Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring (2012–2013)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i fem emner hvor samtlige emner i studiet er obligatoriske.

HVAKU10112: Akuttsykepleiefaglige og samfunnsvitenskapelige emner (15 studiepoeng)

HVAKU10212: Medisinske og naturvitenskaplige emner for akuttsykepleie (15 studiepoeng)

HVAKU10312: Akuttsykepleie, fag og yrkesutøvelse (30 studiepoeng)

HVAKUKL112: Klinisk emne, trinn 1 (15 studiepoeng)

HVAKUKL212: Klinisk emne, trinn 2 (15 studiepoeng)

Organisering og læringsformer

Videreutdanningen gjennomføres som heltidsstudium over tre semestre og studiet er organisert i teoretiske og kliniske emner. Den sentrale utfordringen er å organisere studiet på en slik måte at man bygger på den kompetansen som studentene som helhet representerer.

Praksis

Praksisemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng av studiets 90 studiepoeng. Praksis avlegges samtidig med at studentene følger et teoretisk emne, og kunnskap og erfaring fra ett emne vil bli benyttet i det andre emnet. Praksisperiodene avlegges i alle tre semestrene. Se emnene HVAKUKL 112  og HVAKUKL 212.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen er forskningsbasert. I tillegg gjennomfører miljøet FoU-prosjekter.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvalitet i programmet.

HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (EVA2). Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner.

Tilbakemelding underveis

Studenten har krav på veiledning og vurdering underveis i praksisstudiene. Vurderingen skal ta utgangspunkt i hovedmålene for studiet og de læringsutbyttebeskrivelsene som er beskrevet i studieplanen.

Vurdering

I studiet benyttes vurderingsformene mappevurdering, hjemmeeksamen med muntlig høring, skriftlig skoleeksamen og praksisvurdering. Vurderingsordningene gjenspeiler arbeids- og undervisningsformer i de enkelte emnene.

Karakterskala
Det blir benyttet karakterskala A-F der A er beste beståtte karakter, E er dårligste beståtte karakter og F er ikke bestått, samt karakter Bestått/Ikke bestått.
Vurderingsordninger og karakterskala står nærmere omtalt i den enkelte emnebeskrivelse.

Studenter som får F eller ”ikke bestått” i ordinær eksamen i et emne, kan gå opp til ny/utsatt eksamen etter bestemmelsene i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19.09.11.

Anbefalt litteratur:

Alvsvåg, H.( 1997) Sykepleie mellom vitenskap og pasient. Bergen: Fagbokforlaget.

Amerine, E. og Keirsey, M.( 2006) Managin acute diarrhea Nursing vol.36. No. 9

Andrén-Sanberg, Å.( 2005) Innan bakjouren kommit: Riktlinjer for akut omhendertagande av svårt skadade på akutmottagningen. Lund: Studentlitteratur

Andersen, B.M.( 2008) Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus: mikrober og smitteveier. Oslo: Ullevål universitetssykehus HF.

Andersen, B.M.(2005). Bakterier og sykdom:epidemiologi, infeksjoner og smittevern. Oslo: Gyldendal akademisk

Arif-Rahu, M. og Grap, M.J. (2010). Facial expression and pain in the critically ill non-communicative patient: state of science review. Intensive and Critical Care Nursing, 26, 343-352.

Aronsen, JM., Birkeland, JA., Munkvik, M. & Sjaastad, I. 2011 Farmakologi ¿ repetisjon og oppgaver Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Aakerholt, A. (2006) Rus og psykisk lidelse ¿ faglige og organisatoriske utfordringer. Tidsskrift for norsk psykologiforening. Vol 4

Bagshaw, S.M., Bellomo,R. (2007). Early diagnosis of acute kidney injury. Current Opinion in Critical Care, 13, 638-644.

Bagshaw, S. og Gibney, N. (2008). Conventional markers of kidney function. Critical Care Medicin, 36 (4) (suppl.): S152-S158.

Barnard, A. and Sandelowski, M.( 2001) ¿Technology and human nursing care: (ir) reconcilable or invented difference?¿ Journal of Advanced Nursing; 34, 367-375.

Basbaum, A. Bushnell, C. Devor, M. (2005) Pain: Basic Mechanisms I: Pain 2005.An Update Rewiew: Refreche Course Syllabus. Seattel: IASP Press, 3-9

Baird, V. and Hawley, R.() 2000 ¿Methicillin- resistant staphylococcus aureus (MRSA): is there a need to change clinical practice?¿ Intensive and Critical Care Nursing 16, 357 ¿ 366.

