Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk. Enkelte forelesninger gis på engelsk.
Studiested:
Halden.

Kontakt

Studieveileder: Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 696 08 138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi,
Instituttleder June Merete Solberg Tolsby.

Studieplan for Bachelorstudium i regnskap (2021–2024)

Informasjon om studiet

Studiet oppfyller Finanstilsynets utdanningskrav for å bli autorisert regnskapsfører og gir et solid grunnlag for å ta en masterutdanning. Studiet er dessuten en forutsetning for å kunne påta deg regnskapsføreroppdrag for andre. Etter regnskapsførerloven § 1 første ledd skal enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre være autorisert av Finanstilsynet i samsvar med loven.

Studiet oppfyller profileringsemnene i rådgivende plan for bachelor i økonomi og administrasjon vedtatt av Universitet- og høgskolerådets fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon.

Studiet vil gi deg den nødvendige kompetansen for å sikre regnskapsføring som møter de krav som stilles i lovgivningen. Utdanningen skal gi grunnlag for praktisk yrkesutøvelse og videre kompetansebygging til arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under rollen. Studiet gir en variert og målrettet utdanning hvor du lærer hvordan et regnskap skal føres og tolkes. Du tilegner deg inngående kunnskaper om regnskap, skatt og avgift, og får innsikt i samfunnets etikk, normer og verdier. Du får også en god helhetsforståelse av bedriften. Du vil få en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Studiet vil også gi deg innsikt i digital produkt- og tjenesteutvikling. I mange av emnene vil du lære å bruke de verktøy som du vil møte i praksis for å kunne utøve yrket som regnskapsfører.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i regnskap.

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

- hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes

- hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres

- hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres

- hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser

- hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling, samt den nordiske arbeidslivsmodellens betydning for arbeids- og næringsliv

- hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål

 • har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forstår hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

 • kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder

 • har kunnskap om fagområdets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførerens rolle i samfunnet.

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder:

- innhente, sortere og vurdere relevant informasjon

- analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet teori og empiriske metoder

- gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser

 • evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger både muntlig og skriftlig.

 • kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer.

 • kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger.

 • kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå hvordan virksomheter fungerer.

 • kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis.

 • kan innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt – og avgiftsrett og rettslære;

- anvende analysemetoder

- anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

- anvende annen relevant kunnskap, og

- begrunne sine valg

 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og utrykksformer i regnskap.

 • kan i tilknytning til regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.

 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger

 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon

 • forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes av ressurser, kontekst og verdisett

 • har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn

 • har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked

 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder

 • har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping

 • skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Studiet oppfyller § 1-1 Utdanningskrav for autorisasjon i Forskrift for autorisasjon av regnskapsførere m.v

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Den obligatoriske delen av studiet utgjør 180 studiepoeng, men med mulighet for å velge mellom to 10-studiepoengsemner i tredje studieår. Emnene er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Forkunnskapskrav

Alle emner i første studieår må være bestått før studenten kan avlegge eksamener i studieprogrammets tredje studieår.

Felles undervisning med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon i de to første studieårene

De to første studieårene Bachelorstudium i regnskap er identiske med de første studieårene i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon ved HiØ (se egen studieplan). Det betyr at studenter kan søke overgang fra bachelorstudiet i regnskap til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og velge en av profileringene i dette studiet i det tredje året.

Studiemodell

Obligatoriske emner i første studieår:

 • Innføring i bedriftsøkonomisk analyse, 10 studiepoeng

 • Markedsføring, 10 studiepoeng

 • Finansregnskap med analyse I, 10 studiepoeng

 • Matematikk og statistikk, 10 studiepoeng

 • Organisasjonsteori, 10 studiepoeng

 • Makroøkonomi, 10 studiepoeng

 

Obligatoriske emner i andre studieår:

 • Budsjettering og driftsregnskap, 10 studiepoeng

 • Anvendt statistikk og metode, 10 studiepoeng

 • Mikroøkonomi med anvendelser, 10 studiepoeng

 • Finansiering og investering, 10 studiepoeng

 • Etikk og samfunnsansvar, 10 studiepoeng

 • Foretaksstrategi og innovasjon, 10 studiepoeng

 

Obligatoriske emner i tredje studieår:

 • Finansregnskap med analyse II, 15 studiepoeng

 • Skatte- og avgiftsrett, 15 studiepoeng

 • Regnskapsførerregelverk, regnskapsorganisering og forretningsforståelse, 10 studiepoeng

 • Rettslære, 10 studiepoeng

 

og valgbart obligatorisk emne høst eller vår (ett av emnene velges):

 • Strategisk økonomistyring,10 studiepoeng

eller

 • Regnskap, budsjettering og økonomistyring i offentlig sektor, 10 studiepoeng

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Generelt om studiet

Studieprogrammet benytter varierte undervisnings- og læringsformer, som prosjektarbeid i mindre grupper, felles forelesninger, og individuell oppfølging av studentene gjennom seminarundervisning, individuell veiledning og varierte vurderings- og evalueringsformer. Undervisnings- og arbeidsform samt arbeidskrav og vurderingsform er nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studiet skal gi en praksisorientert høyere utdanning. Det betyr at fagstoffet har en klar forankring i relevant teori og aktuelle forskningsresultater, samtidig som utstrakt bruk av praktiske eksempler og cases gir yrkesrelevant praksis.

