Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk. Se den enkelte emnebeskrivelse.
Studiested:
Halden.

Studieplan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (2020–2023)

Informasjon om studiet

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er fundamentet i siviløkonomutdanningen - en solid faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng.

Hovedtyngden i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ligger på de fire fagområdene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag. Til sammen gir dette deg en helhetlig forretningsforståelse og et god kunnskapsgrunnlag for å kunne ta beslutninger og styre økonomisk utvikling både i næringslivet, i privat og i offentlig sektor.

Studiet oppfyller minimumskravene for Bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon, i november 2018.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet,herunder:

-hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes.

-hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres.

-hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres.

-hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser.

-hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv.

-hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål.

• har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.

kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid.

FERDIGHETER

Kandidaten:

• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

-innhente, sortere og vurdere relevant informasjon

-analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder.

-gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser.

• evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig.

• kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker oguttrykksformer.

• kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.

• kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.

• kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis.


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

• er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd ogbeslutninger.

• viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon.

• forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett.

• har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn.

• har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked.

• kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder.

• har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping.

• skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon bygger på den nasjonale rammeplanen fastsatt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon, i november 2018.
Dette bachelorstudiet omfatter 180 studiepoeng over tre år (seks semestre). Den obligatoriske delen av studiet er 180 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng er profileringsemner i tredje studieår (5. og 6. semester). Emnene er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser. Du kan kan i tredje studieåret velge blant tre profileringsretninger med fastlagt studieprogram (se nedenfor). Du kan alternativt velge et utvekslingsopphold i tredje studieår.

Studiet vil gi deg innsikt i digital produkt- og tjenesteutvikling. Digitaliseringen vil gjennomsyre alle bransjer og typer av virksomheter de nærmeste årene. I mange av emnene vil du lære å bruke analytiske verktøy som du vil møte i praksis for å kunne utøve yrket som økonom og leder. Studiet gir også et solid grunnlag for videre studier på masternivå.

Forkunnskapskrav

Alle emner i første året må være bestått for å starte på emner i tredje studieår i programmet. Mer detaljert informasjon finner du i den enkelte emnebeskrivelse.

Felles undervisning med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i de to første studieårene

De to første studieårene i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er identiske med høgskolens Bachelorstudium i regnskap (se egen studieplan). Det betyr at du kan søke overgang fra Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon til Bachelorstudiet i regnskap.

Studiemodellen

Obligatoriske emner i første studieår:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 studiepoeng

 • Markedsføring, 10 studiepoeng

 • Finansregnskap med analyse 1, 10 studiepoeng

 • Matematikk og statistikk, 10 studiepoeng

 • Organisasjonsteori, 10 studiepoeng

 • Makroøkonomi, 10 studiepoeng

Obligatoriske emner i andre studieår:

 • Budsjettering og driftsregnskap, 10 studiepoeng

 • Anvendt statistikk og metode, 10 studiepoeng

 • Mikroøkonomi med anvendelser, 10 studiepoeng

 • Finansiering og investering, 10 studiepoeng

 • Etikk og samfunnsansvar, 10 studiepoeng

 • Foretaksstrategi og innovasjon, 10 studiepoeng

Profilering i tredje studieår:

Du velger selv profileringen din i tredje studieår.

Dekanen ved Avdeling økonomi, språk og samfunnsfag kan vedta at enkelte profileringer og emner ikke kan tilbys, fordi det ikke er tilstrekkelig mange studenter som melder seg på, eller det ikke kan skaffes kvalifisert undervisningspersonale.

Det tilbys for tiden følgende profileringsretninger:

 1. Økonomisk analyse

 2. Bærekraftig ledelse

 3. Internasjonal økonomi

Du kan kan alternativt velge utveksling til en av høgskolens utenlandske partnerinstitusjoner i ett semester, eventuelt hele studieåret.

Profileringsretning Økonomisk analyse

Mål og innhold
Profilering i økonomisk analyse skal gi bachelorstudentene en fordypning i sentrale fagområder slik som bedriftsøkonomisk analyse, finas, strategi, samfunnsøkonomi og metode.

Arbeidsform
Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere. Det legges stor vekt på studentenes aktive deltakelse gjennom innleveringer, oppgaveløsninger og presentasjoner.

Oppbygging

 • Finansteori, 10 studiepoeng

 • Næringsøkonomi og konkurranse-analyse, 10 studiepoeng

 • Strategisk økonomistyring, 10 studiepoeng

 • International Economics, 10 studiepoeng

 • International Finance, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave (norsk eller engelsk), 10 studiepoeng

Profileringsretning Bærekraftig ledelse

Mål og innhold
Profilering i Bærekraftig ledelse har en næringsrettet profil. Studentene skal beherske bedriftsøkonomiske problemstillinger og ha kunnskap om hvordan bedriftsøkonomi anvendes i privat og offentlig sektor. Studentene skal ha solid teoretisk bakgrunn for videre studier på masternivå og praktiske ferdigheter som er viktige for en næringslivskarriere.

I denne profileringen gis det en forståelse for hvordan bærekraft kan inngå som en sentral bærebjelke i utvikling av bedrifter.

 Studieretningen legger vekt på samarbeid med lokalt næringsliv slik at studenter kan praktisere teorier og ferdigheter gjennom å arbeide med faktiske problemstillinger hos lokale bedrifter. Studentene skal kunne bruke prosjektverktøy og arbeidsmetodikken for å gjennomføre og lede prosjekter, anvende teoretisk kunnskap på virkelige problemstillinger. Gjennom denne profileringen bidrar Høgskolen i Østfold til regionens næringsutvikling.

