Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2017–2020)

Studiets oppbygging og innhold

Utdanningen består av fire emner / studiepoeng (stp):

HVPAR10113: Akuttmedisin 1 / 20 stp
HVPAR10213: Etikk, jus og kommunikasjon / 10 stp
HVPAR10313: Akuttmedisin 2 / 15 stp
HVPAR10415: Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid / 15 stp

Alle de fire emnene er obligatoriske i studiet, og gjennomføres i henhold til studiemodellen nedenfor.

Organisering og læringsformer

Utdanningen er et deltidsstudium over fire semestre, med samlinger på høgskolen, selvstudium mellom samlingene og hospitering / praksis. Samlingene på høgskolen har et omfang på 230 timer, fordelt på 46 dager. Gjennomføring av samlinger og hospiteringer / praksis beskrives i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Studiet tar utgangspunkt i, og bygger videre på, studentens tidligere utdanning og erfaringskunnskap.

I samlingene vil arbeidsformene variere mellom forelesninger, øvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger. Mellom samlingene arbeider studenten med ulike varianter av problembaserte oppgaver, og det forventes at høgskolens elektroniske læringsplattform benyttes til studiets arbeidskrav, individuelt og i grupper, samt i veiledning og kommunikasjon med høgskolen.

Det legges vekt på undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Kombinasjonen av arbeidsformer skal både ivareta behovet for innføring i nye fag-/temaområder og knytte teorien til yrkesutøvelsen i fagfeltet.

Praksis

Hospiteringer
Med hospitering menes tidsbegrenset studium i en spesialavdeling i sykehus/legevakt eller hos etater som er ambulansetjenestens naturlige samarbeidspartnere. Studenten må formulere egen målsetting for alle hospiteringene. Målsettingen må godkjennes av høgskolen og gis til veileder(-ne) på hospiteringsstedet.
      
Høgskolen inngår avtale om hospitering når denne er av en ukes varighet eller mer, med unntak av valgfrie hospiteringer, der studenten selv må gjøre avtale med hospiteringssted. En forutsetningen for å inngå avtale om hospitering er at hospiteringsstedet utnevner én eller flere veiledere for studenten. Veileder(-ne) skal være studentens ressursperson under hospiteringen og legge til rette for gode læresituasjoner. Det er ingen avsluttende vurdering knyttet til hospiteringene. Etter avsluttet hospitering skal studenten skrive et refleksjonsnotat - se emnebeskrivelse / arbeidskrav.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis kontinuerlig tilbakemelding underveis i studiet, både på studentens faglige prestasjoner og egenutvikling, samt på arbeidskrav.

Veiledning og tilbakemeldingene gis av lærer ved høgskolen.

Vurdering

Vurderingsformene i studiet er varierte, med mål om å prøve kandidatene i forventet læringsutbytte. Vurderingen foregår i gruppe og individuelt. Det blir benyttet karakterregel A-F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordninger og karakterregler beskrives nærmere i emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se aktuell emnebeskrivelse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:10:26