Bakke, P og Jacobsen, D. og Vennerød, A.M.( 1999) Farmakoterapi for helsepersonell.Oslo:Ad Notam Gyldendal.

Barlett, J.( 2006) Narrativ Review: the new Epidemic of Clostridium difficile-associated Enteric Disease. Anals of internal Medicine Vol.145. no.10.

Beeby, J.( 2000) ¿Intensive care nurses¿experiences of caring. Part 1: Consideration of the concept of caring.¿ Intensive and Critical Care Nursing; 16, 76-83.

Beer, K.D., Michael, S., Thacker, M., Wynne, E., Pattni, C., Gomm, M., Ball, C.,Walsh, D., Thomlinson, A. og Ullah, K. (2008). Diabetic ketoacidosis and hyperglycaemic hyperosmolar syndrome ¿ clinical guidelines. Nursing in Critical Care, vol.13, nr,1, 5-11

Befring, A. K. (2004 a). Pasientens rett til informasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(1), 79-80.

Befring, A. K. (2004 b). Informasjon til pårørende. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(7), 972.

Befring, A. K. (2004 c). Informasjon og samtykke ved behandling av barn og ungdom. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(5), 667-668.

Berge, J. og Grimnes, S.(2001) Gassteknisk medisinsk utstyr. Oslo: Medisinsk-teknisk avdelings forl.Del 1.. Kap. 3. Pasientsug. Kap. 5. Gassmonitorering.

Berg, EH.(2011) Ny insulin kan gi økt trygghet og stabilitet Sykepleien 99(06):60-63

Berland, A., Berentsen, S.B. og Gundersen, D. (2009). Sykehusinfeksjoner og pasientsikkerhet. Vård i Norden, 91 (1), 33-37.

Benner, P. og Wrubel, J.( 2001) Omsorgens betydning i sykepleje. Munksgaard, Danmark,

Bielecki, T. og Børdahl, B.(2008) Legemiddelhåndtering. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørndal, A., Flottorp, S. og Klovning, A. (2007) Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag Oslo; Gyldendal Akademisk

Bjørk, IT. Og Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie Oslo; Akribe

Brattebø, G, Wisborg, T.( 2001) Organisering av traumemottak ved norske sykehus. Tidskriften Norsk Lægeforening nr. 20; 2364-7

Brodal, P.( 2007) Sentralnervesystemet Oslo: Universitetsforlaget

Brunvand, L. (2007). G9 Barn og legemidler. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Bunch, E.H.( 2001)¿Etiske dilemmaer i en høyteknologisk avdeling.¿ Vård i Norden, 2; vol.21, nr. 3, 4-8.

Callesen, T., Antonsen, K. m.fl.( 2005) Den akutte patient. København: Munksgaard

Carson, SG. og Korsberg, N.(2011) etikk teori og praksis Latvia; Cappelen Damm Akademisk

Castrèn, M., Silfast, T., Rubertsson, S., Niskanen, M., Valsson, F. og Sunde, K. (2009). Scandinavian Clinical practice guidelines for therapeutic hypothermia and post-resuscitation care after cardiac arrest. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58, 280-288

Cavanagh, S.J.(1999) Orems sykepleiemodell i praksis. Red. Thorbjørnsen, KM. Oslo: Universitetsforlaget.

Chang, S ( 2001)¿The conceptual structure of physical touch in caring.¿ Journal of Advanced Nursing; 33, 820- 827.

Clark, P. (2009). Teamwork. Building Healthier Workplaces and Providing safer Patient Care. Critical Care Nursing Quarterly, 32 (3), 221-231

Cullberg, J. (2007) Mennesker i krise og utvikling:en psykodynamisk og sosialpsykiatrisk studie,Oslo: Aschehoug 3 utg.3 oppl.

Dellinger, RP., Levy, MM,. Carlet, JM. Et. al (2008) Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sever sepsis and septic shock: 2008. Critical Care Medisin 36:296-327

Dihle, A, Helseth, S. og Bjølseth, G. (2006). The gap between knowing and doing in postoperative pain management. Journal of Clinical Nursing. 16: 102-111 Oslo.

Dirkes, S. (2011). Acute kidney injury: Not just acute renal failure anymore? Critical Care Nurse, 31(1), 37-49.

