Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Paramedic (60 studiepoeng) (2017–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er et eksternfinansiert oppdragsstudium, med Sykehuset Østfold Helseforetak (SØ HF) som oppdragsgiver, og gjennomføres i et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold / HiØ VIDERE og SØ HF.

Studiet omfatter fagområdene akuttmedisin, traumatologi, ambulanseoperativt arbeid, etikk, jus og kommunikasjon.

Målgruppe for studiet er ambulansepersonell som vil øke sin kompetanse for arbeid i ambulansetjenesten.

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap.6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i studiet Paramedic levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

  • har inngående kunnskap om aktuelle akuttmedisinske tilstander og metoder innen fagområdet, samt fagets egenart og plass i samfunnet
  • har grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon og samhandling, samt kunnskap om pårørende, deres reaksjoner og behov
  • kjenner til relevant og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan i akutte og mindre akutte situasjoner, selvstendig vurdere situasjonen og utføre begrunnede kunnskapsbaserte tiltak, slik at livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
  • kan i samarbeid med lege/sykepleier planlegge og mestre avanserte akuttmedisinske tiltak, og/eller etter delegasjon arbeide selvstendig
  • behersker ledelse av et team i operativt arbeid ved ulykker og katastrofer
  • reflekterer over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten kan

  • utføre arbeidet etisk og juridisk forsvarlig
  • formidle sentralt fagstoff innen akuttmedisin, både skriftlig og muntlig, til kollegaer, samarbeidende instanser og allmennheten
  • utveksle synspunkt og erfaringer med andre innen det akuttmedisinske -, og tilhørende fagfelt, og bidrar til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse,
og autorisasjon som ambulansearbeider,
og kompetansebevis for utrykningskjøretøy,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter autorisasjon.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Utdanningen består av fire emner / studiepoeng (stp):

HVPAR10113: Akuttmedisin 1 / 20 stp
HVPAR10213: Etikk, jus og kommunikasjon / 10 stp
HVPAR10313: Akuttmedisin 2 / 15 stp
HVPAR10415: Traumatologi og ambulanseoperativt arbeid / 15 stp

Alle de fire emnene er obligatoriske i studiet, og gjennomføres i henhold til studiemodellen nedenfor.

Organisering og læringsformer

Utdanningen er et deltidsstudium over fire semestre, med samlinger på høgskolen, selvstudium mellom samlingene og hospitering / praksis. Samlingene på høgskolen har et omfang på 230 timer, fordelt på 46 dager. Gjennomføring av samlinger og hospiteringer / praksis beskrives i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Studiet tar utgangspunkt i, og bygger videre på, studentens tidligere utdanning og erfaringskunnskap.

I samlingene vil arbeidsformene variere mellom forelesninger, øvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid, framlegg og plenumsdrøftinger. Mellom samlingene arbeider studenten med ulike varianter av problembaserte oppgaver, og det forventes at høgskolens elektroniske læringsplattform benyttes til studiets arbeidskrav, individuelt og i grupper, samt i veiledning og kommunikasjon med høgskolen.

Det legges vekt på undervisningsmetoder der studentens aktive deltagelse i læringsprosessen prioriteres, både i forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Kombinasjonen av arbeidsformer skal både ivareta behovet for innføring i nye fag-/temaområder og knytte teorien til yrkesutøvelsen i fagfeltet.

Praksis

Hospiteringer
Med hospitering menes tidsbegrenset studium i en spesialavdeling i sykehus/legevakt eller hos etater som er ambulansetjenestens naturlige samarbeidspartnere. Studenten må formulere egen målsetting for alle hospiteringene. Målsettingen må godkjennes av høgskolen og gis til veileder(-ne) på hospiteringsstedet.
      
Høgskolen inngår avtale om hospitering når denne er av en ukes varighet eller mer, med unntak av valgfrie hospiteringer, der studenten selv må gjøre avtale med hospiteringssted. En forutsetningen for å inngå avtale om hospitering er at hospiteringsstedet utnevner én eller flere veiledere for studenten. Veileder(-ne) skal være studentens ressursperson under hospiteringen og legge til rette for gode læresituasjoner. Det er ingen avsluttende vurdering knyttet til hospiteringene. Etter avsluttet hospitering skal studenten skrive et refleksjonsnotat - se emnebeskrivelse / arbeidskrav.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Internasjonalisering

Pensum innbefatter internasjonal litteratur.

Møtet med pasienter fra andre kulturer er integrert i flere undervisningstema i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis kontinuerlig tilbakemelding underveis i studiet, både på studentens faglige prestasjoner og egenutvikling, samt på arbeidskrav.

Veiledning og tilbakemeldingene gis av lærer ved høgskolen.

Vurdering

Vurderingsformene i studiet er varierte, med mål om å prøve kandidatene i forventet læringsutbytte. Vurderingen foregår i gruppe og individuelt. Det blir benyttet karakterregel A-F, der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakterregel Bestått/Ikke bestått.

Vurderingsordninger og karakterregler beskrives nærmere i emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se aktuell emnebeskrivelse.

Jobb og videre studier

Studiet gir kompetanse til funksjon som Paramedic ambulansepersonell prehospitalt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende dekan Terje Grøndahl, 28. juni 2013

Studieplanen er revidert

Studieleder Tove Gulbrandsen, 23. februar 2017

Studieplanen gjelder for

Studieårene 2017 - 2019

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:13:24