Oppbygging og gjennomføring (2021–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Obligatoriske emner
150 av totalt 180 studiepoeng er obligatoriske. Studiemodellen angir hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgemner.

Valgemner
Enkelte valgemner krever forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. Valgemnene i studiet vil kunne variere fra år til år. Et valgemne kan utgå dersom det er få påmeldte studenter, se den enkelte emnebeskrivelse for mer detaljert informasjon. Etter søknad kan emner fra andre studieprogram ved høgskolen og andre utdanningsinstitusjoner godkjennes som valgemne(r).  

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningsformene som benyttes i studiet omfatter praktisk arbeid i prosjekter, seminarer, bedriftsbesøk og forelesninger.

Læringsformen er prosjekt- og problembasert pedagogikk hvor målet er å gjenspeile koblingen mellom teori og praksis.
Avdelingens Makerspace og verksted er godt utstyrt med verktøy, materialer, komponenter og byggesett som er tilgjengelig for studentene, under forutsetning av bestått sikkerhetskurs og tildelt adgangskort. Makerspace er tilrettelagt for kreativitet og utprøving for studenter som vil skape noe ved hjelp av materialer og teknologi, samt en arena for undervisning, kurs og eksperimentering.

Biblioteket står til disposisjon for studentene. Biblioteket bidrar til å utvikle studentens informasjonskompetanse, det vil si evne til å søke etter, vurdere, velge og bruke relevant og faglig informasjon. Studentene får tilbud om biblioteksundervisning, der målet er å kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale informasjonsdatabaser og å kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det blir også undervist i referanseteknikk.

Arbeidskrav
I enkelte av emnene stilles det krav til tilstedeværelse, gjennomførte oppgaver, øvinger og/eller prosjekter. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For mer informasjon, se emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket i studieprogrammet er i hovedsak norsk. Et fåtall av emnene kan bli undervist på engelsk dersom det kommer utvekslingsstudenter. I tillegg kan enkelte forelesninger bli gitt på engelsk. En stor andel av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Akademisk skriving
Studentene skal gjennom studiet få trening i akademisk skriving. Dette vektlegges i alle emner hvor det inngår utarbeidelse av skriftlige arbeider. Akademisk skriving vektlegger innhold, struktur, etterrettelighet og referanseteknikk.

Vurderingsformer
Det er ulike former for sluttvurdering. De vanligste er skriftlig individuell eksamen, mappevurdering, prosjekt, muntlig eksamen eller en kombinasjon av disse. I hovedsak benyttes bokstavkarakter (A - F), men i enkelte emner kan karakterene Bestått / Ikke bestått benyttes. En mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer finnes i emnebeskrivelsene for det enkelte emne. I alt sensurarbeid benyttes enten to interne sensorer eller en intern og en ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

De ansatte på Innovasjon og prosjektledelse initierer og deltar i nasjonale og internasjonale prosjekter med kobling til regionalt næringsliv og offentlig sektor innenfor områdene:

  • Grønn forretningsutvikling

  • Forbedringsprosesser

  • Innovasjonsprosesser

Forskningsarbeidet er primært koblet til forskningsgruppa Innovasjon, men ansatte er også deltakere i andre forskningsgrupper avhengig av faglig bakgrunn og interesser.

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets bacheloroppgave (30 studiepoeng) i 6. semester.

Internasjonalisering

Noen av emnene i studiet undervises på engelsk. Se nærmere informasjon under emnebeskrivelsene. Disse emnene er et tilbud for internasjonale studenter gjennom studentutveksling.

En stor del av pensumlitteraturen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

  • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering

  • Avdeling for ingeniørfag har etablert faste evalueringsrutiner på emnenivå hvor de ulike emnene evalueres gjennom kontinuerlig tilbakemelding fra studenter via emneevalueringer. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon

  • Studieprogrammet gjennomfører løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før undervisningsstart. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:05:42