Duane, TM., Ivatury, RR., Aboutanos, MB, Wolfe, LG og Malhotra, AK. (2008). Are trauma patients better off in a trauma ICU? Journal of EmergenciesTrauma, and Shock.1 (2), 74-77

Dyregrov, A (2002) KATASTROFE PSYKOLOGI, Bergen: Fagbokforlaget

Dyregrov, A. (2003). Familien etter dødsfall ¿ forståelse og bistand. I: Berge et al (red.) Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget

ESC GUIDELINES (2010). Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure; European Heart Journal no 31, 2677-2687

ESC/EACTS GUIDELINES (2010) Guidelines on myocardial revascularization; European Heart Journal no 31, 2501-2555

Ekeberg, Ø.( 2001)¿Villet egenskade, parasuicid eller selvmordforsøk¿. Suicidologi, nr.1 6-7

Ekeland, T-J og Heggen, K. (2007) Meistring og myndiggjering, Oslo: Gyldendal Norsk forlag

El Sohl, A. A. et al (2008). Outcome of septic shock in older adults after implementation of the sepsis ¿bundle¿. Journal of The American Geriatrics Society, 56, 272 ¿ 278.

Eriksson, J. & Elvandies, H.(1999) Ketoacidos förekommer även vid typ 2-diabetes. Läkartidningen, volum 96, nr.34.

Engelmann, M. og Hippe, E.(2009) Akutte medicinske tilstande. København: FADL

Engquist, A. og Brandstrup, B. (2004) Rationell væske-, elektrolyttbehandling og ernæring, København: Munksgaard Danmark

Fagerhol, M.K. og Solheim, B.G.(1995) Immunologi og transfusjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Fagermoen, S (red.)(2003) Forskerveileder for sykepleiere, Bergen: Norsk selskap for sykepleieforskning

Falck Larsen,L, Roed, J, Falck Larsen,J. (2008) Traumatologi København: Munksgaard

Falk, B.(1999) Å være der du er - samtale med kriserammede. Bergen:Fagbokforlaget.

Fan, E. et al (2008). Informed consent in the critically ill: A two-step approach incorporating delirium screening. Critical Care Medicine, vol. 36, nr.1, 94 ¿ 99.

Farell, M.( 1999) ¿The challenge of breaking bad news¿. Intensive and Critical Care Nursing,; 15, 101- 110.

Fishmann, PE. og Shofer, F. et.al (2006) The Impact of Trauma Activations on the Care of Emergency Department Patients With Potential Acute Coronary Syndromes Annals of Emergency Medicine Vol 48. No.4

Fjelland, R. og Gjengedal, E.( 1995)Vitenskap på egne premisser.Oslo:Ad Notam Gyldendal.

Flaatten, H. (2010). T1.9 Sepsis. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Frossard, J., Steer, M.L., Pastor, C.M. (2008). Acute pancreatitis. The Lancet, 371, 143-152.

Grimnes, S., Jensen, Ø., Martinsen, T. og Strømme, T. (2005). Håndtering av medisinskteknisk utstyr på sykehus. Del 1. (3. utg.). Oslo: Medinova, Rikshospitalet.

Grimnes, S. og Jensen, Ø. (2003). Medisinsk-teknisk sikkerhet på sykehus.Oslo: Medinova Rikshospitalet.

Gulbrandsen, T og Stubberud, D.-G.(2010) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe

Gustafsson, KS(2003) Kvinnohjärtan. Lund: Studentlitteratur

Guyton & Hall (2006.) Textbook of medical physiology. Philadelphia: Elsevier Saunders

Giftinformasjonssentralen, Sosial og helsedirektoratet. Akutte forgiftninger,

Giæver, P.( 2008) Lungesykdommer Oslo: Universitetsforlaget.

Granum, V. og Solvoll, B.A.( 1997) Sykepleieren ¿ den forskende praktiker. Oslo: Tano Aschehoug.

Grimnes, S. Håndtering av medisinsk- teknisk utstyr på sykehus. Medinova Rikshospitalet 1996.

Grønseth, R. og Markestad, T.( 2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie Bergen: Fagbokforlaget

Gulbrandsen, T og Stubberud, D.-G.(2010) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe

Haglund, U. og Hamberger, B.( 2009) Kirurgi. Stockholm: Liber.

