Forskergruppen Psykososialt Arbeid

Gruppens formål:

Forskergruppen i psykososialt arbeid har som mål å bidra til utviklingen av faget psykososialt arbeid og å sikre forskningsrelatert undervisning for masterprogrammet i psykososialt arbeid. Forskergruppen har et nært samarbeid med praksisfeltet, og arbeider aktivt for å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom praksisfeltet og høgskolen.

Forskergruppen i psykososialt arbeid fremmer forskning og utviklingsarbeid ved å:

  • arrangere regelmessige forskerseminarer for forskergruppens medlemmer
  • aktivt hjelpe og støtte hverandre i utviklingen av forskningsprosjekter og søknader om forskningsmidler
  • fremme muligheter for publisering og formidling av forskning og utviklingsarbeid
  • arrangere workshops og konferanser knyttet til forskning, og temadager, seminarer knyttet til utvikling av studie psykososialt arbeid
  • fremme samarbeid internt og eksternt
  • bygge og vedlikeholde nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • legge til rette for masterprosjekter hos samarbeidspartnere i praksisfeltet, samt utvikle PhD-prosjekter i sammen med eksterne samarbeidspartnere
  • oppmuntre til, og bistå tidligere masterstudenter i forbindelse med, artikkelskriving basert på masteroppgaven

Forskerseminaret er en åpen arena for felles faglig samtale og strategisk arbeid. Forskergruppen samles jevnlig til forskerseminar i vår og høstsemesteret. Se under fanen «Aktivitet» for en oversikt over forskerseminarets gjennomførte og planlagte aktiviteter.

Deltakere

Publisert 31. mars 2019 12:59 - Sist endret 1. okt. 2020 10:59