Forskning om sosialt arbeid i Brasil

Trond Heitmann disputerer 12. oktober 2018 ved NTNU med sin doktorgrad “Constructing social work in Brazilian contexts”.

Trond Heitmann underviser ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd. Her ser vi høgskolens bilde fra Forskerduellen i 2014 på Litteraturhuset i Fredrikstad.

De siste årene har Trond Heitmann forsket på sosialt arbeid i Brasil.

12. oktober forsvarer han sin doktorgrad ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Prøveforelesning og forsvar av avhandlingen begynner klokken 10:15 i auditorium AA101, Tunga campus. 

I den anledning har han laget følgende beskrivelse av sitt doktorgradsarbeid.

Constructing social work in Brazilian contexts

Til grunn for denne avhandlingen ligger en nysgjerrighet på hvordan sosialarbeidere jobber planmessig og strukturert med å utjevne sosial ulikhet i Brasil. Avhandlingen er en sammenskriving av tre artikler og utforsker hvordan sosialt arbeid forstås og gis mening og hvordan faget konstrueres i brasilianske kontekster. 

Jeg har gått gjennom 50 fagfellevurderte artikler om sosialt arbeid i Brasil som viser at sosialt arbeid har en klar politisk-etisk profil innen akademia. Marxistisk analyse av sosiale relasjoner, statsborgerskap, demokrati og rollen til det sivile samfunnet er sentrale temaer i litteraturen. I tillegg har jeg gjennomført observasjoner, samtaler og intervjuer med sosialarbeidere som viser at profesjonell praksis styres av ulike interesser i det brasilianske samfunnet. Det må tas en rekke hensyn, slik som byråkratisk organisering, politiske og økonomiske prioriteringer, rammer for lønnet arbeid og de betingelser som følger av juridiske og organisatoriske målsetninger. 

Resultatene viser at sosialt arbeid i Brasil består av en rekke ulike spenninger og motsetninger. Det dreier seg om spenning mellom en marxistisk inspirert ideologi og de politiske og økonomiske prosessene som styrer organiseringen av sosialtjenestene. Det handler om hvilke handlingsrom man har som sosialarbeider der byråkratiet, midlertidige ansettelser og samarbeid mellom offentlig sektor og frivillig sektor på forskjellige måter setter rammer for profesjonsutøvelsen. Disse spenningene synliggjør ulike og til tider motstridende moralske og ideologiske aspekter innen sosialt arbeid. 

Diskusjonen i avhandlingen problematiserer slike moralske og ideologiske aspekter i sosialt arbeid i et land som Brasil, der hierarkier og privilegier preger sosiale relasjoner. Mer konkret knytter den begrepet statsborgerskap opp mot dilemmaer i det brasilianske samfunnet generelt og diskuterer hvordan likhet og byråkratiske prinsipper kan være til hinder for å yte omsorg. Universelle rettigheter gir statsborgere muligheter de ellers ikke ville hatt tilgang til, men de kan også fungere som en barriere for sosial inklusjon fordi man i begrenset grad kan benytte seg av personlige relasjoner. Diskusjonen viser hvordan denne dynamikken utspiller seg på ulike måter i de tre artiklene i avhandlingen og at det er spesielt synlig i relasjoner mellom offentlig og frivillig sektor.

Den brasilianske konteksten er gjenkjennbar også utenfor Latin-Amerika, og avhandlingen viser hvordan generelle dilemmaer og utfordringer i sosialt arbeid påvirkes ulikt avhengig av den konkrete konteksten hvor profesjonen utøves. En konsekvens av dette er at for å sikre gode tjenester bør sosialarbeideren være bevisst hva som styrer konteksten for yrkesutøvelsen i de ulike kontekstene samtidig som overordnede bør organisere arbeidet på en måte hvor man har tillit til sosialarbeidernes faglige skjønn.

Aktuell lenke:

NTNUs omtale av Trond Heitmanns disputas

Publisert 1. okt. 2018 09:03 - Sist endret 1. okt. 2018 09:03