Halldin, M. og Lindal, S.( 2005) Anestesi. Stockholm: Liber,

Halvorsen, S. og Risøe, C. (2009). Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129 (18), 1853-1857

Hansen NE m/fl. (2005) Medicinsk kompendium: lommebog København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Hansen, M. og Højmann, L.B. (1999) Sygepleievidenskap - teori og metode. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Hanssen, I.(2005) Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Hansson, L.E.( 2004) Smärtstilling vid akut buksmärta. Läkartidningen, no. 14. 1254-1255.

Happ, M. B.( 2000) ¿Preventing treatment interfrence: The nurse¿s role in maintaining technologic devices¿. Heart and Lung,; vol. 29, no.1, 60-68.

Hazinski, M.( 1999) Manual of pediatric critical care.St.Louis: Mosby.

Haug, E og Sand, O. og Sjaastad, ØV.( 2001) Menneskets fysiologi. Oslo: Gyldendal Akademisk

Helsedirektoratet(2009) Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende PDF-format; www.hwlsedir.no/publikasjoner/veiledere

Helsedirektoratet (2010) Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2009) Nasjonale faglige retningslinjer, Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. IS-1674. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2008). Helsehjelp til pasientar utan samtykkekompetanse som motset seg helsehjelpa. Informasjon til pasientar og pårørande. IS1569.

http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00088/Helsehjelp_til_pasie_88729a.pdf

Heir, E. m/fl.( 2001) ¿Kan desinfeksjonsmidler bidra til bakteriell antibiotikaresistens?¿ Tidsskrift for Den norske Lægeforening,; 27, 3201 ¿ 6.

Henriksen, J-O. og Vetlesen, A.J.(2006) Nærhet og distanse Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hewitt, J.( 2002)¿A critical review of the arguments debating the role of the nurse advocate¿. Journal of Advanced Nursing; 37, 439 ¿ 445.

Hill,S.N. (2007). Noninvasive ventilation in acute respiratory failure. Critical Care Medicine, 35(10), 2402-2407

Hippe, E. Godtfredsen, J. m/fl.( 2005). Akutte medicinske tilstande. København: FADL`S Forlag

Hofacker von, S., Naalsund, P., Iversen, GS. & Rosland, JH(2010) Akutte inneleggelser fra sykehjem til sykehus i livets sluttfase Tidsskr Nor Lægeforen nr. 14 130: 1721-4

Hovind, IL.(red.)( 2011) Anestesisykepleie. Oslo: Akribe

Hovig, B. og Lystad, A.( 2001) Infeksjonssykdommer- epidemiologi, mikrobiologi og smittevern. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Howe, D (2005). Child abuse and neglect : attachment, development and intervention Basingstoke: Palgrave Macmillan

Høgevold, H.E. m/fl.( 2006)Traumemanual: Initial behandling av den multitraumatiserte pasient ved Ullevål universitetssykehus. . Ullevål universitetssykehus.

Hummelvold, JK (2003) De nødvendige idealer og de slitsomme realiteter ¿ Fokus på akuttpsykiatrien. Oslo: Universitetsforlaget

Hummelvold, JK (2004) Helt ¿ ikke stykkevis og delt Oslo; Gyldendal Akademisk

Hynne, A.( 2001) ¿Pårørende som deltakar eller tilskodar i terminalomsorgen?¿ Vård i Norden,; vol. 21, nr.59, 4 ¿ 8.

Hwang, U., Morrison, R.S (2007) The Geriatric Emergency Department The American Geriatrics Society no. 55: 1873-1876

Håkonsen, K.M. (1999) Mestring og relasjoner. Psykologi med eksempler fra sykepleie Oslo: Universitetsforlaget.

Ingvaldsen, B. (2010) Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi, 2 utgave Oslo; Anestesi og postoperativ avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Irwin, RS and Rippe, JM (2008) Irwin and Rippe`s Intensive care medicine. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Jacobsen, B. og Öberg, PÅ(2003) Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Svenska Föreningen för Medicinsk teknik och Fysik

Jacobsen, D.og Lindquist, R. (2010). G12 Forgiftninger. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Jacobsen, R.( 1999) Klar for fremtiden? Om kvalitet, endring og teamarbeid i sykepleieledelse. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Jacobsen, D. og Vennerød, A.M.( 1999) Farmakoterapi for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Janka, J. og O`Grady, N.P. (2009). Clostridium difficile infection: current perspectives.Current Opinion in Critical Care, 15: 149-153.

Jensen, TS., Dahl, JB. og Arendt-Nielsen, L.( 2003) Smerter, en lærebog. København: FADL

Johansen, P. W. (2010). G3 Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Johannessen, A. og Tufte, P.A.( 2006) Introduksjon til samfunnsvitenskaplige metoder. Oslo: Abstrakt forlag.

