Pensjon, lån og forsikringer

Det er lett å tenke at Statens pensjonskasse "bare" handler om hva du skal leve av når du blir pensjonist. I virkeligheten handler det om mye mer. Om hva du skal leve av om du blir skadet eller syk. Om trygghet for familien din.

Ansatte med minimum 20 % stilling er medlem av Statens pensjonskasse (spk.no).


Alderspensjon og aldersgrense

Alderspensjon fra SPK (spk.no) kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. For å få pensjon fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden. Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år.

Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere. Ved HiØ har disse stillingsgruppene særaldersgrense på 65 år: renholder, renholdsbetjent og renholdsleder.

I tillegg kan kroppsøvingslærere komme inn under særaldersgrensen (65 år) dersom utøvelse av kroppsøvingsfaget utgjør mer enn 80 % av stillingen. FoU, veiledning og sensur holdes utenfor denne beregningen.

Avtalefesta pensjon (AFP)

Avtalefesta pensjon (AFP) er ei førtidspensjonsordning for statstilsette og lærarar mellom 62 og 67 år. Du kan søkje om AFP frå månaden etter at du fyller 62 år. Du må sende SPK søknad om AFP minst tre månader før pensjoneringsdato. I tillegg må HR sende ei melding om pensjon minst tre månader før du ønskjer pensjon.

Uførepensjon

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse kan gis til medlem som har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte. Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor stor inntektsevne du har. Uføregraden blir fastsatt ved å sammenlige inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen din etter at du ble ufør. Minste uføregrad er 20 prosent. SPK utbetaler ikke pensjon dersom uføregraden er lavere enn 20 prosent.

Søknad om uførepensjon bør sendes til SPK tre måneder før pensjonering eller tidspunkt for maksdato for sykepenger fra NAV. Hvis du er 50 prosent ufør eller mer, krever SPK at du også søker og får innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV.

Etterlattepensjon

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem hos oss dør. Pensjonen utbetales som hovedregel frem til en måned etter at den gjenlevende har falt bort.

Barnepensjon for et barn er en månedlig ytelse og utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Pensjonen utbetales til og med måneden barnet fyller 20 år.

Yrkesskadeforsikring

Du som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten har også yrkesskadeforsikring i SPK. Yrkesskadeforsikring er obligatorisk for alle, men ytelsene og vilkårene varierer. Yrkesskadeforsikringen kan dekke utgifter, menerstatning og inntektstap som følge av at man får en varig skade eller sykdom som følge av en arbeidsulykke (yrkesskade). I tilfeller der fellesbestemmelsene gir et annet erstatningsbeløp enn det som fastsettes etter yrkesskadeforsikringsloven, får du utbetaling etter den ordningen som gir deg den høyeste erstatningen.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse gir en økonomisk trygghet for dine etterlatte dersom du dør. Forsikringen gjelder både i arbeidstid og fritid, og gir en engangserstatning uansett dødsårsak.

Gruppelivsforsikring er ikke en del av medlemsrettighetene dine i Statens pensjonskasse, men er en del av lønnsvilkårene for deg som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten.
Som ansatt hos oss, er du dekket av gruppelivsordningen så lenge du får lønn fra stillingen din.

Boliglån

I Statens Pensjonskasse kan du søke lån til finansiering av bolig. Som bolig regnes din folkeregistrerte adresse. Fritidsbolig, bil etc. kan ikke finansieres hos Statens Pensjonskasse.

Boliglånet kan benyttes til:

  • Kjøp av bolig - Innskuddsbolig, selveierbolig, kjøp av bolig til fast pris, forskudd til ny bolig, andel av bolig, festet tomt, tilleggstomt, konsesjonspliktig eiendom.
  • Refinansiering - Av etablert boliglån.
  • Utbedring av bolig - Oppussing, rehabilitering, tilknytning til vann/kloakk, garasje, anneks, opparbeidelse av tomt, varmepumpe, pelletsovn etc.
  • Skifteoppgjør - Skilsmisse- og arveskifte.

Du kan søke om inntil 1,7 millioner kroner. Er dere to i husstanden som er medlemmer kan dere søke om inntil 3,4 millioner kroner.

Publisert 24. mai 2018 10:08 - Sist endret 12. juli 2021 14:47