Er kvaliteten på kommunale akutte døgnenheter god nok?

Til tross for at forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med opphold på kommunale akutte døgnenheter, er legene mer usikre på tilbudet. Forskere skal derfor se nærmere på kvaliteten. 

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Pasientene sier selv at de opplever at kommunale akutte døgnenheter (KAD eller Helsehus) har høyt fokus på individuelle pasienters helhetlige behov, og på sikkerhet og kvalitet.

Men forskning viser også at leger som beslutter innlegging er mer usikre på hvilket tilbud pasientene faktisk mottar ved innleggelse på KAD som et alternativ til sykehusinnleggelse. Det finnes begrenset med forskning på KAD tilbudene, spesielt med fokus på behandlingskvalitet. Dette er noe av bakgrunnen for legenes usikkerhet. Derfor ønsker forskere og helsepersonell i Østfold nå å gjøre noe med dette kunnskapshullet.

Forskere ved Høgskolen i Østfold har mottatt penger til å sammenligne tilbudet ved KAD versus sykehuset på en rekke områder, som medisinsk behandlingskvalitet, liggetid, re-innleggelser, kostnader og pasientopplevd kvalitet.

Forskningen skal utføres i samarbeid med Sykehuset Østfold, alle kommunene i Østfold, brukere fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og fra sykehusets brukerutvalg, samt forskere ved Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus, Universitetene i Lund og Umeå, og fra Hallingdal.

Omlag 2,3 millioner kroner er gitt i støtte fra Extrastiftelsen via LHL til denne forskningen, som blant annet skal dekke en egen stipendiatstilling. Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra Sykehuset Østfold.

Prosjektet innebærer at pasienter som fastlege eller legevaktslege vurderer at skal innlegges for behandling fordeles til behandling på KAD eller på sykehus. Dette betyr at pasienter som oppfyller innleggelseskriteriene til en kommunal akutt døgninnleggelse enten vil motta behandling på en kommunal enhet eller på sykehuset. På denne måten vil forskere kunne sammenligne tilbudet i kommunen og tilbudet på sykehuset til samme pasientgruppe.

Planlagt oppstart av prosjektet er våren 2019.

Prosjektet vil gi viktig kunnskap om alternativer til sykehusinnleggelse, nye helsetjenestenivåer, helsetjenestekvalitet og pasientperspektiver på helsetjenesten.

Fakta om kommunale akutte døgnenheter

  • Kommunale akutte døgnenheter (KAD) ble opprettet over hele landet som et ledd i implementering av Samhandlingsreformen fra 2012.
  • KAD tilbyr medisinsk behandling og omsorg hele døgnet, syv dager i uken, og er ment som et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som ikke trenger spesialisthelsetjenester.
  • Dette blant annet for å redusere «trykket» på pressede sykehus, redusere reisetid og -utgifter, og tilby pasienter rett behandling på rett sted til rett tid.
  • Det er nasjonale variasjoner i forhold til for eksempel beliggenhet (i samme bygg som legevakt, sykehjem, sykehus, eget bygg), antall sengeplasser, bemanning (leger, sykepleiere, annet helsepersonell) og tjenester.
  • Dersom det er behov for utredning og diagnostikk i form av røntgenundersøkelser eller flere blodprøver må pasienter de fleste steder i landet til et sykehus for å få dette utført.
  • Østfold var første fylket i landet som hadde etablert et slikt tilbud for alle innbyggerne, som samarbeidsavdelinger hvor alle kommunene er representert.

Kontaktperson for prosjektet ved Høgskolen i Østfold:

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

Av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Nina Fredheim
Publisert 30. nov. 2018 12:39 - Sist endret 30. nov. 2018 12:39