Johannessen,K I.Molven,O.Roaldkvam,S.(2007). Godt, rett, rettferdig. Etikk for sykepleiere. Oslo: Akribe

Järhult, J og Melle-Hannah, M,( 2008) Akut kirurgi Stockholm: Liber

Karterud, S., Urnes, Ø. og Pedersen, G.( 2001) Personlighetsforstyrrelser: forståelse, evaluering kombinert gruppebehandling. Oslo: Pax.

Killingmo, B. (1999)¿Den åpnende samtalen.¿ Tidsskrift for den norske legeforening; no. 1, 119, s.56-59.

Kirkengen, A.L.( 2009) Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkevold, M. Brodtkorb, K og Ranhoff, AH.(red) (2008). GERIATRISK SYKELEIE god omsorg til den gamle pasienten, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

Kirkevold, M.( 1998) Sykepleieteorier, analyse og evaluering Oslo:Ad Notam Gyldendal..

Kirkevold, M.(1996) Vitenskap for praksis. Oslo:Ad Notam Gyldendal.

Kirkevold, M og Strømsnes, K (2001) Familien i sykepleiefaget, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Knudsen, Ø.( 2008) Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Kofstad, J.( 1995) Blodgasser, elektrolytter og hemoglobin. Oslo: Tano

Kristiansen, B. og Sætren, R.( 2002) Behandling av kroniske sår. Oslo: Akribe.

Kristiansen, T., Søreide, K., Ringdal, K.G., Rehn, M., Krüger, AJ., Reite, A., Meling, T., Næss, PA. og Lossius, HM. (2010). Trauma systems and early management of severe injuries in Scandinavia: Review of the current state. Injury, International journal of Care Injured, 41, 444-452.

Kunnskapssenteret/ senter for kunnskapsbasert praksis. Nettkurs i kunnskapsbasert praksis: www.kunnskapsbasertpraksis.no

Kyrkjebø, J. M. (1998) Kvalitetsutvikling i helsetjenesten. En lærebok for helsefagstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Larsson, A. og Rubertsson, S.( 2005) Intensivvård. Stockholm: Liber.

Latenser, BA. (2009). Critical care of the burn patient: The first 48 hours. Critical Care Medicine,37 (10), 2819-2826

Lennquist, S.( 2009) Katastrofemedicin. Stockholm: Liber.

Lennquist, S (2007) Traumatologi Stockholm: Liber

Leseth, A. og Solbrække, KN.(2011) Profesjon, kjønn og etnisitet Latvia; Cappelen Damm Akademisk

Lescot, T., Abdennour, L., Boch, AL. Og Puybasset, L. (2008). Treatment of intracranial hypertension. Current Opinion in Critical Care, 14, 129-134

Lie, I.( 2001)¿Etter den gyldne timen, står det fortsatt om livet¿. Tidsskriftet Sykepleien, , nr. 11, 58 ¿ 62.

Lingås, L.G.( 2008) Etikk og verdivalg i helse ¿ og sosialfag. Oslo:Gyldendal akademisk.

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonell-loven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m. med forskrifter. Cappelens Akademiske forlag. Oslo.

Lunghar, L. og Ambrosio, C.M.D. (2007). Noninvasive ventilation on the older patient who has acute respiratory failure. Clinics in Chest Medicine, 28, 293-800

Løvlien, M.( 2001)¿Blir kvinners hjerter tatt på alvor¿. Vård i Norden, 1; nr.59, vol.2, 15 ¿ 19.

Lov av 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med forskrifter. Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lov av 2.juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) med forskrifter.

Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lov av 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjenesten m.m. med forskrifter. Oslo: Cappelens Akademiske forlag.

Lystad, A.( 200) Håndbok i konflikthåndtering Oslo: Akribe.

Løvlien, M.( 2001) ¿Blir kvinners hjerter tatt på alvor¿. Vård i Norden,1;nr.59, vol.2, 15 ¿ 19.

Magelssen, R. (2009) Kultursensitivitet: om å finne likhetene i forskjellene Oslo: Akribe forlag.

Malt, U.F., Retterstøl, N og Dahl, A.A.( 2003) Lærebok i Psykiatri. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Martinsen, K (2005) SAMTALEN, SKJØNNET OG EVIDENS, Oslo: Akribe As

Martinsen, K.( 1996) Fenomenologi og omsorg. Oslo: Tano.

