Etiske retningslinjer ved HiØ

Forskningsetikk

Forskningsetikk viser til et sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som regulerer vitenskapelig virksomhet. Høgskolen i Østfold skal tilrettelegge for god etisk praksis og har ansvar for å sikre at forskning utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, bl.a. i lover, retningslinjer og vilkår fra eksterne finansieringskilder

Yrkesetiske for veiledere

En veileder skal opptre profesjonelt og være bevisst sin funksjon som rollemodell. De yrkesetiske veiledningene sier noe om veiledningsrelasjonen mellom veileder og student.

Bruk av sosiale medier

Som ansatte er vi viktige ambassadører og representanter for høgskolens omdømme. Retningslinjer for bruk av sosiale medier forteller oss hvordan vi skal opptre i grenseland mellom privat og jobb.

Etiske retningslinjer for ansatte i staten