Oppbygging og gjennomføring (2021–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Den obligatoriske delen av studiet utgjør 180 studiepoeng, men med mulighet for å velge mellom to 10-studiepoengsemner i tredje studieår. Emnene er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Forkunnskapskrav

Alle emner i første studieår må være bestått før studenten kan avlegge eksamener i studieprogrammets tredje studieår.

Felles undervisning med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i de to første studieårene

De to første studieårene Bachelorstudium i regnskap er identiske med de første studieårene i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon ved HiØ (se egen studieplan). Det betyr at studenter kan søke overgang fra bachelorstudiet i regnskap til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og velge en av profileringene i dette studiet i det tredje året.

Studiemodell

Obligatoriske emner i første studieår:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 studiepoeng

 • Markedsføring, 10 studiepoeng

 • Finansregnskap med analyse I, 10 studiepoeng

 • Matematikk og statistikk, 10 studiepoeng

 • Organisasjonsteori, 10 studiepoeng

 • Makroøkonomi, 10 studiepoeng

 

Obligatoriske emner i andre studieår:

 • Budsjettering og driftsregnskap, 10 studiepoeng

 • Anvendt statistikk og metode, 10 studiepoeng

 • Mikroøkonomi med anvendelser, 10 studiepoeng

 • Finansiering og investering, 10 studiepoeng

 • Etikk og samfunnsansvar, 10 studiepoeng

 • Foretaksstrategi og innovasjon, 10 studiepoeng

 

Obligatoriske emner i tredje studieår:

 • Finansregnskap med analyse II, 15 studiepoeng

 • Skatte- og avgiftsrett, 15 studiepoeng

 • Regnskapsførerregelverk, regnskapsorganisering og forretningsforståelse, 10 studiepoeng

 • Rettslære, 10 studiepoeng

 

og valgbart obligatorisk emne høst eller vår (ett av emnene velges):

 • Strategisk økonomistyring,10 studiepoeng

eller

 • Regnskap, budsjettering og økonomistyring i offentlig sektor, 10 studiepoeng

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Studiet oppfyller § 1-1 Utdanningskrav for autorisasjon i Forskrift for autorisasjon av regnskapsførere m.v

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Generelt om studiet

Studieprogrammet benytter varierte undervisnings- og læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, felles forelesninger, og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning og varierte vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsform samt arbeidskrav og vurderingsform er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og cases gir yrkesrelevant praksis.

Forberedende kurs i matematikk

I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med blokkundervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp. Kurset avsluttes med en test.

Kalkulator

Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Det stilles krav til type kalkulator. Se høgskolens nettside Godkjente kalkulatorer for økonomistudenter.

Etikk

Det gis undervisning i etikk og samfunnsansvar (corporate social responsibility). Her gis kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper og trening i å anvende disse prinsippene på praktiske problemstillinger knyttet opp mot det økonomisk-administrative området. Studentene skal også få en forståelse av hva det vil innebære for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar inngår som et eget emne i studiets fjerde semester og temaet behandles også i enkelte andre emner.

Bruk av bibliotek

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. Bruk av dataverktøy som økonomisk og statistisk programvare er en integrert del av undervisningen.

Akademisk skriving

Studentene får opplæring i akademisk skriving. Skriveopplæringen gis i emner der det er en naturlig kobling til oppgaver som studentene skal skrive. Disse emnene er bl.a.:

Markedsføring, Organisasjonsteori og Bacheloroppgave.

Bruk av IKT

Det benyttes elektronisk læringsplattform i alle emner (Canvas).

Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

I emner i 3. studieår skal studentene lære seg å bruke elektroniske oppslagsverk og noen av de applikasjonene som de vil møte når de begynner i arbeidslivet.

Studentenes arbeidsinnsats

I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av ett år. Det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år.

 

Arbeidskrav og vurderingsformer

Arbeidskrav

I de fleste emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Gjennom retting og tilbakelevering av arbeidskrav gis det samtidig tilbakemelding til studentenes læring. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, muntlige presentasjoner, tester, mappeinnlegg, obligatorisk fremmøte m.v.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Vurderingsformer

Ved bachelorstudiet i regnskap benyttes både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering underveis varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver og presentasjoner.

Sluttvurdering skjer hovedsakelig gjennom individuell skriftlig eksamensform.

Nærmere opplysninger om arbeidskrav og eksamen finnes i den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes karakterregel A-F i studiet. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått. Dette fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Plagiatkontroll/fusk

Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning. Avdelingen legger vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være relevant for undervisningen.

Internasjonalisering

Deler av pensumet er på engelsk. Noen forelesninger er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet. Avdelingen og fagmiljøet knyttet til studiet har etablert faste rutiner for studentevaluering av emnene i studiet hver høst og hver vår.

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Litteratur

Nærmere informasjon om litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturlisten så nært opp til semesterstart som mulig. Se den enkelte emnebeskrivelse. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:11:02