Martinsen, K.( 2004) Samtalen og evidensen. Oslo: Akribe forlag.

Marik, P.E. (2006). Management of the critically ill geriatric patient. Critical Care Medicine, vol.34, nr.9: 176 - 182.

McKinlay, A., Couston, M. and Cowan, S.( 2001) ¿Nurses¿ behavioural intentions towards self-poisoning patients: a theory of reasoned action, comarison of attitudes and subjective norms as predictive variables¿. Journal of Advanced Nursing,; 34, 107- 116.

Melum, L. (2001)¿Hvordan vurderer vi selvmordsrisiko?¿ Suicidologi; nr.2., 5-7, 13.

Melzack, R. Katz, J (2006). Pain assessment in adult patients. I: McMahon, SB. Koltzenburg, M (Ed). Wall and Melzak`s Textbook of Pain. London: Elsevir Churchill Livingstone, 291- 305

Melum, L.( 2001) ¿Hvordan vurderer vi selvmordsrisiko?¿ Suicidologi,; nr.2., 5-7, 13.

Moen, A., Hellesø, R., Quivey, M. og Berge, A.( 2008) Sykepleiernes journalføring: dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo:Akribe.

Moesmand, A.M. og Kjøllesdal, A.( 2004) Å være akutt kritisk syk. Oslo: Gyldendal Akademis

Molven, O (2006) Sykepleie og jus, Oslo: Gyldendal Akademiske

Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006) Vilkårene ved advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126(6), 800-801

Molven, O., Holmboe, J. og Cordt-Hansen, K. (2006) Forsvarlighetskravet i helse-personelloven. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126(5), 643-644

Morton, PG og Fontaine, DK (2009) Critical care nursing, a holistic approach. Philadelphia:Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins

Myhr, K.(2010). G5 Bivirkninger. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Nakstad, A.R. og Bendz, B. (2010). Oksygenbehandling ved akutt hjerteinfarkt. Skadelig ¿ eller fortsatt riktig praksis? Scandinavian Update Magazine, 3, 23-25.

Netter, F.( 1992) The Ciba collection of medical illustrations, volume 5, HEART. CIBA.

Nordeng, H og Spigseth, O (red.)(2007) Legemidler og bruken av dem, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 27, 28, 29, 32

Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp.( 2006) Stavanger: Den norske lægeforening, Lærdal AS.

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004. Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok, Oslo 2004

Norsk Resuscitasjonsråd (2010). Avansert hjerte-lungeredning (AHLR) ¿ voksne. Retningslinjer fra NRR.

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere.( 1998) ¿Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie¿. Nye Fagoscopet,; nr.3, 12-13.

Nordtvedt, P. og Mengshoel, A.M.( 2001) Etiske refleksjoner- en viktig del av det kliniske skjønn. Fysioterapeuten, nr. 4.

Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholdt, B., og Reinar, L.M. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert ¿ en arbeidsbok for sykepleiere.

Nortvedt, P.(2008) Sykepleiens grunnlag. Oslo: Tano.

Nortvedt,F & Nesse,JO.( 2008). Smertelindring utfordring og muligheter. Oslo: Gyldendal

Nortvedt, F. og Nortvedt, P. (2001) Smerte - fenomen og forståelse. Oslo: Gyldendal Norsk forlag

NSF (2007) Yrkesetisk retningslinjer for sykepleiere. ICN`s etiske regler

Nyström, M.( 2003) Möten på en akutmottagning, om effektivitetens vårdkultur.

Lund: Studentlitteratur.

Ohnstad, B.( 2003) Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse-og sosialsektoren Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ohnstad, B. (2009). Juss for helse- og sosialarbeidere: en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode Bergen: Fagbokforlaget

Oberle, K. and Hughes, D.( 2001)¿Doctors¿ and nurses¿ perceptions of ethical problems in end-of- life decisions.¿ Journal of Advanced Nursing,; 33, 707 ¿ 715.

Opdahl, H.( 2001) Kompendium i Oksygentransport og oksygeneringssvikt. AGA.

Pedersen, R., Bahus, M. K. og Kvisle, E. M. (2007). Behandlingsunnlatelse, etikk og jus. Oversiktsartikkel. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 127 (12), 1648-50.

Pedersen, R., Hofmann, B. og Mangset, M. (2007). Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid. Oversiktsartikkel. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 127 (12), 1644-7.