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes varierte læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, forelesninger og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning. Undervisnings- og arbeidsform samt arbeidskrav og vurderingsform er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Oppbygging

 • Prosjektledelse, 10 studiepoeng

 • Bærekraftig endringsledelse, 10 studiepoeng

 • Team og prestasjonsledelse, 10 studiepoeng

 • Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling, 10 studiepoeng

 • Strategisk økonomistyring, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave, 10 studiepoeng

 

Profileringsretning Internasjonal økonomi

Mål og innhold
Profilering Internasjonal økonomi vektlegger kunnskaper om hvordan internasjonal økonomi fungerer i en verden som er preget av økende globalisering og internasjonal innflytelse. Å tilegne seg kunnskaper om slike forhold er spesielt viktig i en liten, åpen økonomi som den norske. Studentene skal få innsikt i arbeid med internasjonale forretningsforbindelser i norske og /eller utenlandske bedrifter. Studentene skal utvikle forståelse for kulturelt og politisk mangfold i verdenssamfunnet.

Arbeidsform
Det vil benyttes forelesninger, seminarer, presentasjoner og gjesteforelesere. Profileringen har engelsk som undervisningsspråk.

Oppbygging

 • Entrepreneurship in Global Perspective, 10 studiepoeng

 • International Finance, 10 studiepoeng

 • International Economics, 10 studiepoeng

 • International Marketing, 10 studiepoeng

 • Global Markets and Institutions, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave, 10 stp

Norsk som fremmedspråk
Utenlandske studenter uten grunnleggende norskkunnskaper, får anledning til å følge emnene Norwegian as a Foreign Language I og II (7,5 +7,5 studiepoeng).

 

 

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer:

Generelt om studiet
Studieprogrammet benytter varierte organiserings- og læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, felles forelesninger, og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning og varierte vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsform samt arbeidskrav og vurderingsform er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og cases gir yrkesrelevant praksis.

Forberedende kurs i matematikk
I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med blokkundervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp. Kurset avsluttes med en test.

Kalkulator
Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Det stilles krav til type kalkulator. Se høgskolens nettside «Godkjente kalkulatorer for økonomistudenter» .

Etikk
Det gis undervisning i etikk og samfunnsansvar (corporate social responsibility). Her gis kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper og trening i å anvende disse prinsippene på praktiske problemstillinger knyttet opp mot det økonomisk-administrative området. Studentene skal også få en forståelse av hva det vil innebære for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar inngår som et eget emne i studiets fjerde semester og temaet behandles også i enkelte andre emner.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. Bruk av dataverktøy som økonomisk og statistisk programvare er en integrert del av undervisningen.

Bruk av IKT
Det benyttes elektronisk læringsplattform i alle emner (Canvas).

Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Opplæring i akademisk skriving
Studentene får opplæring i akademisk skriving. Skriveopplæringen gis i videregående emner der det er en naturlig kobling til prosjektoppgaver som studentene skal skrive. Disse emner er:

 • Prosjektledelse 2, Prosjekt og endringsledelse, 10 studiepoeng

 • Bacheloroppgave, 10 studiepoeng

Studentenes arbeidsinnsats
I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av ett år. Det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Arbeidskrav
I de fleste emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Gjennom retting og tilbakelevering av arbeidskrav gis det samtidig tilbakemelding til studentenes læring. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, tester, mappeinnlegg m.v.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Vurderingsformer
Ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon benyttes både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering underveis varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver, presentasjoner.

Sluttvurdering skjer hovedsakelig gjennom individuell skriftlig eksamen.

Nærmere opplysninger om arbeidskrav og eksamen finnes i den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes karakterregel A-F i studiet. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått. Dette fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Plagiatkontroll/fusk
Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke knyttet veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning. Avdelingen legger vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være relevant for undervisningen.

Internasjonalisering

Deler av pensum og litteraturen er på engelsk. Noen emner og forelesninger er på engelsk.

Gjennom profileringen i internasjonal økonomi gis et tilbud på to semestre (2 x 30 studiepoeng) med emner som undervises på engelsk. Slik kan avdelingens studenter kvalifisere seg for et internasjonalt orientert arbeidsmarked, og utvekslingsstudenter fra partnerinstitusjoner i utlandet ta deler av sitt studium ved vår avdeling.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.
Avdelingen og fagmiljøet knyttet til studiet har etablert faste rutiner for studentevaluering av emnene i studiet hver høst og hver vår.

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Litteratur

Nærmere informasjon om litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturlisten så nært opp til semesterstart som mulig. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studieopphold i utlandet

Det er tilrettelagt for utveksling i studiet til en av høgskolens partnerinstitusjoner i fjerde, femte og/eller sjette semester. Et studieopphold i utlandet skal erstatte tilsvarende semester ved Høgskolen i Østfold og dermed inngå i den norske bachelorgraden. Studieprogrammet i utlandet skal være godkjent av avdelingen på forhånd. Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt. Bachelorprogrammet gir deg kompetanse til å operere i et internasjonalt arbeidsmarked.

Jobb og videre studier

Innholdet i studiet oppfyller kravene i som er satt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon, til bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Studiet kan også kvalifisere for opptak til masterstudier innen økonomi, administrasjon og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder. Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som bankansatte, eiendomsforvaltere, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, konsulenter, markedsførere og analytikere, for å nevne noen eksempler.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll 20.03.2020

Studieplanen er revidert

Studieleder Lana Berglund, 20.01.2020.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2020-2023.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.
Studieleder Lana Berglund og programkoordinator Birgit Leick.

Studiemodell

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Profileringer

Vår 2023

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:24:02