velferdssektoren og private virksomheters personalarbeid (HRM). Studiet fokuserer på utfordringer og handlingsalternativer knyttet til arbeidslivet og arbeidsinkludering, sosial inkludering og integrering, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, arbeids- og diskrimineringsrett, samt organisasjoner og ledelse, hovedsakelig innenfor helse- og velferdsvitenskapelige kompetanseområder.

Bachelor i arbeids- og velferdsfag bygger på grunnleggende verdier som respekt, solidaritet og samarbeid. Utdanningen legger vekt på å tilby undervisning og et læringsmiljø som:

 • Fremmer og stiller krav til studentenes faglige engasjement og innsats, motivasjon personlige utvikling og deltakelse
 • Forutsetter et gjensidig ansvar mellom studenter og lærere, for at undervisning og læring utvikler studentenes evne til å ta ansvar for egen læring, og danner grunnlag for videre faglige utvikling og livslange læring
 • Fremmer og utfordrer studentenes evne til kritisk refleksjon over fagfeltet, etikk, samfunn og eget yrkesvalg og yrkesrolle
 • Tar i bruk arbeids- og samarbeidsformer som bidrar til å utfordre studentenes verdier, holdninger, følelser og kreativitet
 • Bidrar til at studentene utvikler metodisk og målrettet kompetanse i å samle inn, bearbeide, strukturere, kritisk vurdere og formidle informasjon innenfor relevante fagområder i deres framtidige yrkesutøvelse
 • Er i dialog med praksisfeltet, brukerorganisasjoner, forskningsfeltet, andre utdanninger og fagområder som er av betydning for fagfeltet

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning og læringsformer består av studentaktive forelesninger, studentdrevne forelesninger, dialogbaserte seminar, digitalisert undervisning, ferdighetstrening, simulering, feltarbeid, prosjektarbeid, individuelle oppgaver og gruppearbeid som presenteres skriftlig eller muntlig.

 • Prosjektarbeid og feltarbeid: Studiet inneholder prosjektarbeid/feltarbeid, hvor studentene må regne med å oppsøke organisasjoner og bedrifter utenfor høgskolen for å innhente kunnskap og utføre oppgaver i samarbeid med andre studenter og/eller organisasjonen/bedriften. Se emnebeskrivelsene.
 • Ferdighetstrening og simulering: Studiet inneholder ferdighetstrening og simulering, hvor studenten gjennomgår trening i praksisrelevante og profesjonsspesifikke ferdigheter, spesielt knyttet til kommunikasjon, rådgivning, veiledning, relasjonsbygging og pedagogiske ferdigheter. Se emnebeskrivelsene.

Tidsbruk

Bachelor i arbeids- og velferdsfag er et heltidsstudium hvor det forventes en gjennomsnittlig arbeidsinnsats på 40 timer per uke.

Studieprogrammet legger til rette for ulike læringsaktiviteter på campus i gjennomsnitt 10-11 timer per uke. I tillegg forventes det at studenten bruker cirka 30 timer per uke på individuelle og gruppebaserte oppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, inkludert arbeidskrav og selvstudier.

Enkelte læringsaktiviteter vil være obligatoriske og er beskrevet under arbeidskrav i hver enkelt emnebeskrivelse.

Undervisningsspråk

Undervisningen gis på norsk og engelsk. Se den enkelte emnebeskrivelse og tilhørende litteraturlister for undervisningsspråk.

Der norsk er oppgitt som undervisningsspråk kan dette også inkludere svensk eller dansk.

Bibliotek

Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og referanseteknikk, utlån av bøker, tidsskrifter og teknisk utstyr, samt tilgang til databaser.

Akademisk skriving og lesing

Gjennom hele studiet vil studentene få skriftlige oppgaver individuelt og i grupper for å trene på faglig og akademisk skriftlig fremstilling. Det organiseres eget skrivekurs. Det forventes at studentene er i stand til å lese og forstå engelsk faglitteratur.

Bruk av digital plattform:

Høgskolen bruker Canvas som digital læringsplattform. Undervisningen forutsetter at studenten bruker Canvas.

Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Arbeidskrav i emnene vurderes til godkjent / ikke godkjent i læringsplattformen.

Studentene får tilbakemelding på de fleste arbeidskrav, og tilbakemeldingen gis fra fagansatte og/eller medstudenter, skriftlig eller muntlig, individuelt eller i seminar.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen og fortsette med normal studieprogresjon.

Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for, dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det er krav om 90 % deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering. Dersom studenten ikke fyller kravene om 90 % deltakelse/tilstedetilværelse, kan studenten kompensere for dette med å gjennomføre en relevant aktivitet knyttet til ett av temaene emnet. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer gjennom studiet; både muntlig og skriftlig vurdering, presentasjoner i ulike former, i gruppe og individuelt. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Vurderingskriterier og karaktersystem

Eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise tilstrekkelig faglig forståelse av temaene som er dekket i emnet. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til å belyse oppgaven ved bruk av relevante teoretiske perspektiver, logisk resonnering, selvstendig refleksjon, evne til å tolke og avgrense oppgaven og begrunne de valg som er foretatt. Det forventes at besvarelsen er oversiktlig og logisk disponert og at fagstoffet i hovedsak framstilles med kandidatens egne formuleringer.

