Praksisrelevant undervisning på campus

Innovasjonscamp om bærekraftig utvikling - et vellykket samarbeid mellom Halden videregående skole, Ungt Entreprenørskap Østfold og PPU ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Vinnerlaget "SparSmart" med deres veiledere / studenter og med juryens leder, Linn Laupsa til høyre. Foto: Bård Halvorsen.

I dagene 14. - 16. oktober gjennomførte 100 elever fra Halden videregående skole og 100 lærerstudenter fra Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid, en innovasjonscamp med tema Bærekraftig utvikling på Høgskolen i Østfold.

Med bakgrunn i klimademonstrasjoner i både inn- og utland, og innføring av ny overordnet verdidel i ny læreplan for skoleverket (Fagfornyelsen), tok PPU-lærerne ved Olav Kolstad og Rolf K. Baltzersen initiativ til et slikt samarbeid. Lærerstudentene hadde før sommerferien gitt uttrykk for at de synes det var interessant å delta i et slikt prosjekt.

Halden videregående skole viste stor interesse for prosjektet og stilte tre klasser på Vg1 til disposisjon. I tillegg deltok Ungt Entreprenørskap Østfold (UE) i gjennomføringen av innovasjonscampen.

Formål

Fra lærerutdanningens side ønsket vi å utforske i hvilken grad klimaopprøret og bærekraftperspektivet berører/engasjerer Halden-ungdom (elever i videregående skole). Samtidig ønsket vi å se nærmere på hvordan kommende lærere kan samarbeide med elevene sine i en demokratisk skolehverdag, hvor elevens stemme kan komme tydelig til uttrykk og hvor lærerstudentene kan få anledning til å prøve ut og kjenne på forskjellige veilederroller.

Tema

Temaet for innvasjonscampen var "Fremtidens by og tettstedsutvikling", og konkret var det tre oppdrag å velge mellom:

  1. Hva er fremtidens transportløsninger og byutvikling?
  2. Hvordan involvere og engasjere befolkningen til lavutslippssamfunnet?
  3. Hvordan redusere forbruket og bruk av naturressurser?

I utgangspunktet skulle elevene ta utgangspunkt i ett eller flere av FN’s bærekraftmål, men også andre fagressurser kunne tas i bruk.

Nye og utradisjonelle arbeidsmåter

Prosjektet bød på en rekke utfordringer, både for elevene og lærerstudentene, som begge måtte arbeide på nye og utradisjonelle måter. De to første dagene av campen var svært utfordrende med så mange elever og lærerstudenter involvert, både med hensyn til den selvstendige og skapende elevrollen for elevene, og til veileder- og samarbeidsrollen for lærerstudentene. På forhånd var det kun laget noen generelle retningslinjer og normer for hvordan man skulle arbeide.

Høy kvalitet på prosjektene

På dag 3 presenterte elevene prosjektene og ideene sine i auditoriet med 200 tilhørere til stede. Det var både innledende runder og finaleomgang. Mange elever gruet seg til presentasjonene, mens andre så frem til endelig å kunne få vist hva de kunne. Det ble gitt rikelig med tid til å øve i forkant, og lærerstudentene ga også gjennomgående god veiledning og støtte i denne prosessen. Alle de 20 prosjektpresentasjonene var av høy kvalitet, noe både ekspertjury og publikum viste gjennom sine reaksjoner og avstemninger.

Flere av løsningene fokuserte på å gjøre noe med bytorget og gågata i Halden. Ett forslag var å gjøre torget om til en grønn park med trær og busker. Bilene skulle fjernes og man ønsket heller å ha en scene, til bruk for ulike kulturarrangementer. Ved å gjøre dette området mer attraktivt og parkpreget, ville flere besøke og oppholde seg på torget, serveringsstedene rundt o.l. En annen gruppe ønsket å bygge et stort drivhus i gågata.​ Her var det også snakk om grønne løsninger. Begge disse forslagene hadde med ideen om å lage en taubane fra henholdsvis torget og gågata opp til Fredriksten Festning. Denne ville gjøre byens viktigste attraksjon lettere tilgjengelig og spare bruk av bil til festningen.

Resultatet av finaleomgangen vist at den samme prosjektgruppa vant både publikumsprisen (kinobilletter) og fagjuryens pris, gullbilletten til en større regional konkurranse i Oslo Rådhus 14. november.

Vinnerteamet "SparSmart". Foto: Bård Halvorsen.

Vår studentevaluering viser at de fleste studentene var fornøyd med læringsutbyttet. Omtrent alle lærerstudentene var dessuten positive til å samle elever på campus for å skape en ny type praksisarena for læring. På spørsmål om dette svarte en student: - Bra, da får vi felles elever. Det er svært verdifullt med tanke på både praktisk erfaring, mulighet til felles observasjoner og refleksjon rundt dette.

Ved praktisk-pedagogisk utdanning ønsker vi også i fremtiden å gå nye veier i forhold til å gjøre undervisningen på campus mer praksisrelevant.

Publisert 29. okt. 2019 10:07 - Sist endret 5. nov. 2019 13:52