Persson, S.( 2008) PerssonsKardiologi: hjärtsjukdomar hos vuxna. Lund: Studentlitteratur.

Persson, B. og Wingstrand, H(2005) Ortopedisk grundbok Lund:Studentlitteratur,.

PHTLS (2003) Basic and advanced prehospital trauma life support. Mosby, St.Louis.

Purcell, D.( 2003) Minor injuries: A clinical guide. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Pillgram-Larsen, J. (2001)Traumemottak ved norske sykehus. Tidsskr Norske lægeforening; 121: 2362

Reitan, A.M. og Schjølberg, T.K.(red.)( 2004) Kreftsykepleie: pasient ¿ utfordring - handling Oslo: Akribe forlag.

Ranji SR, Goldman LE, Simel DL, Shojania KG.(2006). Do opiates affect the clinical evaluation of patients with acute abdominal pain? JAMA. Oct 11;296(14):1764-74

Renck, H.( 2003) Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva forlag.

Retterstøl, N.( 2001) ¿Fallgruver i behandlingen av den selvmordstruede pasient.¿ Suicidologi,; nr.2, 8-10, 13.

Retterstøl, N. og Ekeberg, Ø. og Mehlum, L.( 2002) Selvmord: et personlig og samfunnsmessig problem . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Richardsen, J.( 2004) Akutte skader. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.

Rolstad, O., Strømme, J. og Mangschau, A.( 2001) ¿Nye hjertemarkører- klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom.¿ Tidsskrift for Den Norske Lægeforening,; nr.4, 121, 415 ¿ 420.

Roth, D., Hubmann, N., Havel, C., Herkner, H., Schreiber, W. and Laggner, A.(2011) Victim of Carbon Monoxide Poisoning Identified by Carbon Monoxide Oximetry The Journal of Emergency Medicine Volume 40, Issue 6, Pages 640-642

Rustøen, T. og Klopstad, A. (red) (2008). Ulike tekster om smerte. Oslo: Gyldendal.

Ruyter, K.W., Førde, R. og Solbakk, J.H.( 2000) Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rønning, OM., Thomassen, L. & Russel, D.(2007) Kvalitetsindikatorer for behandling av akutt hjerneslag Tidsskr Nor Lægeforen nr 9, 127: 1219-23

Ræder, J (2009) Anestesiologi : en innføringsbok Oslo: Gyldendal Akademisk

Ræder, M.G.( 2007) Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. Oslo: Ullevål universitetssykehus

Sanders, MJ et.al (2005) Mosby`s Paramedic textbook, third edition. St.Louis: Mosby.

Scribante, J. ¿A guideline for competency of the critical care nurse¿. American Journal of Critical Care, 1996; vol.5, nr.3, 217 ¿ 226.

Schroeter, K.( 1999) ¿Ethical considerations in organ donation for critical care nurses¿. Critical Care Nurs; vol. 19, no. 2, 60 ¿ 69.

Schøyen, R og Josephsen, J.( 2004) Mikrorganismer og sykdom: lærebok I mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo: Gyldendal akademisk,

Seljeskog, I.(1996) Etikken viser vei: sykepleie fra visjon til handling Kristiansand:Høgskoleforlaget.

Seim, A. (2007). G19 Klinisk utprøving av legemidler. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Sigurd, B. og Sandøe, E.( 2002) Klinisk elektrokardiologi. Publishing Partners Verlags Gmbh

Skau, GN(2011) Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Latvia; Cappelen Damm Akademisk

Skafjeld, A.( 2010) Diabetes: forebygging, oppfølging, behandling Oslo: Akribe

Slettebø, Å. og Nortvedt, P.( 2006) Etikk for helsefagene. Gyldendal Akademisk, Oslo.

Simonsen, T. og Aarbakke, J. og Lysaa, R (2010) Illustrert farmakologi. Bergen: Fagbokforlaget.

Sneppen, O. og Büngen, C. og Hvid, I.(2006) Ortopædisk kirurgi. København: FADL.

Snoek, E.J. og Engedal, K.( 2008) Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. Oslo: Akribe.

Spigset, O. (2010). G1 Farmakodynamikk. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok

Spigset, O. (2010). G2 Farmakokinetikk og doseringsprinsipper. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Spigset, O. (2010). G6 Interaksjoner. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Spillum, B.J., Jacobsen, D., Swahn, K.S., Beck, L.I.F og Lilleng, G.H.B.I. (2010). G12 Forgiftninger. I: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

Staehelin Jensen, T.S., Dahl, J.B. og Arendt-Nielsen, L.(2003) Smerter: en lærebog . FADL¿s forlag AS København.

