Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608644
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine faglige interesser har et vidt spenn. Jeg engasjerer meg i alt fra eldreomsorg, sykehustjenester generelt og akutte helsetjenester spesielt, anestesi-, operasjon-, intensiv-, og akuttsykepleie, og prehospitale tjenester, samt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Hovedfokus er på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene. Siden jeg har jobbet som sykepleier i over 20 år, i alt fra kommunehelsetjeneste, ulike sykehusavdelinger, akuttmottak og operasjonsavdeling kjenner jeg ansatte på mange arenaer, og har også kjennskap til tjenestene og utfordringene (både negative og positive) på de ulike stedene. Denne erfaringen og kunnskapen ønsker jeg å benytte for å bidra til kvalitetsforbedring, økt pasientsikkerhet og økt kompetanse. Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden april 2017, og ser også at utdanningsinstitusjonene har noen utfordringer i møte med fremtidens helsetjenester- så dette er også et område jeg interesserer meg for. Videre er jeg opptatt av forskning som kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet for pasientene, samt faglig utvikling for ansatte.

Prosjektbeskrivelse KAD (PDF)

Undervisning

Jeg er fra høsten 2019 hovedsaklig tilknyttet videreutdanningene akutt, anestesi, intensiv og operasjon. Fra høst 2018 tok jeg over emneansvaret på videreutdanning i akuttsykepleie, for en ett års periode. Emner jeg har undervist i er spesielt relatert til pre- og postoperativ sykepleie, vurderingskompetanse, kliniske observasjoner, simulering i kliniske observasjoner og tiltak, intravenøse tilganger, ulike praktiske ferdigheter, vitenskapsteori og forskningsmetode. Videre veileder jeg på både bachelor, videreutdanning og master.

Bakgrunn

Jeg har erfaring som sykepleier fra ulike sykehusavdelinger, som geriatri, lunge, gynekologi, kreft, hematologi, akuttmottak og operasjonsavdeling.

Jeg har også jobbet ved senil dement avdeling, sykehjem og i hjemmesykepleien.

I perioden 2012-13 var jeg ansatt ved høgskolen på bachelor sykepleie, samt som ansvarlig for videreutdanningen i operasjonssykepleie.

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1996, anestesisykepleier 2006, helse- og sosialadministrasjon og -ledelse 2009, master i tverrfaglig samarbeid 2012, doktorgrad i helsetjenesteforskning 2017, høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 2018. Fra høst 2018 er jeg oppmeldt til høgskolens Program for fremragende forskningsformidling.

Jeg er også ansatt i forskerstilling 20% ved Sykehuset Østfold.

Siden 2011 har jeg vært ansvarlig redaktør i Fagtidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere i Norge- InspirA. Per oktober 2018 ble tidsskriftet oppjustert til fagfellevurdert (nivå 1) tidsskrift. Se link: https://www.facebook.com/InspirA-Journal-of-Anesthesia-and-Critical-Care-Nursing-297175294461053/?modal=admin_todo_tour

Vår 2018 startet revisjonsarbeid med boken Anestesisykepleie, Inger Liv Hovind (sist revidert 2011) opp. I revisjonsarbeidet har jeg nå tatt over rollen som redaktør.

Jeg er pt fagfelle for  Sykepleien forskning, International Journal for Clinical Nursing, Journal of Clinical Nursing, International Journal of Quality in Healthcare og BMJ Open.

Jeg er også invitert blogger på Sykepleien.no fra november 2019.

 

Verv

Bokanmelder for Sykepleien

Sekretær i landsstyret Anestesisykepleierne NSF

Leder Anestesisykepleierne NSF, Østfold

Leder Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Rød skole Kråkerøy

FAU representant 7.trinn Rød skole, Kråkerøy

Medlem av Forskningsutvalget HiØ,  Helse og Velferd

Medlem Forskningsutvalget Sykehuset Østfold 2014-2018.

Leder Forskningsgruppen for Akutt, kritisk syke pasienter (AKS HiØ/SØ

 

Samarbeid

Prosjekter jeg er involvert i inkluderer samarbeidsparter fra både sykepleie- og vernepleie bachelor på høgskolen, fra videreutdanningene AAIO, fra masteren i sykepleie, fra avdeling for informasjonsteknologi og innovasjon og prosjektledelse. Eksternt samarbeider jeg med de fleste kommuner i Østfold, de fem helsehusene/kommunale akuttavdelingene i Østfold, Sykehuset Østfold (hvor jeg også er ansatt 20%)-operasjonsavdeling, akuttmottak, avdelinger for geriatri/infeksjon/observasjon/kreft, intensivavdelingen/oppvåkningsavdelingen og forskningsavdelingen, Sørlandet sykehus-Kristiansand, Ahus-anestesiavdelingen,  HØKH ved Ahus, UiO, Lunds Universitet, Universitetet i Umeå, Tuke Institute (GB),  Tønsberg sykehus, Ringerike sykehus, Universitetet i Sørøst-Norge, samt individuelle forsker (e) fra blant annet Hallingdal- og ikke minst brukere via LHL, kreftforeningen, og SØs brukerutvalg 

 

Prosjekter

 • Fjernmonitorering av kreftpasienter-Techna-Health
 • Frisk Pust- samarbeidsprosjekt med fokus på pasienter med respirasjonssvikt
 • Gjenoppliving av gravide med hjertestans, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold
 • Handovers- intervensjonsstudie av pasientoverføringer mellom operasjonsavdeling og postoperativ avdeling. Implementering av ISBAR som kommunikasjonsverktøy
 • Hjertestans hos idrettsutøvere
 • KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom
 • KOVI-kompetanse gjennom videreutdanning
 • Kvalitet og effektivitet ved kommunale akutte døgnenheter versus på sykehus (SYKAD)
 • Kvalitet på hjerte-lungeredning utenfor og inne på sykehus
 • LEIRUS- leiringsrelatert ubehag, smerte og funksjonsnedsettelse
 • Medisinsk behandlingskvalitet ved desentralisert behandling ved KAD-avdelinger
 • PAPIC-pasienters erfaringer med PICC-lines og Midlines
 • PERDA-pasienters erfaringer etter dagkirurgi
 • SVEKOMP- sykepleiere og vernepleieres sluttkompetanse etter endt utdanning
 • Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning (SVEKOMP)
 • Ultrasound guided nerveblocks within the thoracolumbar fascia for postoperative analgesia, Doktorgradsprosjekt i Sykehuset Østfold

Forskergrupper

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 4. apr. 2020 20:44