Forberedende kurs i matematikk

I studiet er matematikk og statistikk grunnleggende metodefag. Ved starten av studiet mangler mange studenter de nødvendige forkunnskapene i matematikk. Det første studieåret starter derfor med blokkundervisning i grunnleggende matematikk, der kunnskaper fra grunnskolen og videregående skole som er relevante for studiet, gjennomgås og friskes opp. Kurset avsluttes med en test.

Kalkulator

Studenter som følger studieprogrammene Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Bachelorstudium i regnskap og Bedriftsøkonomi årsstudium får bruke kalkulator under eksamen i flere av emnene. Det stilles krav til type kalkulator. Se høgskolens nettside Godkjente kalkulatorer for økonomistudenter.

Etikk

Det gis undervisning i etikk og samfunnsansvar (corporate social responsibility). Her gis kunnskap om grunnleggende etiske prinsipper og trening i å anvende disse prinsippene på praktiske problemstillinger knyttet opp mot det økonomisk-administrative området. Studentene skal også få en forståelse av hva det vil innebære for en virksomhet å ta samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar inngår som et eget emne i studiets fjerde semester og temaet behandles også i enkelte andre emner.

Bruk av bibliotek

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data i både bibliotek og på Internett. Bruk av dataverktøy som økonomisk og statistisk programvare er en integrert del av undervisningen.

Akademisk skriving

Studentene får opplæring i akademisk skriving. Skriveopplæringen gis i emner der det er en naturlig kobling til oppgaver som studentene skal skrive. Disse emnene er bl.a.:

Markedsføring, Organisasjonsteori og Bacheloroppgave.

Bruk av IKT

Det benyttes elektronisk læringsplattform i alle emner (Canvas).

Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

I emner i 3. studieår skal studentene lære seg å bruke elektroniske oppslagsverk og noen av de applikasjonene som de vil møte når de begynner i arbeidslivet.

Studentenes arbeidsinnsats

I et heltidsstudium er det forventet at studenten tar emner på til sammen 60 studiepoeng i løpet av ett år. Det kreves en arbeidsinnsats som i et normalt årsverk, i gjennomsnitt om lag 1680 timer per år.

 

Arbeidskrav og vurderingsformer

Arbeidskrav

I de fleste emner inngår obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Gjennom retting og tilbakelevering av arbeidskrav gis det samtidig tilbakemelding til studentenes læring. Slike arbeidskrav kan være innleveringsoppgaver som må leveres innen gitte frister, muntlige presentasjoner, tester, mappeinnlegg, obligatorisk fremmøte m.v.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Vurderingsformer

Ved bachelorstudiet i regnskap benyttes både underveisvurdering og sluttvurdering. Vurdering underveis varierer fra emne til emne og omfatter blant annet øvingsoppgaver, obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppearbeid med prosjektoppgaver og presentasjoner.

Sluttvurdering skjer hovedsakelig gjennom individuell skriftlig eksamensform.

Nærmere opplysninger om arbeidskrav og eksamen finnes i den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes karakterregel A-F i studiet. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått. Dette fremgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Plagiatkontroll/fusk

Bacheloroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis til dette studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap. Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning. Avdelingen legger vekt på at fagpersonalets forskning og utviklingsarbeid skal være relevant for undervisningen.

Internasjonalisering

Deler av pensumet er på engelsk. Noen forelesninger er på engelsk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet. Avdelingen og fagmiljøet knyttet til studiet har etablert faste rutiner for studentevaluering av emnene i studiet hver høst og hver vår.

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Litteratur

Nærmere informasjon om litteratur gis i de enkelte emnebeskrivelser. Mange lærebøker utkommer i reviderte utgaver først ved semesterstart. Vi prøver derfor å oppdatere litteraturlisten så nært opp til semesterstart som mulig. Se den enkelte emnebeskrivelse. 

Studieopphold i utlandet

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom rådgivende plan for Bachelor i økonomi og administrasjon gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet. Studentene kan likevel integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i fjerde semester med noe ekstra tilrettelegging. En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt.

Jobb og videre studier

Studiet gir mulighet for opptak på masterstudier innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom). Studiet kvalifiserer også studentene til å søke opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av UHR, fagstrategisk enhet for økonomiske og administrative fag (UHR-ØA) til bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Etter endt studium kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Med en bachelor i regnskap har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Utdanningen gir adgang til å drive ekstern regnskapsføring i eget enkeltpersonforetak. Autorisasjon som regnskapsfører gir videre adgang til å være oppdragsansvarlig regnskapsfører og daglig leder i et regnskapsførerselskap, og faglig leder i et regnskapsførerselskap, som er unntatt fra kravet om at daglig leder må være autorisert regnskapsfører.

Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som bankansatte, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, regnskapsførere, konsulenter og analytikere, for å nevne noen eksempler.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 4. februar 2019.

Studieplanen er revidert

Studieleder Lana Berglund, 20.01.2021

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2021 - 2024.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:25:21