Stadil, F og Lund, B. og Nordling, J.(2006) Kirurgisk kompendium kittelbog København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Stenqvist, O., Odenstedt, H. og Lundin, S. (2008). Dynamic respiratory mechanics in Acute lung injury/acute respiratory distress syndrome: research or clinical tool? Current Opinion in Critical Care, 14, 87-93.

Tandberg, BS. og Steinnes, S. (red.) (2009).. Nyfødtsykepleie 2. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Stokke, O. (2006) Klinisk biokjemi og fysiologi. Oslo: Gyldendal akademisk

Stordalen, J. (2009) Den usynlige fare: smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget.

Stokland, O.( 2011) Kardiovaskulær intensivmedisin. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Stubhaug, A. og Ljoså, T.M. (2008). Hva er smerte? I: Rustøen, T. og Wahl, A.K. (red.). Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Søreide, E. og Grande, C.M.( 2001) Prehospital Trauma Care. New York: Marcel Dekker

Sætersdal, B. og Heggen, K.( 2002) I den beste hensikt?:¿ondskap¿i behandlingssamfunnet. Oslo: Akribe forlag.

Syse, H.( 2005) Veier til et godt liv: Filosofiske tanker om hverdagslivets etikk. Oslo: Aschehoug.

Tranøy, K. E.( 2005) Medisinsk etikk i vår tid. Bergen: Fagbokforlaget.

Talseth, A.G.( 2001) ¿Relasjonen mellom selvmordpasienter, deres pårørende og helsepersonell. Suicidologi, nr. 2, 21-22,16.

Thornquist, E.( 2003) Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori - for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget

Tjade, T.( 2008) Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer. Bergen: Fagbokforlaget.

Torgersen, S.(2008) Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Oslo: Gyldendal akademiske

Travelbee, J. Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Universitetsforlaget 1999.

Travers, D.A. Waller, A.E. Bowling, J.M. Flowers D. and Tintinalli, J.(2002) Five-level triage system more effective than three-level in tertiary emergency department, J Emerg Nurs 28, pp. 395¿400.

Tønnessen, V.H.( 2002) ¿Hva kan mesterlære veiledning bidra med i videreutdanning av intensivsykepleie?¿ Fagoscopet,; nr.2, 25 ¿ 28.

Vetlesen, J og Nordtvedt, P.( 1996) Følelser og moral. Oslo: Ad Notam

Vaaler, S (2004) Diabeteshåndboken Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Villar, J., Blanco, J. og Kacmarek, M. (2011). Acute respiratory distress syndrome definition: do we need a change? Current Opinion in Critical Care, 17, 13-17.

Wall, P.( 2007) Smerte: kunnskap om lidelse. Oslo: Pensumtjeneste

Werner, M. og Strang, P.( 2003) Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.

Weingart. SD.(2011) Preoxygenation, Reoxygenation, and Delayed Sequence Intubation in the Emergency Department The Journal of Emergency Medicine
Volume 40, Issue 6, Pages 661-667

Williams, G., Grounds, M. and Rhodes, A.(2002) ¿Pulmonary artery catheter¿. Current Opinion in Critical Care,; 8, 251- 256.

Wikstrøm, J.( 2006) Akutsjuvård:handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. Lund: Studentlitteratur,

William, A. Hoggart, B. (2005). Pain: a review of three commonly used pain rating scales. Journal of Clinical Nursing, 14: 798-804

Wyller, TB (2011) Geriatri ¿ en medisinsk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk

Wyller, V.B.( 2009) Det friske og det syke mennesket. Oslo: Akribe

Waaler, BA.(2001) Fordekling av blodstrømmen fra venstre hjertekammer Tidsskrift for Den norske legeforening 121:817-21

Widgren, BR. and Jourak, M (2011) Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS): A New Protocol in Primary Triage and Secondary Priority Decision in Emergency Medicine The Journal of Emergency Medicine Volume 40, Issue 6, Pages 623-628

Önnerfält, J og Önnerfält, R( 2008) Akut Ortopedi. Lund: Studentlitteratur,

Aadland, E.(1998) Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo: Det norske samlaget

Selvvalgt litteratur i HVAKU10312: 1000 sider (brukes i studieoppgaver og fordypningsoppgave)

NB! Med forbehold om endringer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:10:21