Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608644
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine faglige interesser har et vidt spenn. Jeg engasjerer meg i alt fra eldreomsorg, sykehustjenester generelt og akutte helsetjenester spesielt, anestesi-, operasjon-, intensiv-, og akuttsykepleie, og prehospitale tjenester, samt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Hovedfokus er på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene. Siden jeg har jobbet som sykepleier i over 20 år, i alt fra kommunehelsetjeneste, ulike sykehusavdelinger, akuttmottak og operasjonsavdeling kjenner jeg ansatte på mange arenaer, og har også kjennskap til tjenestene og utfordringene (både negative og positive) på de ulike stedene. Denne erfaringen og kunnskapen ønsker jeg å benytte for å bidra til kvalitetsforbedring, økt pasientsikkerhet og økt kompetanse. Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden april 2017, og ser også at utdanningsinstitusjonene har noen utfordringer i møte med fremtidens helsetjenester- så dette er også et område jeg interesserer meg for. Videre er jeg opptatt av forskning som kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet for pasientene, samt faglig utvikling for ansatte.

Prosjektbeskrivelse KAD (PDF)

Undervisning

Jeg er fra høsten 2019 hovedsaklig tilknyttet videreutdanningene akutt, anestesi, intensiv og operasjon. Fra høst 2018 tok jeg over emneansvaret på videreutdanning i akuttsykepleie, for en ett års periode. Emner jeg har undervist i er spesielt relatert til pre- og postoperativ sykepleie, vurderingskompetanse, kliniske observasjoner, simulering i kliniske observasjoner og tiltak, intravenøse tilganger, ulike praktiske ferdigheter, vitenskapsteori og forskningsmetode. Videre veileder jeg på både bachelor, videreutdanning og master.

Bakgrunn

Jeg har erfaring som sykepleier fra ulike sykehusavdelinger, som geriatri, lunge, gynekologi, kreft, hematologi, akuttmottak og operasjonsavdeling.

Jeg har også jobbet ved senil dement avdeling, sykehjem og i hjemmesykepleien.

I perioden 2012-13 var jeg ansatt ved høgskolen på bachelor sykepleie, samt som ansvarlig for videreutdanningen i operasjonssykepleie.

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1996, anestesisykepleier 2006, helse- og sosialadministrasjon og -ledelse 2009, master i tverrfaglig samarbeid 2012, doktorgrad i helsetjenesteforskning 2017, høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 2018. Fra høst 2018 er jeg oppmeldt til høgskolens Program for fremragende forskningsformidling.

Jeg er også ansatt i forskerstilling 20% ved Sykehuset Østfold.

Siden 2011 har jeg vært ansvarlig redaktør i Fagtidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere i Norge- InspirA. Per oktober 2018 ble tidsskriftet oppjustert til fagfellevurdert (nivå 1) tidsskrift. Se link: https://www.facebook.com/InspirA-Journal-of-Anesthesia-and-Critical-Care-Nursing-297175294461053/?modal=admin_todo_tour

Vår 2018 startet revisjonsarbeid med boken Anestesisykepleie, Inger Liv Hovind (sist revidert 2011) opp. I revisjonsarbeidet har jeg nå tatt over rollen som redaktør.

Jeg er pt fagfelle for  Sykepleien forskning, International Journal for Clinical Nursing og BMJ Open.

 

Verv

Bokanmelder for Sykepleien

Leder Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund Østfold

Leder Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Rød skole Kråkerøy

FAU representant 6.trinn Rød skole, Kråkerøy

FAU representant og klassekontakt 10. trinn Kråkerøy Ungdomsskole

Medlem Forskningsutvalget Sykehuset Østfold 2014-2018.

