Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad

Kontakt

Studieveileder: Natalie Tvete Isaksson

Telefon: +47 696 08 143

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Studieleder Beathe Kiland Granerud og studentkontakt Gunnar Andersson.

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2020–2023)

Informasjon om studiet

Studiet gir unike utviklingsmuligheter gjennom å fremme skaperglede og handlingskraft. Studenten tilføres lidenskap og vinnerinstinkt som vil være til stor nytte i arbeidslivet.Studenten får kjennskap til praksis, metoder og teori som bidrar til å bygge entreprenøriell kunnskap og kreativ kompetanse. Studiet gir også mulighet for å videreutvikle egne ideer fram til et kommersielt produkt.

Studiet er næringslivsrettet og fungerer ypperlig for de som raskt ønsker å komme i posisjon for å ta ansvar enten i en krevende jobb, eller i egen bedrift. Både næringsliv og offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av produkter og tjenester, og dermed økt verdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse er å utdanne yrkesutøvere som behersker innovasjon og prosjektledelse, og dermed kan bidra til økt verdiskaping i nye og eksisterende virksomheter.

Høgskolen samarbeider med Østfoldforskning AS. Studiet gjennomføres i tett samarbeid med næringslivet i regionen, nasjonalt og internasjonalt, både ved bruk av gjesteforelesere fra næringslivet og gjennomføring av studentprosjekter i aktuelle bedrifter.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan forstå

 • grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i nye og etablerte virksomheter

 • organisasjons- og prosjektstrukturer

 • grunnlaget for å utvikle gode tjenester og produkter

 

Ferdigheter:
Kandidaten kan

 • drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling

 • effektivt, målrettet og selvstendig tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp avsøk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon

 • drive resultatorienterte prosjekter

 

Generell kompetanse:
Kandidaten kan

 • arbeide resultatorientert og selvstendig

 • takle utfordring og press

 • forstå vitenskapsteori og metode

 • forstå relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

 • forstå viktigheten av å ta hensyn til miljøpåvirkning og bærekraftig utvikling

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Obligatoriske emner
150 av totalt 180 studiepoeng er obligatoriske. Studiemodellen angir hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgemner.

Valgemner
Enkelte valgemner krever forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. Valgemnene i studiet vil kunne variere fra år til år. Et valgemne kan utgå dersom det er færre enn 10 studenter påmeldt. Etter søknad kan emner fra andre studieprogram ved høgskolen godkjennes som valgemne(r).  

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningsformene som benyttes i studiet omfatter praktisk arbeid i prosjekter, seminarer, bedriftsbesøk og forelesninger.

Læringsformen er prosjekt- og problembasert pedagogikk hvor målet er å gjenspeile koblingen mellom teori og praksis.
Avdelingens Makerspace og verksted er godt utstyrt med verktøy, materialer, komponenter og byggesett som er tilgjengelig for studentene, under forutsetning av bestått sikkerhetskurs og tildelt adgangskort. Makerspace er tilrettelagt for kreativitet og utprøving for studenter som vil skape noe ved hjelp av materialer og teknologi, samt en arena for undervisning, kurs og eksperimentering.

Biblioteket står til disposisjon for studentene. Biblioteket bidrar til å utvikle studentens informasjonskompetanse, det vil si evne til å søke etter, vurdere , velge og bruke relevant og faglig informasjon. Studentene får tilbud om biblioteksundervisning, der målet er å kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale informasjonsdatabaser og å kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det blir også undervist i referanseteknikk.

Arbeidskrav
I enkelte av emnene stilles det krav til tilstedeværelse, gjennomførte oppgaver, øvinger og/eller prosjekter. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For mer informasjon, se emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Undervisningsspråk
Generelt er undervisningsspråket norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk. En stor del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Akademisk skriving
Studentene skal gjennom studiet få trening i akademisk skriving. Dette vektlegges i alle emner hvor det inngår utarbeidelse av skriftlige arbeider. Akademisk skriving vektlegger innhold, struktur, etterrettelighet og referanseteknikk.

Vurderingsformer
Det er ulike former for sluttvurdering. De vanligste er skriftlig individuell eksamen, mappevurdering, prosjekt, muntlig eksamen eller en kombinasjon av disse. I hovedsak benyttes bokstavkarakter (A - F), men i enkelte emner kan karakterene Bestått / Ikke bestått benyttes. En mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer finnes i emnebeskrivelsene for det enkelte emne. I alt sensurarbeid benyttes enten to interne sensorer eller en intern og en ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Avdeling for ingeniørfag har følgende definerte satsningsområder for forskning og utvikling (FoU):

 • Energi og miljø
 • Materialteknologi
 • Innovasjonsprosesser

Studenters deltagelse i ansattes FoU-prosjekter kan gjennomføres ved oppgaver knyttet til aktuelle tema i studiet og/eller i studiets bacheloroppgave (20 studiepoeng) i 6. semester.

Internasjonalisering

Noen av emnene i studiet undervises på engelsk. Se nærmere informasjon under emnebeskrivelsene. Disse emnene er et tilbud for internasjonale studenter gjennom studentutveksling.

En stor del av pensumlitteraturen er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering

 • Avdeling for ingeniørfag har etablert faste evalueringsrutiner på emnenivå hvor de ulike emnene evalueres gjennom kontinuerlig tilbakemelding fra studenter via emneevalueringer. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon

 • Studieprogrammet gjennomfører løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert før undervisningsstart. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Studenten kan velge å gjennomføre deler av studiet (5. semester) ved et samarbeidende lærested i utlandet. Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunktet for utreise. Emner som gjennomføres ved et utenlandsk lærested må forhåndsgodkjennes av egen institusjon før utreise. 

Høgskolen i Østfold har flere aktuelle samarbeidspartnere og mer informasjon finnes her: https://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/internasjonalt-kontor/studier-i-utlandet

Det er også mulig å gjennomføre bachelorprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet. 

Avdelingens internasjonal koordinator, Hong Wu (hong.wu@hiof.no), kan kontaktes for nærmere informasjon.

Jobb og videre studier

Yrkesmuligheter
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Studenten kan etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Videre utdanning
Bachelorgraden kan danne basis for masterstudier blant annet innenfor innovasjon, entreprenørskap, markedsføring, eiendomsutvikling, organisasjon og ledelse.

Eksempler på mulige masterstudier er:

 • Master i Entreprenørskap og innovasjon, NMBU

 • NTNUs Entreprenørskole

 • Master in Entreprenuership and Innovation, BI

 • Master i organisasjon, arbeid og ledelse, UiO

 • Master i Eiendomsutvikling, NMBU

 • Master in engineering/Industrial management, South Dakota School of Mines and Technology

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Geir Torgersen 21.4.2020

Studieplanen er revidert

Studieleder Jo Høkedal 30.3.2020

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2020-2023 (dvs. studenter som starter sommer/høst 2020).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 13:22:08