Besvarelsen skal ikke overskride de angitte rammene for eksamen i emnet. Dersom kandidaten overskrider maksimalgrensen får det innvirkning på karakteren.

Ved skriftlig eksamen legges det vekt på at kandidaten henviser til kilder.

I de fleste emner benyttes karakterregel A til F. I enkelte emner benyttes karakterregel bestått / ikke bestått. Se emnebeskrivelsene.

 

Plagiatkontroll/fusk

Alle bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll.

Andre eksamensoppgaver og arbeidskrav kan også bli gjenstand for plagiatkontroll.

Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Manglende innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen anses som ikke levert.

Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229  

Praksis

Ingen veiledet praksisperiode i studiet.

 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Høgskolen i Østfold tilbyr forskningsbasert utdanning, og det legges til rette for et læringsmiljø med studentaktiv forskning der studenter deltar i ansattes forsknings- og utviklingsarbeider.

Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag legger særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold og NAV Øst-Viken. Samtidig arbeides det kontinuerlig med utvikling av forskningsprosjekter i samarbeid med andre deler av praksisfeltet.

Internasjonalisering

Utdanningen tilstreber å ha oppdatert internasjonal litteratur som en del av pensum.

I utdanningen legges det vekt på kulturforståelse, utfordringer profesjonelle står overfor i møte med etniske minoritetsgrupper og hvordan omsorg utøves i ulike kulturer. Studentene får gjennom utdanningen kjennskap til begreper og prosesser relatert til arbeid med innvandrere og minoriteter. Utdanningen vektlegger globale perspektiver på folkevandring og innvandringspolitikk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. års studenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering, og det ble gjennomført periodisk programevaluering av Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag våren 2017.

 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene. Emneevalueringer danner grunnlag for en emnerapport i henhold til høgskolens kvalitetssystem for utdanning. Emnerapporten behandles i programutvalg. Se den enkelte emnebeskrivelse.

https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/  

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene og på læringsplattformen ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Som arbeids- og velferdsfagsstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Det er mange fordeler med å ta deler av studiet i utlandet. Et utvekslingsopphold gir både sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte i studiene og når du skal søke jobb. Denne muligheten bør du ikke la gå fra deg.

Det er tilrettelagt for utveksling i 4. og 6. semester. Utvekslingsoppholdet innebærer gjennomføring av et opphold på tre måneder eller ett semester ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet.

Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere:

Danmark, VIA University College, Århus

Finland, Arcada, Helsingfors/Helsinki

Sverige, Högskolan Väst, Trollhättan

Tyskland, Katholische Hocschule Freiburg

Brasil, Instituto Federal do Espirito Santo, Vitoria

Madagaskar, Lovasoa Cross Cultural Competence Center, Antsirabe,

Namibia, NamIntern, Windhoek

Nederland, Avans Hogeschool 

Polen, Universitetet i Gdansk

Tanzania, Tanga International Competence Center, TICC, Tanga

USA, Augsburg University, Minnesota

Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes.

For mer informasjon om utveksling og hvilke land vi har samarbeid med, ta kontakt med internasjonal fagkoordinator og les om utveksling på våre nettsider.

Jobb og videre studier

Yrkesmuligheter:

Studiet legger vekt på utfordringer og handlingsalternativer knyttet til arbeidslivet og arbeidsinkludering, sosial inkludering og integrering, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, arbeids- og diskrimineringsrett, samt organisasjoner og ledelse, hovedsakelig innenfor helse- og velferdsvitenskapelige kompetanseområder.

Velferdsvitere arbeider på ulike områder innen arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), og andre offentlige eller private virksomheter. Velferdsvitere jobber blant annet som; jobbspesialister, jobbkonsulenter, saksbehandlere, HR-medarbeidere, veiledere, prosjektledere, prosjektmedarbeidere, avdelingsledere, arbeidsledere, rådgivere, tiltaksansvarlige, førstekonsulenter og karriereveiledere.

Utdanningen gir også kompetanse innenfor Human Resource Management (HRM), arbeids- og diskrimineringsrett, organisasjon og ledelse, innovasjons- og samhandlingsprosesser, og gir et godt grunnlag for personalarbeid i offentlig eller privat sektor.

Utdanningsmuligheter:

Bachelorgrad i arbeids- og velferdsfag gir grunnlag for opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger både i Norge og i utlandet innenfor relevante fagretninger som blant annet; organisasjon og ledelse, Human Resource Management (HRM), sosialt arbeid, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sosialfaglig arbeid med barn og unge og karriereveiledning.

Enkelte masterstudier og videreutdanninger krever relevant arbeidserfaring for opptak. Det tas forbehold om studietilbudet.

Ved Høgskolen i Østfold kan du blant annet søke opptak ved (forutsetter også arbeidserfaring):

 • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng)

 • Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Randi Magnus Sommerfelt, 28. mars 2022.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2022-2025.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Undervisningsleder Lena Tolfsen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 00:20:31