 

Samarbeid

Prosjekter jeg er involvert i inkluderer samarbeidsparter fra både sykepleie- og vernepleie bachelor på høgskolen, fra videreutdanningene AAIO, fra masteren i sykepleie, fra avdeling for informasjonsteknologi og innovasjon og prosjektledelse. Eksternt samarbeider jeg med de fleste kommuner i Østfold, de fem helsehusene/kommunale akuttavdelingene i Østfold, Sykehuset Østfold (hvor jeg også er ansatt 20%)-operasjonsavdeling, akuttmottak, avdelinger for geriatri/infeksjon/observasjon/kreft, intensivavdelingen/oppvåkningsavdelingen og forskningsavdelingen, Sørlandet sykehus-Kristiansand, Ahus-anestesiavdelingen,  HØKH ved Ahus, UiO, Lunds Universitet, Universitetet i Umeå, Tuke Institute (GB),  Tønsberg sykehus, Ringerike sykehus, Universitetet i Sørøst-Norge, samt individuelle forsker (e) fra blant annet Hallingdal- og ikke minst brukere via LHL, kreftforeningen, SØs brukerutvalg og fra appcare24

 

Prosjekter

 • Fjernmonitorering av kreftpasienter-Techna-Health
 • Frisk Pust- samarbeidsprosjekt med fokus på pasienter med respirasjonssvikt
 • Gjenoppliving av gravide med hjertestans, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold
 • Handovers- intervensjonsstudie av pasientoverføringer mellom operasjonsavdeling og postoperativ avdeling. Implementering av ISBAR som kommunikasjonsverktøy
 • Hjertestans hos idrettsutøvere
 • KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom
 • Kvalitet og effektivitet ved kommunale akutte døgnenheter versus på sykehus (SYKAD)
 • Kvalitet på hjerte-lungeredning utenfor og inne på sykehus
 • LEIRUS- leiringsrelatert ubehag, smerte og funksjonsnedsettelse
 • Medisinsk behandlingskvalitet ved desentralisert behandling ved KAD-avdelinger
 • PAPIC-pasienters erfaringer med PICC-lines og Midlines
 • PERDA-pasienters erfaringer etter dagkirurgi
 • SVEKOMP- sykepleiere og vernepleieres sluttkompetanse etter endt utdanning
 • Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning (SVEKOMP)
 • Ultrasound guided nerveblocks within the thoracolumbar fascia for postoperative analgesia, Doktorgradsprosjekt i Sykehuset Østfold

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Del Busso, Lilliana Andrea & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Qualitative research as reflexive process: a word limitation challenge in qualitative health care research publications?. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  3
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Bjerkenes, Annette & Rutherford, Inga (2019). Nurse competence in the interface between primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(2), s 482- 492 . doi: 10.1002/nop2.230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Karlsøen, Gro; Moen, Ellen Klavestad & Hovland, Trine (2019). Experiences with handovers between the operation room and the postanesthesia care unit. Nursing Reports.  ISSN 2039-4403.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Moen, Ellen Klavestad; Karlsøen, Gro & Hovland, Trine (2019). Experiences with patient handovers between the operation room and the postanestesia care unit. Nursing Reports.  ISSN 2039-4403.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ramsdal, Helge Normann; Olasveengen, Theresa M.; Steen-Hansen, Jon Erik; Westmark, Fredrik; Hansen, Andreas Ernst & Hardeland, Camilla (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-019-4370-0
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Handovers in primary healthcare in Norway: A qualitative study of general practitioners' collaborative experiences. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  26(1), s e173- e178 . doi: 10.1111/hsc.12497
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). “It’s a whole human being”: A qualitative study of care experiences among patients treated in de-centralised healthcare services. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5656.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Storeheier, Espen; Schönbeck, Anders; Løken, Thor-Asbjørn; Bakken, Nina Carina Mikkelsen; Letting, Guro Steine; Holst, René & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Evaluating patient experiences in decentralised acute care using the Picker Patient Experience Questionnaire; methodological and clinical findings. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17, s 685 . doi: 10.1186/s12913-017-2614-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Patient experiences and predictors in an acute geriatric ward: a cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  26(23-24), s 4567- 4573 . doi: 10.1111/jocn.13796 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lappegard, Øystein; Garåsen, Helge & Aaraas, Ivar Johannes (2017). Desentraliserte helsetjenester. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(16) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0324
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Barach, Paul Randall & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). A qualitative study of patient experiences of decentralized acute healthcare services. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  34(3), s 317- 324 . doi: 10.1080/02813432.2016.1222200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). General practitioners' perspectives on referring patients to decentralized acute health care. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  33(6), s 709- 714 . doi: 10.1093/fampra/cmw087 Vis sammendrag
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2015). Tverrfaglig samarbeid i operasjonsteamet. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(2), s 218- 227
 • Leonardsen, Ann-Chatrin & Johansen, Rigmor (2014). Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 340- 347 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0175

