Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad og Halden. Mer informasjon om studiested framgår av emnebeskrivelsene.

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2011–2014)

Informasjon om studiet

Både næringsliv og offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av produkter og tjenester, og dermed økt verdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med studiet Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse er å utdanne yrkesutøvere som behersker innovasjon og prosjektledelse og dermed kan bidra til økt verdiskaping gjennom entreprenørskap både i nye og eksisterende virksomheter innenfor teknologi-, kultur- og økonomi-området.

Studieprogrammet er forankret i det innovasjonsfaglige miljøet ved Høgskolen i Østfold, både i Fredrikstad og i Halden. Høgskolen samarbeider med Stiftelsen Østfoldforskning og innen Oslofjordalliansen (Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold). Det tette samarbeidet med næringslivet i regionen skjer både gjennom forelesere fra næringslivet og studentprosjekter i bedrifter. Programmets emneportefølje består av emner fra både Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i Halden. 

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Etter fullført og bestått studium oppnår studentene graden Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:

 • bred kunnskap om innovasjons- og entreprenørskapsutvikling i eksisterende og etablerte virksomheter
 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer for innovasjon og entreprenørskap
 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk

Ferdigheter
Kandidaten har:

 • kompetanse til å drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling
 • kompetanse til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • er resultatorientert og selvstendig
 • takler utfordring og press
 • har grunnlag for forståelse av vitenskapsteori og metode
 • har innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse

Opptak

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av obligatoriske emner og profileringsemner, og undervisningen gis ved studiestedene Fredrikstad og Halden.

1. studieår: grunnleggende innovasjons- og prosjektemner, enkelte økonomi- og matematikk-/statistikkemner og tverrfaglig prosjekt som arbeidsform
2. studieår: fordypning og profileringsemner
3. studieår: spesialiseringsemner

Studiet kan deles inn i følgende hovedemner og studiepoeng (stp):

Matematisk- / naturvitenskaplige fag10 stp
Samfunnsfag
50 stp
Tekniske fag20 stp
Innovasjonsfag 
50 stp
Profileringsfag  
20 stp
Bachelorprosjekt  
30 stp

Profileringsfagene / emnene er plukket fra HiØs emneportefølje, men det er også mulig å kombinere disse med tilsvarende emner ved institusjonene i Oslofjordalliansen eller andre aktuelle studiesteder. Studenten følger da undervisningen på de ulike studiestedene.

I 5. semester (se studiemodell) kan emnet Medier, kultur og samfunn byttes ut med andre emner, etter godkjenning av studieleder.

Undervisningen i innovasjons- og prosjektfagene er knyttet tett opp til forskermiljøene i regionen gjennom lærernes forskningsprosjekter, ved at forskere utenfor institusjonen bidrar i undervisningen og at studenter i noen grad kan knyttes til forskning gjennom sine prosjektarbeid. 

Organisering og læringsformer

I studiet benyttes i stor grad prosjektbasert undervisning med veiledning og seminar hvor studentene presenterer eget arbeid. I løpet av studiet skal studenten utvikle kompetanse innen akademisk skriving. Samarbeid med næringslivet i regionen er sentralt i undervisningen.

Deler av den obligatoriske undervisningen gis i samarbeid med andre studieprogram og avdelinger i høgskolen. Studiemodellens profileringsemner kan, etter godkjenning av studieleder, erstattes med emner fra andre utdanningsinstitusjoner. Se nærmere beskrivelse under avsnittet Studiets oppbygging og innhold ovenfor.
For fleksibilitet i undervisningen kan videokonferanse eller lignende benyttes. 

 

Bruk av bibliotek
Biblioteket bidrar til å utvikle studentens informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om biblioteksundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av bibliotekets undervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse.

Bruk av IKT
Høgskolen har egne datarom for studentene, og det forventes at studenten har ferdigheter i tekstbehandling.

Fronter brukes som elektronisk læringsplattform, og det forventes at studenten selv tar ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til undervisningsmateriell og informasjon som legges på nettet.

Arbeidskrav
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen, og er beskrevet nærmere i emnebeskrivelser og undervisningsplaner.

Arbeidskrav som ikke er utført eller innlevert til frist gitt i undervisningsplan, eller etter avtale med faglærer, vil ikke bli godkjent.

Internasjonalisering

Studentene kan velge å ta hovedprosjekt ved en samarbeidende institusjon i utlandet.
Høgskolen i Østfold har følgende aktuelle samarbeidspartnere:
Frankrike: L'universtitè d'Orleans - IUT de I'Indre
Spania: La Universidad de Castilla-la Mancha
Italia: Istituto di Radioastronomia, Bologna
USA: University of North Dakota
Kina: Shijiazhuang University of Economics

Internasjonale studenter med en bachelor innenfor relevante fagområder (teknologi-, økonomi- eller kulturfag) kan oppnå graden Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse gjennom å ta et sett av utvalgte emner i studieprogrammet.

Avdelingens internasjonal koordinator kan kontaktes for nærmere informasjon.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at studentene deltar i evaluering av studiene. Det gjennomføres evalueringer (EVA) på forskjellig nivå og områder i henhold til avdelingens prosedyre:

EVA 1:
evaluering av studiemiljøet, som iverksettes av høgskolens læringsmiljøutvalg.
EVA 2:
evaluering av studentens erfaring med eget studieprogram, som iverksettes av høgskolens studiekvalitetsutvalg.
EVA 3a:
evaluering av de enkelte emner, som iverksettes av emnekoordinator
EVA 3b:
fortløpende evaluering av lærers undervisning i emnet, som iverksettes av lærer

Det er utarbeidet en evalueringsprosedyre for avdelingen.

Studieprogrammet koordinator arrangerer jevnlige møter hvor studieprogrammets lærere og klassetillitsvalgte melder saker til diskusjon. Det skrives referater fra møtene med kopi til dekan og studieleder.

Tilbakemelding underveis

Studenten får tildelt en kontaktperson ved studieprogrammet som gir faglig veiledning og følger studieprogresjonen til studenten gjennom regelmessige samtaler.

Vurdering

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må eventuelle arbeidskrav være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet og studentene bli vurdert både individuelt og i gruppe. Eksamensformer varierer og legges opp etter emnets arbeids- og undervisningsform. Det gis en samlet karakter i det enkelte emnet. I de tilfeller hvor det er deleksamener i et emne må begge deleksamener være bestått for at kandidaten skal få emnet bestått. Se det enkelte emnet for detaljert informasjon om sluttvurdering.

I hovedsak benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, hvor A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

I enkelte emner kan karakteren Bestått/Ikke bestått benyttes, dette vil i tilfelle fremgå av emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Jobb og videre studier

Studiets mål er å gi nødvendig kunnskap og ferdighet for å drive innovasjonsprosesser og prosjekter, og arbeide med nyskaping og entreprenørskap knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester innen teknologi-, kultur- eller økonomiområdet.

Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse gir flere muligheter til arbeid, avhengig av interesse og fordypning i studiet. Man vil kunne etablere egen virksomhet (gründer), arbeide som produktutvikler, prosjektleder og leder på ulike nivå i etablerte virksomheter.

Bachelorgraden kan også danne basis for videre masterstudier, for eksempel ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, som er Høgskolen i Østfolds samarbeidspartner, eller ved andre universiteter i inn- eller i utland.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Steinar Hurrød, 28.06.2010

Studieplanen er revidert

Studieleder Elin Gunby Kristensen, 08.04.2011

Studieplanen gjelder for

2011-2014

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studiemodell

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Høst 2013

Vår 2014

Obl. emner, innovasjon og prosjektledelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:16:55