Hva skjedde i 2019?

Det er tid for oppsummering av fjorårets aktiviteter og resultater i en årsrapport for HiØ. Her finner du noen smakebiter av hva som vil bli rapportert mhp forskning.   

Den siste tiden har i stor grad gått med til analyser av tiltak og aktiviteter for fjoråret, gransking av ulike oversikter, søken etter publiseringstall, konsentrering av rapporter fra fagavdelingene m.m. Dette for å være i stand til å rapportere på høgskolens virksomhetsmål innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Virksomhetsmål, ja. Hva er nå det?  Jo, det er målene høgskolestyret har bestemt at vi skal jobbe for å nå, og disse er nedfelt i strategisk plan for perioden 2019 – 2022.

For forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er det 5 virksomhetsmål:

  1. Forskinga vår er samfunnsrelevant og profesjonsretta, og bidrar til å styrke utdanningane våre.
  2. Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittelen «Det digitale samfunnet» er akkreditert. 
  3. Talet på publiseringspoeng er dobla, forskinga blir i aukande grad sitert og publisert internasjonalt og i dei beste tidsskrifta for fagfelta våre.
  4. Talet på publikasjonar basert på studentarbeid har auka monnaleg.
  5. Forskings- og utviklingsinntektene frå eksterne kjelder er dobla.

En god del tekst har blitt sendt høgskolens rapporteringsteam  for å svare opp dette, og her er 10 (fun?)-facts fra denne teksten:

* Avdeling for ingeniørfag sendte flest søknader om eksternfinansiering i 2019, og med god margin.

* Inntekter fra NFR og RFF sine rammeprogram økte, men ikke nok til å nå målsettingen for 2019.

* 14 søknader om eksternfinansiering ble sendt til NFRs samlede frist i april 2019 med HiØ som hovedsøker. Ingen søknader ble innvilget til tross for flere gode evalueringer. Søknaden som fikk best evaluering (6 på alt) ble sendt fra HV.

* Avdeling for informasjonsteknologi oppnådde best uttelling på søknader om eksternfinansiering.

* Styringsgruppen for satsingsområdet Språk i opplæringen har utarbeidet en handlingsplan med tre arbeidspakker.

* Antall siteringer av høgskolens publikasjoner økte fra 3883 i 2018 til 4592 i 2019.

* Det ble satt av 2,7 MNOK til satsingsområdet Det digitale samfunn i fjor og mesteparten av disse midlene ble brukt for å delfinansiere stipendiater. 

* Antall publikasjoner øker. Det er registrert 276 vitenskapelige publikasjoner for 2019 (gjenstår kontroll av 46 poster i hh til NVI-rapportering) mot 210 for 2018.

* Avdeling for helse og velferd øker mest hva gjelder antall registrerte vitenskapelige publikasjoner i  2019.

* Avdeling for informasjonsteknologi kan vise til flest publikasjoner der studenter er medforfattere.

Hele rapporten legges frem for høgskolestyret 12. mars og publiseres her i neste uke. Tidligere årsrapporter finner du her.  

Av Trine Eker Christoffersen
Publisert 28. feb. 2020 17:30 - Sist endret 28. feb. 2020 17:39
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.