Se alle arbeider i Cristin

 • Ekman, Stina; Fladeby, Nina; Johansen, Ingunn; Hardeland, Camilla & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre i praksis?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74902
 • Elshaug, Ann Charlotte; Strand, Hilde & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Vurdering av anestesidybde. InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere.  ISSN 0809-9707.  1, s 11- 18
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Derfor skriver jeg fagartikler. I spesialutgaven Sykepleien Fag og Forskning 2019- Akutt, kritisk og kronisk sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  s 24
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Det er tid for å mobilisere for flere sykepleiere!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Kombinasjonsstillinger er tilsynelatende ideelt. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Lettfattelig og god innføring i prosjektarbeid. Bokanmeldelse av boken "Prosjektutvikling i helsetjenesten. Lang-kort er bedre enn kort-lang" av May Aasebø Hauken. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Markedsføring av sykepleie i en tid med ansvarsoversvømmelse.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Når NTNUs rektor foreslår delte stillinger er jeg reddmamge henger seg på i ren iver. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Selg heller sykepleieryrket!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Skal valgkamp eller langsiktig planlegging styre eldreomsorgen?. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Tverrfaglig og balansert om velferdsteknologi. Bokanmeldelse av boken Velferdsteknologi. En ressursbok. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Moen, Ellen Klavestad; Hovland, Trine & Karlsøen, Gro (2019). Pasientoverføring mellom operasjonsavdeling og postoperativ/intensiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Olsen, Gitte Lise; Smith, Stine Thorvaldsen & Lunde, Ellen Marie (2019). Pasienterfaringer med PICC-lines og Midlines.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Restad, Gea (2019). Hyppige luftveisinfeksjoner kan være tegn på alvorlig sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76434
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Rutherford, Inga & Bjerkenes, Annette (2019). KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Kathrine; Olsen, Richard Monroe & Hardeland, Camilla (2019). Health care providers self-assessed competence about cardiac arrest in pregnancy. Resuscitation.  ISSN 0300-9572. . doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.06.163
 • Vamnes, Jan Sverre; Sørenstua, Marie; Solbakk, Knut Inge; Sterud, Birgitte & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Evaluation Of Quadratus Lumborum Block After Laparoscopic Cholecystectomy.
 • Fossen, Linn Therese; Sælid, Inger-Johanne; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hypotermibehandling. Optimalisering av blodsukkernivået etter hjertestans. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.71026
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Engler i hvitt?. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Mangel på enhetlig plan for utvikling av helsetjenesten. Senior Norge Østfold.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Moro med hjertet. Bokanmeldelse av boken Gravning, J. Ditt fantastiske hjerte-med eller uten flimmer og smerte. Aschehoug; 2018.. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  7, s 73
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Tiden for utredninger er forbi. f-b.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Alle pasienter og pårørende som sier du gjør en viktig jobb er god grunn til å bli sykepleier. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Følg planene for sykehjem nøye, regnestykket går ikke opp. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Helsereformer blir lite evaluert. Adressavisen.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Helsevesenet trenger politikere som tenker langsiktig. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hva skal helsepersonell tåle av trakassering fra pårørende?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Kompetanse i skjæringspunktet primær- og spesialisthelsetjeneste..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Med ny teknologi bør pasientene kartlegge sin egen helse. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Motivasjon til å skrive fag- eller forskningsartikkel. InspirA.  ISSN 0809-9707.  (1), s 28- 29
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Negativ omtale av helsevesenet- motforestillinger. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Om å opprettholde befolkningen. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Politikerfrustrasjon. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Samfunnet trenger både flere sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Sykepleierstudenter må lære seg fagterminologi og systematisk kommunikasjon. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Hvilke faggrupper trenger helsevesenet? Ja takk vi har bruk for alle. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lunde, Ellen Marie; Olsen, Gitte Lise & Smith, Stine Thorvaldsen (2018). Patients'experiences With PICC-lines: The PAPIC study.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Rutherford, Inga & Bjerkenes, Annette (2018). KOMPIS-kompetanse i skjæringspunktet mellom primær og spesialisthelsetjeneste.
 • Mathisen, Martine; Nygaard, Anne-Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Intensivsykepleiere kan forebygge PTSD. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Munch, Elin; Nygaard, Anne-Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Bruk av endotrakealtube med subglottis-sug kan forebygge ventilatorassosiert pneumoni. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  106 . doi: DOI: 10.4220/Sykepleiens.2018.65480
 • Nordli, Pernille; Bakkenget, Silje & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Optimal bruk av Trygg kirurgi sjekkliste?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  (2), s 8- 13
 • Ruud, Hege; Markussen, Anette; Nygaard, Anne-Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hvordan ivareta pårørende ved organdonasjon?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Blomberg, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Prehospital identifisering og behandling av hjertestans forårsaket av hypotermi. InspirA.  ISSN 0809-9707.  2
 • Chau, LM; Nygaard, Anne-Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Polynevromyopati hos intensivpasienter. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders' perspective. A mixed method study.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Flere pasienter til Østfold krever mer plass og økt bemanning. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Helsetjenester koster faktisk penger. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Hvordan oppnå en effektiv helsetjeneste?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). La profesjonelle være profesjonelle. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Om å tisse i buksa- og budsjettkutt i Hvaler. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienter vil heller ha behandling i hjemkommunen enn på sykehus. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienters erfaringer med kommunale akutte døgnplasser.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese; Ødegården, Terje & Lunde, Ellen Marie (2017). ALNSF prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Gran Bruun, Anne Marie; Vassbotten Olsen, Marit; Smith, Stine Thorvaldsen; Skodjereite, Jannicke & Finjarn, Therese Jenssen (2017). Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lappegard, Øystein; Garåsen, Helge & Aaraas, Ivar Johannes (2017). Desentraliserte helsetjenester. www.tidsskriftet.no.
 • Nilsen, Hilde-Marie; Rosnes, Monica & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienter med ARDS i mageleie. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Olsen, Gitte Lise; Smith, Stine Thorvaldsen; Lunde, Ellen Marie & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienters erfaringer med PICC-line/Midline.
 • Raknes, Marie Therese; Bodin, Anette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Gassemboli- en alvorlig komplikasjon. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Stene-Nilsen, Inger-Lise; Bro, Therese; Reitan, Fang & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Søvn på dagsorden. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Thune, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Sepsis hos eldre kan bli oversett. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Berger, Lise-Lotte; Willadsen, Hilde & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Den våkne respiratorpasienten. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 10
 • Bøyesen Vala, Ingunn; Fritheim, Marit & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Hvor dypt kan vi synke? Om anestesi og anestesidybde hos eldre pasienter. InspirA.  ISSN 0809-9707.  2, s 4- 8
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Følg nøye med på utviklingen i eldreomsorgen. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Mannen min er sykepleier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Medias makt- befolkningens trygghet. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Når eldre blir offer for politisk spill. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). På tide å introdusere pasientløftet. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Viktig med ulik kompetanse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  1(11), s 56- 64
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Viktig med ulik kompetanse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  2016(1), s 65- 65
 • Norli Haugerud, Sigrid & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Organdonasjonsprosessen- intensivsykepleieres opplevelser. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 16- 21
 • Snøløs, Erlend; Altmeier, Kari Marie; Muharremi, Belkize & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Forebygging av delirium hos FCF-pasienten. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 11- 19
 • Vorkinn, Anne-Lise; Nielsen, Laila; Bjørknes, Gerd & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Intra-abdominal hypertensjon- en medisinsk algoritme. InspirA.  ISSN 0809-9707.  2, s 10- 15
 • Wigtil, Turid; Wadel, Christine & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Støy på intensivavdelingen- på godt og vondt. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 4- 9
 • Busch, Elisabeth; Nordheim Weld, Stine & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Tverrfaglig samarbeid- lekende lett?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  2, s 23- 27
 • Gjerustad, Kathinka; Mokri, Kimia; Thorsen, Irina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Stabilisering av hemoragisk sjokk. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 10- 16
 • Havikhagen, Charlotte; Joakimsen, Åge Moe; Bredesen, Sittichai & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Vis meg hvordan du puster, og jeg skal fortelle deg hvordan du lever ditt liv. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 24- 29
 • Kragnes, Gunhild Groseth; Martinsen, Helge & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Reversering av muskelrelakserende medikament. InspirA.  ISSN 0809-9707.  2, s 5- 10
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Mange å ta hensyn til i barne- og ungdomsidretten. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Nærhet mellom hjem og sykehjem viktig. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Pasienterfaringer etter opphold på KAD.
 • Madsen, Cecilie Aamlid & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Avsluttende behandling på intensivavdeling. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 10- 15
 • Markussen, Viktoria Mari & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Den overvektige intensivpasienten. InspirA.  ISSN 0809-9707.  3, s 17- 21
 • Bjørnå, Synne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Bruk av premedikasjon til barn- til barnets beste?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 11- 15
 • Grobakken, Einar; Vammervold, Siri; Opheim, Guri & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Bruk av cricoidtrykk ved akutt anestesi-innledning. InspirA.  ISSN 0809-9707.  3, s 15- 20
 • Johansen, Hege Siren; Torsvik, Charlotte Nilsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Intensivsykepleieres bevissthet om forebyggelse av delirium. InspirA.  ISSN 0809-9707.  3, s 8- 13
 • Knutsen, Karina; Swensson, Aina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Intensivpasientens søvnkvalitet. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 9
 • Leypoldt, Therese; Brarud, Charlotte & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Briller på operasjonsstuen. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(4), s 60- 63
 • Lund, Yvonne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Confusion assessment Method for the intensive care unit (CAM-ICU)- barrierer ved implementering. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 15- 20
 • Andersen, Lene & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Utvikling av traumatisk blødningssjokk. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 11
 • Blomberg, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Innledning av generell anestesi til ikke-fastende barn. InspirA.  ISSN 0809-9707.  3, s 5- 10
 • Dahlen, Silje Solberg; Melbybråten, Grethe; Farmen, Gudbrand & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Læring av simulering. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 13- 18
 • Finsrud, Lene & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Skadevirkning av oksygenbehandling. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 5- 11
 • Iløkken, Kristin; Tønset, Øistein & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Peroperativ væskebehandling. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 23- 28
 • Kirchhoff, Jörg W. & Leonardsen, Ann-Chatrin (2013). Employee voice in professional bureaucracies.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Operasjonssykepleier opplever minst støtte. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  101(13), s 58
 • Sivertsen, Grete; Hårsaker, An Margitt; Haugdahl, Hege Selnes; Brenne, Inger Karin; Sandvik, Tove Bergquist & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Systematisk mobilisering av respiratorpasienter. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 17- 21
 • Slaatsveen, Mariann; Edvardsen, Christina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Sedasjonsprotokoll. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 20- 27
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Pasientsikkerhet, samhandling, trygg anestesi. PaSTA-prosjektet 2010-2012. Evalueringsrapport.
 • Mæhlum, Line; Eknæs, Kristina; Gulseth, Elisabeth Storvand; Nordlie, Sondre Magne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Skifte av TIVA-sett ved anestesi. InspirA.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 11
 • Omberg, Karine; Solberg, AC & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Organdonasjon. Hvordan kan intensivsykepleieren medvirke til at pårørende samtykker?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 17- 21
 • Ulfeldt, Mia & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Kan hjertestans under sementering av hofteprotese forebygges?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 12- 15
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2011). Hjertesyke pasienter, I: Inger Liv Hovind (red.),  Anestesisykepleie.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-134-3.  Hjertesyke pasienter.  s 27 - 35
 • Klæboe, Gro Wien & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2007). TCI Remifentanil- en mer skånsom anestesi til eldre pasienter?. InspirA.  ISSN 0809-9707.  1, s 5- 8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 20. sep. 2019 12:22